Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Дарение от физически лица в полза на Община Хасково /Поземлени имоти с идентификатори №77195.128.95,№77195.127.62, №77195.127.105 по КК на гр. Хасково по КК на гр. Хасково м. „Дерекьой Топра“ /

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Дарение от физически лица в полза на Община Хасково

/Поземлени имоти с идентификатори №77195.128.95,№77195.127.62, №77195.127.105 по КК на гр. Хасково по КК на гр. Хасково м. „Дерекьой Топра“ /

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е заявление с рег.индекс.№94 Х-935-3/01.09.2022г. от Хабил Хабил и Ширин Хабил като собственици на Поземлен имот с идентификатор 77195.128.95, целия с площ 1381 кв.м. по КК на гр.Хасково, / м. „Дерекьой Топра“/, Поземлен имот с идентификатор 77195.127.62, целия с площ 1126 кв.м. по КК на гр.Хасково, / м. „Дерекьой Топра“/, 77195.127.105, целия с площ 1309 кв.м. по КК на гр.Хасково, / м. „Дерекьой Топра“/ Със заявлението си, собствениците на Поземлени имоти с идентификатори №77195.128.95, №77195.127.62, №77195.127.105 по КК на гр. Хасково м. „Дерекьой Топра“, заявяват ,че са съгласни да дарят имотите си, които да станат част от уличната мрежа на кв. 127 и 128 по КК на гр. Хасково, м. „Дерекьой Топра“ и са в строителните граници на града с влязъл в сила ПУП. Удостоверението за Данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК на дарените поземлени имоти е в размер на 60 933,80 лева и е изготвен от служител на Общинска Данъчна Дирекция.

Предвид изложеното до тук,предлагам Общински съвет-Хасково до вземе следното:

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.3, чл.4, т.4,чл.5, ал.1 и чл.14, ал.1, т. 1 във връзка с чл.16 ал.1 от Наредба за Получаване и управление на Дарения от Община Хасково, Общински съвет – Хасково :

Дава съгласие Община Хасково да придобие чрез дарение Поземлени имоти с идентификатори № 77195.128.95,№ 77195.127.62, № 77195.127.105 по КК на гр. Хасково, м. „Дерекьой Топра“ от собствениците Хабил Хабил и Ширин Хабил.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи договора за дарение и да извърши всички правни действия, необходими за финализиране на процедурата по приемане на дарението на недвижими имоти в полза на Община Хасково.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 17 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!