Гергана Киримова

Гергана Киримова

Директор дирекция

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

сектор "Контрол, обществен ред и законност"

Николай Симеонов гл.експерт "КОРЗ" пл.Общински 1 038 603339
Иванка Малянова гл.спец."Разрш.реж.регистр." пл.Общински 1 038 603339

отдел "Правно-нормативно обслужване"

Андрей Делиев гл.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335
Димитър Митрев ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335
Валентина Василева ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603334
Юлия Динкова секретар МКБППМН КБУ, 4 ет. 038 603455
Бойчо Демирев мл.експерт пл.общински 1 038 603422

сектор "Канцелария, връзки с обществеността, протокол и контрол"

Диана Иванова гл.експерт "ПР" пл.Общински 1 038 603310
Жулиета Терзиева тех.сътрудник секретар пл.Общински 1 038 603300
Анита Димитрова тех.сътрудник секретар пл.Общински 1 038 603421
Димитрина Лозева мл.експ."Пуб. админ." пл.Общински 1 038603395
Магдалена Петрова гл.спец."Адм. и инф.обсл." пл.Общински 1 038 603309

сектор "Информационни технологии"

Николай Александров гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603323
Кирил Илиев гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603448
Христина Педева гл.експерт "ИТ" Архитектура 038 603314
Мариана Атанасова гл.експерт "ИТ" ул. Александър Стамболийски 2 038 603463

сектор "Човешки ресурси"

Богдана Петкова-Василева гл.експерт "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603489
Гергана Иванова гл.експерт "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603321

сектор "Деловодсто и архив"

Красимира Митева гл.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Милена Димова гл.специалист "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Гергана Янкова гл.специалист "Деловодство" 038 603319
Христинка Железанова ст.специалист "Деловодство" пл.Общински 1, касов салон 038 603414
Янка Станева гл.специалист "Архив" ул. Александър Стамболийски 2 038 603442
Теодора Димова гл.специалист "Архив" ул. Александър Стамболийски 2 038 603442
Кеворк Хачерян ст.специалист "Размн.база" пл.Общински 1 038 603439
Жанета Янева Гл. спец. - Деловодство пл.общински 1 038 603414

сектор "Материално-техническо обслужване"

Ася Георгиева ст.експерт "Администр.и БУТ" пл.Общински 1 038 603426
Станка Севова изпълнител домакин пл.Общински 1 038 603312
Румяна Якубова гл.експерт "Транспорт" пл.Общински 1 038 603322
Шофьори "Транспорт" пл.Общински 1 038 603331
Чистачки Изпълнител-чистач пл.Общински 1 038603332

Изпрати съобщение до служител