авг 13
Община Хасково подпомага местните културни деятели и творци с 200 хиляди лева

Резултатите от класирането на кандидатите по Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в#община#Хасковобяха съобщени днес от председателя на Комисията Деян Янев. 200 хиляди лева от бюджета на община Хасково са определени за субсидиране на местната култура. Тази финансова подкрепа за местните творци се дава за трета година, а сумата, никак не е малка. Подпомагането облекчава работата им и дава възможност да реализират свои#творчески#инициативи, които иначе...

авг 12
10 училища от Хасково с финансиране по общинската програма „Дигитални класни стаи“

За първа година#община#Хасковофинансира училища от бюджета си по програма Дигитални класни стаи. До 19.07.2020г. директорите на всички училища имаха възможност да кандидатстват за финансиране по една от дейностите, свързани с дигитализиране на класните стаи в училищата на територията на община Хасково през 2020 година. Трите дейности, по които се отпуска финансиране са: ✅Дейност 1 -Средства за визуализация и устройства за безжична връзка с тях...

авг 12
Три училища в Хасково с обновени спортни площадки и дворове преди началото на учебната година

Три от училищата в#Хасковоса с обновени спортни площадки и дворове преди старта на новата учебна година. Те са реализирани по проект Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обекти на образователната инфраструктура по обособени позиции. Езикова гимназия Проф. д-р Асен Златаров и ОУ Христо Смирненски са с нови мултифункционални спортни площадки, а СУ Васил Левски е с обновен училищен двор. ✅В ЕГ Проф...

авг 12
Изграждат се нови спортни игрища и трибуни в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Хасково

В ход е изпълнението на ремонт на спортните игрища в СУ Паисий Хилендарски. Той се извършва по Проект Красива България, проектно предложение Подобряване на социалната инфраструктура. Споразумението между#община#Хасковои Министерство на труда и социалната политика за финансиране по Проект Красива България е подписано на 14.02.2020г. В СУ Св. Паисий Хилендарски се извършва ремонт на прилежащата инфраструктура на училището, частично премахване, изграждане и ремонтиране на компрометирани...

авг 11
ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2 Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр...

авг 10
ВАС окончателно потвърди законосъобразността на заповедта на кмета на Община Хасково, с която той прекрати обществената поръчка за ОУП на Хасково

ВАС окончателно потвърди законосъобразността на заповедта на кмета на Община Хасково, с която той прекрати обществената поръчка за ОУП на Хасково В момента се подготвя обществена поръчка за избор на изпълнител за изработване наОбщ устройствен план на Община Хасково,включващ екологична оценка и оценка за съвместимост. Със Заповед №340/06.02.2020 г. Кметът на Община Хасково прекрати предходната обществена поръчка, възлагана по реда на договаряне без...

авг 10
Хасковските галерии с летни експозиции през август

През август хасковските галеристи подредиха изложби и малки базари за ценителите на изобразителното изкуство. Галерия Атанас Шаренков представя изложба с избрани творби от богатия си фонд. Целта на проявата е да се даде по-голям достъп на широката публика до интересни художествени произведения на автори, чийто творби са част от историята на изобразителното изкуство в България. Експозицията обхваща цяло поколение български класици, видни имена като: Атанас Шаренков...

юли 20
Община Хасково стартира прием на проектни предложния за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности

Община Хасково стартира прием на проектни предложния за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности. Исканията за финансиране се приемат в ОП Младежки център - Хасково, стая № 206, в срок до 30 септември 2020 г. За контакт: тел.: 038/622686; 888127475; 038/603459. Правилата за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от община Хасково и искането за...

юли 15
Нови проекти по „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2019 – 2021 г.“

В съответствие с основни стратегически цели и приоритети, определени в приетата с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г. Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2019 2021 г., ЦОИДУМ -второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката обявява Конкурсна процедура 33.19-2020 за набиране на проектни предложения по следните...

юли 10
ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА КООРДИНАТОР НА УСЛУГАТА

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА КООРДИНАТОР НА УСЛУГАТА по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2 🇧🇬🇪🇺 Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и...