мар 30
Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост за 2011г.

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА СДЕЛКАТА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА ПАЗАРНА ОЦЕНКА /без ДДС в лева/ ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОЦЕНКА ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРОДАЖБАТА НАЧИН НА РАЗПОРЕЖДАНЕ КРАЙНА ЦЕНА НА СДЕЛКАТА /без ДДС в лева/ НАСРЕЩНА СТРАНА ПО СДЕЛКАТА Поземлен имот с идентификатор 77195.504.124 по КК на гр.Хасково с площ 2 432,00 кв.м. 27 759,80...

мар 30
Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост за 2010г.

Част 1 ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА СДЕЛКАТА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА ПАЗАРНА ОЦЕНКА /без ДДС в лева/ ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОЦЕНКА ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРОДАЖБАТА НАЧИН НА РАЗПОРЕЖДАНЕ КРАЙНА ЦЕНА НА СДЕЛКАТА /без ДДС в лева/ НАСРЕЩНА СТРАНА ПО СДЕЛКАТА Поземлен имот №012006 в з-ще на с.Широка поляна, Община Хасково, м.Зър димен с площ 1 435,00 кв.м...

мар 30
Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост за 2009г.

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА СДЕЛКАТА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА ПАЗАРНА ОЦЕНКА /без ДДС в лева/ ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОЦЕНКА ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРОДАЖБАТА НАЧИН НА РАЗПОРЕЖДАНЕ КРАЙНА ЦЕНА НА СДЕЛКАТА /без ДДС в лева/ НАСРЕЩНА СТРАНА ПО СДЕЛКАТА Поземлен имот с идентификатор№ 77195.711.71 по КК на гр.Хасково,целият с площ 434,00 кв.м., ведно със застроените...