мар 20
2012
Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково/WMFP - изградената дига

Проект Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г. 10.01.2012г.              Една от основните цели на проект “Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково/WMFP”, изпълняван по Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция-България, е подобряване защитата от наводнения и управление на водите.              ...

мар 20
2012
Проект: „Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково”

Инвестираме във Вашето бъдеще! ПРОЕКТ: „Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково”ПРИОРИТЕТНА ОС: Устойчиво и интегрирано градско развитие.ОПЕРАЦИЯ 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска.ФИНАНСИРАЩ ОРГАН: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионална развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Схема за предоставяне на безвъзмездна...

мар 20
2012
Заповед №940/22.06.2010г. на Кмета на община Хасково

Заповед №940/22.06.2010г. на Кмета на община Хасково относно постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Подобряване на парковата среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково” изтеглете от тук    ...

мар 20
2012
Откриване на подобекти по проекта

“Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково” В рамките на проект “Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково” се извършва реконструкция, модернизация и благоустрояване на 10 подобекта на обща стойност 9 722 649,30 лева, от които 8 264 251,90 лева са осигурени от ЕФРР, а останалите са национално съфинансиране. В изпълнение на проекта предстои...

мар 20
2012
Списък на одобрените и неодобрените кандидати за позициите мениджър, психолог, възпитател и социален работник по проекта

 Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001  Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фон СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ  И НЕОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИИТЕ МЕНИДЖЪР, ПСИХОЛОГ, ВЪЗПИТАТЕЛ И СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ПО  ПРОЕКТ Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р...

мар 20
2012
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю

 Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001  Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фон СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИИТЕ МЕНИДЖЪР, ПСИХОЛОГ, ВЪЗПИТАТЕЛ И СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ПО  ПРОЕКТ Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ...

мар 20
2012
Обява за конкурс - възпитател

 Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001  Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 91 от Кодекса на труда ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността  “възпитател”-1бр. в Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция...

мар 20
2012
Проект “Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково”

Проект BG051PO001-5.2.03-001-C0001Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. ХасковоПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондИме на проекта:Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково Цели на проекта: · Подготовка и подкрепа на младежи от ДДЛРГ “Проф. Д-р...

мар 20
2012
Обявление - социални асистенти

BG 051PO001-5.2.04-0050-C0001„Предоставяне на социалната услуга в общността „Социален асистент”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  О Б Я В Л Е Н И Е Община Хасково набира социални асистенти по Проект “Предоставяне на социалната услуга в общността “Социален асистент” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Отговорности грижи за...

мар 20
2012
Обявление - потребители

BG 051PO001-5.2.04-0050-C0001„Предоставяне на социалната услуга в общността „Социален асистент”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  О Б Я В Л Е Н И Е Община Хасково набира потребители по Проект “Предоставяне на социалната услуга в общността “Социален асистент”по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Необходими документи Ние предлагаме 1...

Върни се в началото на страницата