яну 16
Регистър с декларации по чл.35 ал.1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

Регистъри списък с декларации по чл.35 ал.1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ: № Вх. № Дата Вид на деклар. Име, Презиме, Фамилия Месторабота Длъжност Забележка 1 1 18.5.2018 т.1 Ангелина Младенова Пехливанова ДИР.ХДОН ОТДЕЛ ГРАОН гл.специалист 2 2 18.5.2018 т.1 Васил Тодоров Несторов ДИР.ХДОН ОТДЕЛ ЗСД гл.експерт 3 3 18.5.2018...

авг 26
2019
Регистър на общи административни актове

№ по ред № и вид на административния акт Дата на издаване Относно 1 Решение № 825 25.01.2019г. Данък върху превозните средства за леките автомобили 2 Решение № 827 25.01.2019г. Увеличение средствата за трудови възнаграждения за кметовете 3 Решение № 835 22.02.2019г. Изменение и допълнение на Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска...

мар 30
2018
Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост за 2011г.

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА СДЕЛКАТА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА ПАЗАРНА ОЦЕНКА /без ДДС в лева/ ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОЦЕНКА ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРОДАЖБАТА НАЧИН НА РАЗПОРЕЖДАНЕ КРАЙНА ЦЕНА НА СДЕЛКАТА /без ДДС в лева/ НАСРЕЩНА СТРАНА ПО СДЕЛКАТА Поземлен имот с идентификатор 77195.504.124 по КК на гр.Хасково с площ 2 432,00 кв.м. 27 759,80...