Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Хасково - Етап II

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Кмета на Община Хасково

Относно: Бюджетна прогноза за периода 2023 - 2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Хасково- Етап II

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №38 на Министерски съвет от 27.01.2022 г. се стартира бюджетната процедура за 2023 година и с писмо на Министерството на финансите БЮ-4 от 02.09.2022 г. относно „Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2023-2025“ продължава нейното развитие през годината. Съгласно изискванията на чл. 83, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) кметът на общината разработва бюджетната прогноза на общината за местните дейности за следващите три години, а Общински съвет при спазване изискванията на ЗПФ одобрява бюджетната прогноза. Срокът за представяне пред Министерство на финансите на прогнозата съгласно БЮ-4/2022 г. бе 15.09.2022 г. В рамките на цитирания срок Община Хасково изпълни ангажимента си и представи пред министерството предложените за утвърждаване с настоящата докладна записка приложения.

Разработването на средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местни дейности за периода от 2023-2025 г. се изготви в съответствие с:

Общите изисквания и насоки за разработване на бюджетните прогнози за периода 2023 – 2025 г. съгласно указанията на Министерство на финансите, дадени в БЮ № 4 от 02.09.2022 г.;

Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.;

Постановление № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 година;

Бюджетът на община Хасково за 2022 година, приет с Решение № 582/ 15.04.2022 г.;

Приетата от Общински съвет Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково;

Уточнените натурални и стойностни показатели, изключвайки еднократните разходи в бюджета за предходната година;

Настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягаща местните дейности в общината;

Фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси;

Предложенията на кметовете на населени места, кметските наместници, второстепенните разпоредители с бюджет и на специализираните дирекции на общината;

I.ПРИХОДИ

В прогнозата на община Хасково местните приходи са разработени на база реална оценка и анализ на събираемостта им за няколко предходни години, в съответствие с утвърдените промени в нормативната уредба. Особено внимание се обърна на постъпленията по общинския бюджет, които имат непостоянен характер, като не се допусна залагането на структурен дефицит при планирането им.

При определянето на приходите от местни данъци се съобразихме с приетата от Общински съвет Наредба по чл. 1, ал.2 от ЗМДТ за определяне на местните данъци на Общината. Планирането на данъчните приходи е направено на базата на оценка, използваща данните за облога и предвидената събираемост на отделните видове данъци, както и предприетите действия за събиране на просрочените публични вземания за данъци. Отчетена е и актуалната икономическа обстановка и състоянието и тенденциите на имотния пазар.

Приходите от местни такси и приходи от оказаните публични услуги на населението са съобразени с приетата от Общински съвет наредба по чл. 9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както и с тенденциите за развитието им в периода 2023-2025 г. Отчетено е развитието на предоставяните услуги.

Размерите на местните такси са определени реалистично и в съответствие с изискванията на ЗМДТ, отчетено е състоянието на пазара на недвижими имоти, строителство и предприемачество, аспектите по разширяване на кръга от предоставяните услуги на населението и повишаване на тяхното качество.

При планиране на приходите от продажби е използван консервативен подход, игнорирайки еднократни явления и спазвайки планираната програма за разпореждане с общинската собственост. Очакваните генерирани средства от тях са предвидени за придобиване на дълготрайни активи.

Приходите от ТБО за периода са разчетени на база действащата към момента методика поради липсата на конкретика за предстоящата промяна.

II.ТРАНСФЕРИ, ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ И ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2023-2025 г. са заложени одобрените със ЗДБРБ за 2022 г. размери (съгласно указанията на Министерство на финансите в БЮ № 4 от 02.09.2022 г.)

Планирани са трансфери за подпомагане реализацията на капиталови обекти, за които документацията е готова и е достигнат етап на кандидатстване пред Централно управление и ПУДООС.

Разчетени са средства за:

Ползване на временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС;

Изходящи трансфери към ОД на МВР- Хасково и ДКТ „Иван Димов“;

Друго финансиране във връзка с отчисленията по Закона за управление на отпадъците

III.РАЗХОДИ

Разходите за периода 2023-2025 г. са ограничени до размера на реалистичната оценка за собствените приходи и бюджетните взаимоотношения с ЦБ и други бюджети, като не се допусна планирането на разходи, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления въз основа на направените анализи. При прогнозирането на разходите е взето предвид стабилното към момента финансово състояние на общината, както и добрата позиция спрямо ограниченията на нормативната рамка съгласно чл. 94, ал. 3, т.1 и т. 2 от Закона за публичните финанси.

Средносрочната прогноза е изготвена по функции и групи. Отчетени са икономическите процеси в страната и влиянието им върху цените на горивата, енергията, материалите, стоките и услугите. Средствата за възнаграждения на персонала са предвидени в консервативен вариант на база на неяснотите с ръста на доходите и минималната работна заплата. Не са разчетени разходите за лихви по погасителни планове. Задълженията за общински дълг са погасени и при съставянето на прогнозата не се предвижда поемането на ново външно финансиране, което е видно в Приложение № 6г.

Целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2023-2025 година е заложена в размер, приет със ЗДБРБ за 2022 г., съгласно указания на Министерството на финансите от 02.09.2022 г. Разчетените капиталови разходи са съобразно възможностите от прогнозираните собствени приходи и са прецизирани с цел задоволяване потребностите на максимален кръг от жители на общината. Планирани са средства за приключване на преходни обекти, както и за реализация на нови инвестиционни разходи.

Съгласно указанията на Министерство на финансите в приложението са заложени само разходи за местните дейности и не са предвидени разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности. За периода не са планирани разходи за издръжка на детските градини, които от месец април 2022 г. са с цялостно финансиране от държавния бюджет. В колона „Бюджет за 2022 г.” са попълнени данни от приетия от Общински съвет с Решение № 582 от 15 април 2022 г. бюджет на общината за 2022 г .

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 83 ал. 2 от Закона за публичните финанси във връзка с Решение на Министерски съвет № 38/27.01.2022 г. за бюджетната процедура за 2023 г. и Указание БЮ № 4/02.09.2022 г. на Министерство на финансите за подготовка и представяне на втория етап на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2023- 2025 г.

1.Приема съгласно Приложение № 8 «Прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности»

2.Приема съгласно Приложение № 1 «Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2022-2023 г.»

3.Приема съгласно Приложение № 6г «Прогноза за за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025 г.»

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на община Хасково

РВ/ТС

Файлове

Последна промяна: 8 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!