Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Даване съгласие за разпределяне на средства, съгласно Правилник за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково.

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

от Таня Захариева – Председател на Общински съвет – Хасково

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за разпределяне на средства, съгласно Правилник за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково.

 

 

        Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

     В Правилника за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково, са определени реда, условията и начина за финансово подпомагане на процедурите. Съгласно чл.8 от Правилника, Комисията назначена със Заповед № РД-482 от 14.05.2024г. на Кмета на Община Хасково, е разгледала постъпилите 17 /седемнадесет/ бр. искания на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми. Комисията е установила, че всички 17 бр. заявления отговарят на изискванията в цитирания Правилник.

        С докладна записка от Председателя на Комисията по „ИН ВИТРО“ и „ИН ВИВО“ е постъпило предложение отпуснатата сума от 100 000 /сто хиляди/ лв. за финансиране на „Ин витро“ и „Ин виво“ процедури да бъде пропорционално разпределена на одобрените 17 /седемнадесет/ кандидата, като всеки от тях бъде финансиран със сумата от 5 882 /пет хиляди осемстотин осемдесет и два/ лв.

         Паричните суми се отпускат на лечебни заведения за асистирана репродукция, посочени от заявителите, които имат подписан договор с Националния фонд Ин витро (чл.17, ал.1 от Правилника).

        Списъкът на лицата, които ще получат финансово подпомагане за извършване на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО”, се намира в Общински съвет – Хасково, но поради  конфиденциалност на съдържащата се информация, не се прилага към Докладната записка.

 

        Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

                                       Р Е Ш Е Н И Е:

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.2 от Правилник за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат подпомогнати лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на Община Хасково, за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО”, съгласно изготвен Списък от Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково.

2. Общински съвет – Хасково отпуска сума в размер на 5 882 лв. на всеки заявител от одобрените 17 бр. кандидати.

3. Паричните суми се отпускат на лечебни заведения за асистирана репродукция, посочени от заявителите, които имат подписан договор с Националния фонд Ин витро, съгласно чл.17, ал.1 от горецитирания Правилник.

       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /п/

                        /Таня Захариева/

Последна промяна: 6 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!