Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Даване на съгласие за промяна на основното предназначение на 2 /два/ поземлени имота - общинска собственост от земеделски териториии в горски територии.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна на основното предназначение на 2 ( два) поземлени имота – общинска собственост, от земеделски територии в горски територии.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Община Хасково е собственик на 2 поземлени имотa с основно предназначение земеделски територии, които са инвентаризирани и устроени като подотдели (гори) по Горскостопанския план 2014 г. на горите.

Същите представляват насаждения от разнообразни дървесни видове, за които са планирани мероприятия в зависимост от функциите на тези територии. По-важните от тези мероприятия са: подходящи отгледни и възобновителни сечи, подпомагане на естественото възобновяване.

Основната насока на тяхното стопанисване е максимално производство на качествена дървесина от единица площ, като същевременно се повишава устойчивостта на насажденията, водоохранните, почвозащитни, противо-ерозионни, здравноукрасни и ландшафтни функции на гората. Очакваното прогнозно ползване от тези имоти е в размер на 160 куб.м., от различни широколистни и иглолистни дървета, като голям процент от добитата дървесина ще бъде предназначена за нуждите от дърва за горене на населението на селата от Община Хасково. Прогнозните приходи към настоящия момент са в размер на 9000,00 лв.

Потенциалните ползи и възможности по повод гореизложеното, обосновават нуждата да се осъществи промяна в основното предназначение на тези имоти от земеделски територии в горски територии. На основание разпоредбата на чл.81 от Закона за горите, процедурата по промяната се извършва безвъзмездно със заповед на Министъра на земеделието, по предложение на Изпълнителния директор на ИАГ (Изпълнителната агенция по горите). За целта е нужно Общински съвет – Хасково да изрази съгласие за осъществяване на процедурата по промяна на основното предназначение на 2 (два) поземлени имота от земеделски територии в горски територии.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.2, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Хасково и във връзка с изпълнение на процедурата по чл.81 от Закона за горите,

I. Общински съвет – Хасково дава съгласие за промяна на основното предназначение на 2 (два) поземлени имота, собственост на Община Хасково, от земеделски територии в горски територии, както следва:

- Землище на с. Динево, имоти с идентификатори:

21155.99.502 – с АПОС № 12825/04.08.2023г., и 21155.402.441 – с АПОС № 12826/04.08.2023г.,

II. Общински съвет – Хасково възлага и упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме и извърши всички необходими последващи правни и фактически действия по изпълнение на процедурата по промяна на предназначението на имотите в контекста на чл.81 от Закона за горите.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 31 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!