Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2022 г. на ПИРО на община Хасково 2021-2027 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2022 година на Плана за интегрирано развитие на Община Хасково 2021-2027 г.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Планът за интегрирано развитие (ПИРО) на община Хасково 2021- 2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината до 2027 година. Документът е разработен в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 3, т. 3, чл. 13 и чл. 23 т.4 от ЗРР и чл. 19 от Правилника за прилагане на ЗРР и е приет с решение на Общински съвет Хасково № 392/ 30.07.2021г.

Планът за интегрирано развитие е част от системата от стратегически документи, интегриращи регионалното и пространственото развитие. С ПИРО се идентифицират проблемите в развитието и се определят възможностите за комплексно и устойчиво развитие на основата на разполагаемите ресурси и потенциали.

Осъществяването на наблюдението и оценката на изпълнението на ПИРО 2021-2027 е изключително важна стъпка към подобряване и усъвършенстване на процеса на планиране и програмиране на регионалното развитие и постигане на по-голяма ефективност в работата на институциите, отговорни за провеждането на политиката за регионално развитие.

Изпълнението на ПИРО се отчита на основата на данните от системата за неговото наблюдение и оценка, като следва да се изготвят годишни доклади за наблюдението на изпълнението му.

Кметът на общината представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината за одобряване от Общинския съвет съгласно чл. 23 от Закона за регионалното развитие и чл. 72 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т.23, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24, т. 4 и във връзка с чл. 23, т.4 от Закона за регионално развитие, и чл. 72 ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2022 година на Плана за интегрирано развитие на Община Хасково 2021-2027 г.;

2. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 20 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!