Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Тридесет и шесто заседание на Общински съвет - Хасково на 27.01.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.42, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛА „ХАСКОВО“

НА 27 ЯНУАРИ 2023 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1.ПОЛАГАНЕ КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ.

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.27 С НОВА АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЕКОЛОГИЯ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2023 Г.

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, КВ.366, Ж.Р. „ЦЕНТЪР“, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ.

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ПОДЗЕМНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ И ЗА ОПТИЧНИ КАБЕЛИ.

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СМЯНА НТП НА ЧАСТ ОТ ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 75085.22.31 ПО КККР НА ГР.ХАСКОВО И ОБОСОБЯВАНЕТО НА НОВ ИМОТ С НТП – „ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ГОРСКИ, ВЕДОМСТВЕН ПЪТ“.

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.113.483 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, УЛ. „САМОДИВСКО ЦВЕТЕ“, Ж.Р. „КЕНАНА“/.

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.744.81 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КАМЕНЕЦ“/.

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №11867.252.38, №11867.213.32 И №11867.93.2 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ВОЙВОДОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО, ТРИТЕ С НТП – ПАСИЩЕ, ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №11867.15.171, №11867.213.25 И №11867.18.48 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ВОЙВОДОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО, ТРИТЕ С НТП – ПАСИЩЕ, ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ПЪТНА ВРЪЗКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.341.10 ПО КК НА ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ I, КВ.59 ПО ПЛАНА НА С.УЗУНДЖОВО.

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ VI, КВ.6 ПО ПЛАНА НА С.СТАМБОЛИЙСКИ.

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ОТ О.Т. 92А – О.Т.93 – О.Т.92, ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ I „ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ТРАФОПОСТ И УВЕСЕЛИТЕЛНО ЗАВЕДЕНИЕ“, КВ.33, ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ XVII И УПИ XVIII, КВ.50Б И ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ XVI, КВ.50Б НА КВ. „БОЛЯРОВО“, ГР.ХАСКОВО.

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ VIII, КВ.471А ПО ПЛАНА НА ГР.ХАСКОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ 77195.719.345 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА УЛИЦА ПРЕД ПИ 77195.746.469 И ПИ 77195.746.468 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КАМЕНЕЦ“, ГР.ХАСКОВО.

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ V „ЗА ПАРК“, КВ.26 ПО ПЛАНА НА С.МАСЛИНОВО.

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ С О.Т.986 – О.Т.984 И УЛИЦА С О.Т.675 – О.Т.674, Ж.Р. „КЕНАНА“, ГР.ХАСКОВО.

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ /ПИИ/ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА“ ПО НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ.

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЯЗОВИР РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №27200.3.108, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЕЛЕНА, ОБЩИНА ХАСКОВО.

26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЯЗОВИР РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №27200.75.137, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЕЛЕНА, ОБЩИНА ХАСКОВО.

27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВОДОЕМ РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №14550.83.311, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ГАРВАНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.

28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2023 Г. ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО; ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, КАКТО И НАЧАЛНИ И ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ИГЛОЛИСТНА И ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА ПО КАТЕГОРИИ.

29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ М.ЮЛИ 2022 Г. ДО М.ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ВКЛ.

30.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА №206, КАКТО СЛЕДВА:

На 23.01.2023 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 16.30 ч.

ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 17.30 ч.

На 24.01.2023 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт - 16.30 ч.

ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.

На 25.01.2023 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания - 16.00 ч.

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки - 16.30 ч.

ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.

 

Заседанията на Постоянните комисии и заседанието на Общински съвет - Хасково ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!