Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината /Поземлен имот с идентификатор 77195.705.129 по КК на гр. Хасково/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината

/Поземлен имот с идентификатор 77195.705.129 по КК на гр. Хасково,/

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е искане с рег. индекс.№94 Л-879-1/23.05.2022г. от Любомир  Бозев, като собственик на идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.705.129 по КК на гр.Хасково/ , целият с площ 570,00 кв.м. да ликвидира съсобственост с общината. Съгласно АЧОС №11263/03.07.2019г. Община Хасково е собственик на 70/570 идеални части от имота. Пазарната оценка на общинската част е 4564,00 лева без ДДС.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

 70/570 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.705.129 по КК на гр. Хасково, м. „Куба II “/ , целият с площ 570,00 кв.м. се продават на Любомир Бозев за сумата от 4564,00 лева без ДДС.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 17 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!