мар 22
2012
Обучителни семинари

Проект Подобряване на главните човешки умения и способности на културните медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти в граничните райони чрез развитието на  Система за учене през целия живот  в музея – Lifelong Museum Learning system Проект № 2509. От 26 до 29 ноември 2013 г. Община Хасково и Регионален исторически музей – Хасково организираха пилотно изпълнение – обучителни семинари по проект “Подобряване на основните човешки...

мар 22
2012
Семинар - обучение

Проект Подобряване на главните човешки умения и способности на културните медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти в граничните райони чрез развитието на  Система за учене през целия живот  в музея – Lifelong Museum Learning system Проект № 2509. Община Хасково и Регионален исторически музей – Хасково, съвместно с Олимийски музей – Солун, Аристотелов университет – Солун и ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград изпълняват проект “Подобряване...

мар 22
2012
Пета работна среща

Проект Подобряване на главните човешки умения и способности на културните медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти в граничните райони чрез развитието на  Система за учене през целия живот  в музея – Lifelong Museum Learning system Проект № 2509. На ноември 2013 г. в Олимпийски музей – Солун се проведе пета работна среща на партньорите по проект “Подобряване на главните човешки умения и способности на културните...

мар 22
2012
Първа работна среща

Проект Подобряване на главните човешки умения и способности на културните медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти в граничните райони чрез развитието на  Система за учене през целия живот  в музея – Lifelong Museum Learning system Проект № 2509. Проект “Подобряване на главните човешки умения и способности на културните медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти в граничните райони чрез развитието на  Система за учене през целия...

мар 22
2012
Текущо изпълнение по договора

Инвестираме във вашето бъдеще! ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” (2007-2013) Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” НАИМЕНОВАНИЕ НА БЕНИФИЦИЕНТА: Община Хасково РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОР (ОТ ИПП): BG161PO001/1.4-07/2010/025   РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОР (ОТ ИСУН): BG161PO001-1.4.07-0021-С0001   РЕГИСТРАЦИОНН НОМЕР НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОТ ИСУН): BG161PO001-1...

мар 22
2012
Проект

Инвестираме във вашето бъдеще! ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” (2007-2013)Схема за безвъзмездна финансова помощBG161PO001/1.4-07/2010„Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” НАИМЕНОВАНИЕ НА БЕНИФИЦИЕНТА: Община ХасковоРЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОР (от ИПП): BG161PO001/1.4-07/2010/025РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОР (от ИСУН): BG161PO001-1.4.07-0021-С0001РЕГИСТРАЦИОНН НОМЕР НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (от ИСУН): BG161PO001-1.4.07-0021НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: Интегриран план за градско...

мар 21
2012
Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013  Проект Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец,  Община Хасково / WMFP  Договор No. B1.11.07 Община Хасково подписа договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г.  с Управляващия орган на Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 Министерство на икономиката, конкурентноспособността и корабоплаването, за...

мар 21
2012
Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP - НАПРЕДЪК

Проект Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г. 23.06.2011г Проектът се изпълнява от Община Хасково в партньорство с Регионално екологично сдружение “Марица 2004”-Хасково и Община Орестиада - Р.Гърция, в рамките на Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция–България 2007-2013. Развитие на проекта Направено Изготвен доклад за екологично...

мар 21
2012
Среща за обмяна на опит в община Орестиада

Проект Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г. 21.09.2011г. Община Хасково в партньорство с Регионално екологично сдружение “Марица 2004”-Хасково и Община Орестиада - Р.Гърция изпълнява проект “Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково”/WMFP по Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция–България 2007-2013...