Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Тридесет и четвърто заседание на Общински съвет - Хасково на 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.42, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛА „ХАСКОВО“

НА 25 НОЕМВРИ 2022 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ В Т.1 ОТ РЕШЕНИЕ №729 ОТ 14.10.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, КОЙТО ДА ИЗВЪРШИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 Г. НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ХАСКОВО“ ЕООД – ГР.ХАСКОВО.

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА И КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2022 Г.

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН И ЮГОЗАПАДЕН ОБХОД НА ГРАД ХАСКОВО“.

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 14550.305.586, НАХОДЯЩ СЕ В С.ГАРВАНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА „НЕОВАТ“ АД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ /ФВЕЦ/ В ЗЕМЛИЩАТА НА С.УЗУНДЖОВО И С.АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05SFPR002-2.001 – „ГРИЖА В ДОМА“, ПРИОРИТЕТ 2 „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027.

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05SFPR002-2.002 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ“, ПРИОРИТЕТ 2 „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027.

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА “ПРОТОКОЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПОБРАТИМЕНИ ГРАДОВЕ” И ПОБРАТИМЯВАНЕ МЕЖДУ ОБЩИНА ЛЮЛЕБУРГАЗ, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ И ОБЩИНА ХАСКОВО, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.735.168 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №172/.

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.708.299 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „ОРФЕЙ“/.

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №11867.42.1, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ВОЙВОДОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №22589.66.92, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ДОЛНО ВОЙВОДИНО, ОБЩИНА ХАСКОВО.

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №14550.95.418, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ГАРВАНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: 1.ОТМЯНА РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО; 2.ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ, СЪЕДИНЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА ГРАНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА НА НТП ОТ „ВОДОЕМ“ В „ЯЗОВИР“ НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ; 3.ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА НА ЯЗОВИРИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАРЕНИЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ХАСКОВО /ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №77195.128.95, №77195.127.62, №77195.127.105 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА“/.

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.705.129 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „КУБА II“/.

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.746.398 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „КАМЕНЕЦ“/.

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.702.16 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КЕНАНА“, КВ.1030/.

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР №77195.726.76 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: АКТУАЛИЗИРАНЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 Г.

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДЕЛБА НА ИМОТ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО С ИДЕНТИФИКАТОР 14550.95.433, НАМИРАЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ГАРВАНОВО, МЕСТНОСТ “ЗМИЯРНИКА”.

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ VII, КВ.42 ПО ПЛАНА НА С.ТРАКИЕЦ.

26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА §8, АЛ.2, Т.3 ОТ ПР НА ЗУТ ЗА УПИ XIII518, КВ.81 ПО ПЛАНА НА С.ЕЛЕНА, ОБЩИНА ХАСКОВО.

27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ С О.Т. 757 – О.Т.141, Ж.Р. „КЕНАНА“, ГР.ХАСКОВО.

28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ПЪТНА ВРЪЗКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.341.10 ПО КК НА ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №38399.51.732 ПО КК НА ЗЕМЛИЩЕ С.КОНУШ, ОБЩИНА ХАСКОВО.

30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ ХI, КВ.1 ПО ПЛАНА НА С.МАНАСТИР.

31.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ПО УЛИЦА, ПРОЕКТИРАНА В ОБХВАТА ПРЕД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.704.428 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

32.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №75085.99.2 ПО КК НА ЗЕМЛИЩЕ С.УЗУНДЖОВО.

33.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ ПОЛСКИ ПЪТ С ИДЕНТИФИКАТОР №77195.340.27, ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

34.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.20.103 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА“.

35.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.20.104 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА“.

36.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.705.129, КВ.1307, Ж.Р. „КУБА“, ГР.ХАСКОВО, СОБСТВЕНОСТ НА ЛЮБОМИР ПАРАШКОВ БОЗЕВ И ОБЩИНА ХАСКОВО.

37.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 14550.71.88. ПО ККР НА С.ГАРВАНОВО, М. „КОКАРДЖА“, ОБЩИНА ХАСКОВО, С ПЛАН-СХЕМА ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ.

38.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №11867.252.38, №11867.213.32 И №11867.93.2 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ВОЙВОДОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО, ТРИТЕ С НТП – ПАСИЩЕ, ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

39.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №11867.15.171, №11867.213.25 И №11867.18.48 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ВОЙВОДОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО, ТРИТЕ С НТП – ПАСИЩЕ, ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

40. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И СХЕМА ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНА МРЕЖА ДО ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.214.4 ПО ККР НА ГР.ХАСКОВО, М.„УВАТА“.

41.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦИ В ГРАД ХАСКОВО.

42.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

43.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА №206, КАКТО СЛЕДВА:

На 21.11.2022 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 16.30 ч.

ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 17.30 ч.

На 22.11.2022 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт - 16.30 ч.

ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.

На 23.11.2022 г. /сряда/:

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности - 16.00 ч.

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки - 16.30 ч.

ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.

 

Заседанията на Постоянните комисии и заседанието на Общински съвет - Хасково ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!