Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината /УПИ V-318 в кв.45 по плана на с.Николово, община Хасково/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината / УПИ V-318 в кв.45 по плана на с.Николово, Община Хасково/

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е заявление с рег.индекс.№94 А-1152-4/30.9.2022г. от Александър Александров, като собственик на идеални части от Урегулиран Поземлен имот V-318 в кв.45 по плана на с.Николово, Община Хасково,целият с площ 566,00кв.м. да ликвидира съсобственост с общината.

Съгласно АЧОС №12634/08.11.2022г. Община Хасково е собственик на 126/566 идеални части от имота. Пазарната оценка на общинската част е изготвена от лицензиран оценител и е в размер на 1625,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

1. 126/566 идеални части от Урегулиран Поземлен имот V-318 в кв.45 по плана на с.Николово, Община Хасково целият с площ 566,00 кв.м., се продават на Александър  Александров от с.Николово, Община Хасково за сумата от 1625,00 лева без ДДС.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 8 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!