Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Отчуждаване на части от имоти - частна собственост на физически лица.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Отчуждаване на части от имоти – частна собственост на физически лица.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Хасково са постъпили заявления с рег. Индекс 94-А-1814-1/02.08.2022 г.. рег. Индекс 94 Р-3631-4/23.07.2021 г. и рег. Индекс 94 В-2225-1/12.11.2020 г., с които се иска да бъде приложен ПУП- план за улична регулация с цел осигуряване на достъп до поземлени имоти с идентификатори № 77195.704.269, №77195.704.274 и №77195.704.250 по КК на гр. Хасково, находящи се в ж.р. „Кенана“. Поземлени имоти с идентификатори № 77195.704.269, №77195.704.274 и №77195.704.250 по КК на гр. Хасково, попадат в кв. 1054 и кв. 1055 в ж.р. „ Кенана“. След представяне на становище на служител от Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции" при Община Хасково за наличие на условията на чл.205, т.1 от ЗУТ , Община Хасково образува отчуждително производство по реда на Закона за общинската собственост, предвид наличието на влязъл в сила ПУП-план за улична регулация, одобрен с решение №275/06.03.2009 г. на Общински съвет – Хасково, според който уличната регулация между осови точки о.т. 593 и о.т. 651 е приложена частично- за поземлени имоти с идентификатори № 77195.704.252, № 77195.704.266 и № 77195.704.268. В становището е посочено, че достъпа до имотите се предвижда да се осъществява чрез улица с идентификатор № 77195.704.590 ( ул. Дъбница), която засяга поземлени имоти с идентификатори №77195.704.253, №77195.704.260, №77195.704.261, №77195.704.251, №77195.704.267, №77195.704.250, №77195.704.248, №77195.704.269, №77195.704.274 и №77195.704.273 по кадастралната карта на гр.Хасково. Имотите попадат в кв.1054 и кв. 1055 по регулационния план на ж.р. „Кенана“ Съгласно предвижданията на плана за улична регулация се отчуждават части от поземлени имоти с идентификатори: №77195.704.253, №77195.704.260, №77195.704.261, №77195.704.251, №77195.704.267, №77195.704.250, №77195.704.248, №77195.704.269, №77195.704.274 и №77195.704.273 по КК на гр.Хасково, находящи се в ж.р. „Кенана“ ,които части от имотите им се отчуждават за изграждане на улица. За целта, според чл. 21 , ал.1 от ЗОС се налага принудителното отчуждаване на части от имоти – частна собственост на физически лица за задоволяване на общински нужди , които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) и поради факта ,че предвидената улична регулация преминава през техните имоти.

Във връзка с откриване на производство по отчуждаване на части от имоти – частна собственост на физически лица, съгласно чл.22 , ал. 3 от ЗОС е изготвена експертна оценка от лицензиран оценител на имоти. Общата пазарната оценка на тези части от имоти е 19167,00 лв.и е в общ размер на средствата необходими за отчуждаването. На отчуждаване подлежат следните части от имоти:

1. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.253 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 410,00 кв.м., площ за отчуждаване 60,00 кв.м ,имотът е собственост на Ивайло Дочев, Руса Дочева, Явор Дочев , наследници на Стефан  Дочев при цена 1878,00 лв.

2. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.260 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 182,00 кв.м., площ за отчуждаване 11,00 кв.м. , имотът е собственост на Ивайло Дочев, Руса  Дочева, Явор  Дочев , наследници на Стефан Дочев в при цена 344,00 лв.

3. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.261 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 500,00 кв.м., площ за отчуждаване 92,00 кв.м. , имотът е собственост на Ивайло  Дочев, Руса  Дочева, Явор Дочев , наследници на Стефан  Дочев при цена 2819,00 лв.

4. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.251 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 1,240 дка, площ за отчуждаване 96,00 кв.м. , имотът е собственост на Иван Станчев при цена 2879,00 лв.

5. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.267 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 1,583 дка., площ за отчуждаване 67,00 кв.м. , имотът е собственост на Валентин ДиКолев и Димитър  Кадънов при цена 1572,00 лв.

6. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.250 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 607,00 кв.м., площ за отчуждаване 96,00 кв.м. , имотът е собственост на Атанаска  Краваева, Венелин Краваев , Асен Краваев, наследници на Тодор Минков Краваев при цена 2942,00 лв. без ДДС.

7. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.248 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 579,00 кв.м., площ за отчуждаване 50,00 кв.м. , имотът е собственост на Добромир  Димов, и Жанета Димова, наследници на Димитър Генев при цена 1532,00 лв.

8. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.269 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 792,00 кв.м., площ за отчуждаване 86,00 кв.м. , имотът е собственост на Атанаска  Митева и Ангелина Кьосева, наследници на Щерю  Митев при цена 2074,00 лв.

9. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.274 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 524,00 кв.м., площ за отчуждаване 50,00 кв.м. , имотът е собственост на Калбие Емин и Рефайдин Емин наследници на Рамадан Емин при цена 1271,00 лв.

10.Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.273 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 550,00 кв.м. , площ за отчуждаване 73,00 кв.м. , имотът е собственост на Пламен Колев при цена 1856,00 лв.

Предвид горното предлагам на Общински съвет – Хасково да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21 , ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.205, т.1 от ЗУТ Общински съвет Хасково открива процедура за отчуждаване на следните частни имоти:

1. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.253 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 410,00 кв.м., площ за отчуждаване 60,00 кв.м ,имотът е собственост на Ивайло Дочев, Руса  Дочева, Явор Дочев , наследници на Стефан  Дочев при цена 1878,00 лв.

2. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.260 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 182,00 кв.м., площ за отчуждаване 11,00 кв.м. , имотът е собственост на Ивайло Дочев, Руса Дочева, Явор Дочев , наследници на Стефан  Дочев в при цена 344,00 лв.

3. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.261 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 500,00 кв.м., площ за отчуждаване 92,00 кв.м. , имотът е собственост на Ивайло Дочев, Руса  Дочева, Явор Дочев , наследници на Стефан Дочев при цена 2819,00 лв.

4. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.251 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 1,240 дка, площ за отчуждаване 96,00 кв.м. , имотът е собственост на Иван  Станчев при цена 2879,00 лв.

5. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.267 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 1,583 дка., площ за отчуждаване 67,00 кв.м. , имотът е собственост на Валентин  Колев и Димитър Кадънов при цена 1572,00 лв.

6. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.250 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 607,00 кв.м., площ за отчуждаване 96,00 кв.м. , имотът е собственост на Атанаска  Краваева, Венелин  Краваев , Асен Краваев, наследници на Тодор  Краваев при цена 2942,00 лв. без ДДС.

7. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.248 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 579,00 кв.м., площ за отчуждаване 50,00 кв.м. , имотът е собственост на Добромир  Димов, и Жанета  Димова , наследници на Димитър  Генев при цена 1532,00 лв.

8. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.269 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 792,00 кв.м., площ за отчуждаване 86,00 кв.м. , имотът е собственост на Атанаска  Митева и Ангелина Кьосева, наследници на Щерю  Митев при цена 2074,00 лв.

9. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.274 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 524,00 кв.м., площ за отчуждаване 50,00 кв.м. , имотът е собственост на Калбие  Емин и Рефайдин Емин наследници на Рамадан Емин при цена 1271,00 лв.

10.Част от поземлен имот с идентификатор №77195.704.273 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 550,00 кв.м. , площ за отчуждаване 73,00 кв.м. , имотът е собственост на Пламен Колев при цена 1856,00 лв.

Определя начин на обезщетение на собствениците – парично. Придобитите имоти ще бъдат със статут на публична общинска собственост за прилагане на улична регулация чрез улица с идентификатор № 77195.704.590 ( ул. Дъбница), находяща се в ж.р. „Кенана“, гр. Хасково , Община Хасково“.

 

СTAНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!