Гергана Георгиева

Директор дирекция

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

сектор "Контрол, обществен ред и законност"

Иванка Малянова ст.експерт."Админ.наруш." пл.Общински 1 038 603339

отдел "Правно-нормативно обслужване"

Пламен Лечев началник отдел пл.Общински 1 038 603311
Андрей Делиев гл.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335
Димитър Митрев ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335
Валентина Василева ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603334
Юлия Динкова секретар МКБППМН КБУ, 4 ет. 038 603455
Бойчо Демирев ст.експерт пл.Общински 1 038 603422

Изпрати съобщение до служител