Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Даване на съгласие за участие в проект „Побратимяване за изработване на План за действие за преодоляване на климатичните промени в средно големи индустриални производствени платформи 2030“

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от  Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за участие в проект „Побратимяване за изработване на План за действие за преодоляване на климатичните промени в средно големи индустриални производствени платформи 2030“, финансиран по Програма „Побратимяване на градове от Турция и ЕС“ с водещ партньор отдел „Мониторинг на инвестициите и сътрудничество“ към Губернаторство Коджаели, Република Турция и сключване на партньорско споразумение

                  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 

         В Общинска администрация Хасково постъпи покана за включване като партньор в проект „Побратимяване за изработване на План за действие за преодоляване на климатичните промени в средно големи индустриални производствени платформи 2030“, финансиран по Програма „Побратимяване на градове от Турция и ЕС“ с водещ партньор отдел „Мониторинг на инвестициите и сътрудничество“ към вилает Коджаели, Република Турция. Структурата на изграденото партньорство включва също Индустриалната камара на Коджаели, Република Турция и Институт “Икигай” и НПО от Сарагоса, Кралство Испания.

          Основната цел на проекта е установяване на устойчив механизъм за побратимяване между турски и европейски партньори, в контекста на развитието на ефективен „План за действие за преодоляване на климатичните промени 2030“ за малки и средни индустриални обединения, като Индустриални зони, Индустриални клъстери, Зони за свободна търговия и големи по своя мащаб предприятия.

       Проектът предвижда изпълнението на следните дейности:

1.       Картиране: Изследване на текущото състояние и анализ на нуждите по отношение на адаптацията към изменение на климата за малките и средни индустриални платформи;

2.       Модел 2030: Разработване на план за действие за дейности за смекчаване и адаптация към изменението на климата.

3.       Интернационализация: Организиране на инициативи за постигане на местен „Зелен консенсус“ (семинари и форуми).

4.       Побратимяване: Международни срещи за обмяна на опит и трансфер на добри практики и ноу-хау.

5.       Популяризиране на проекта и неговите резултати: Мерки за публичност и повишаване на осведомеността.

       Ролята на Община Хасково в проекта включва организиране на публични събития за обмяна на опит, участие в мероприятията, организирани от партньорите и предоставяне на специфична експертиза по разглежданите теми. Разполагаемият бюджет е в размер на 24 895 Евро, което е изцяло безвъзмездна финансова помощ.

        Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

          1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 от  ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие за участие в проект „Побратимяване за изработване на План за действие за преодоляване на климатичните промени в средно големи индустриални производствени платформи 2030“, финансиран по Програма „Побратимяване на градове от Турция и ЕС“.

           2. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме всички необходими действия за изпълнение на решението,  в т.ч. подписване на Споразумение за партньорство.

 

Приложение: Концепция на проекта

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

                                       /Станислав Дечев/

Файлове

Последна промяна: 14 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!