Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Действащи наредби и правилници

Правилник за финансиране на процедури "Ин Витро и Ин Виво" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково

П Р А В И Л Н И К   ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ "ИН ВИТРО И ИН ВИВО" НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО     ГЛАВА ПЪРВА   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. С този правилник се определя реда, условията и…

Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване

ПРАВИЛНИК  ЗА ПОЧЕТНИТЕ ОТЛИЧИЯ И ЗВАНИЯ НА ГРАД  ХАСКОВО И РЕДА  ЗА ПРИСЪЖДАНЕТО ИМ     Г л а в а п ъ р в а ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. Този правилник урежда видовете почетни отличия и звания, които се присъждат от Общински съвет – Хасково,  както и реда…

Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала

НАРЕДБА за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала         ГЛАВА ПЪРВА Общи разпоредби   Чл.1. С тази Наредба се определят редът и условията за образуване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско участие в капитала;…

Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково

Н А Р Е Д Б А   ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИТЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ХАСКОВО     ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. С тази наредба се определят условията и реда и критериите за разпределение на финансови средства от Община Хасково за…

Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на Община Хасково

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО       ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ     Чл. 1. (1) Тази наредба урежда: 1. условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилищата по чл. 43…

Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Хасково

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО     Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ             Чл.1.С тази  Наредба се определят условията и редът за: 1.използването на спортните обекти – собственост на Община Хасково, предоставяни безвъзмездно за дейностите по чл. 103, ал. 1 от Закона…

Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на Община Хасково

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЖИВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО       ГЛАВА  ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1 Този Правилник урежда условията, размера и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ от Община Хасково на семейства или самотни…

Наредба за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково

НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЕСТНАТА КУЛТУРА В ОБЩИНА ХАСКОВО     І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1)  Община Хасково осигурява закрила и развитие на местната култура чрез финансовото подпомагане със средства от собствените си приходи на местните организации, опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци. (2)…

Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково

Н А Р Е Д Б А   за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване     Глава първа Общи положения   Чл. 1 (1)  С тази наредба се определят условията и реда за извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по смисъла…

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково

НАРЕДБА   ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА ХАСКОВО       Чл.1 Настоящата наредба се изготвя на основание чл.1(2) от Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, публикуван в Държавен вестник бр.110/2007г. Чл.2 (1) Размера на местните данъци се определя на основа…

Наредба за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО     Глава първа Общи положения   Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните…

Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Хасково

НАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ХАСКОВО     Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази Наредба се уреждат условията и редът за поемане на общински дълг, за издаването на общински гаранции, видовете общински дълг, съгласно Закона за общинския дълг.   Глава…

Наредба за дейността на приют за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково

НАРЕДБА   ЗА ДЕЙНОСТТА  НА ПРИЮТ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО     ГЛАВА І Общи положения          Чл. 1. (1) Настоящата Наредба урежда реда и условията за осъществяване дейността на Приюта за безстопанствените кучета на територията на община Хасково. (2) В приюта се…

Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково

НАРЕДБА ЗА  УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ  НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ХАСКОВО     І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. (1) Настоящата Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!