Гергана Киримова

Гергана Киримова

Директор дирекция

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

сектор "Контрол, обществен ред и законност"

Николай Симеонов гл.експерт "КОРЗ" пл.Общински 1 038 603339
Иванка Малянова ст.експерт."Админ.наруш." пл.Общински 1 038 603339

отдел "Правно-нормативно обслужване"

Андрей Делиев гл.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335
Димитър Митрев ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335
Валентина Василева ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603334
Юлия Динкова секретар МКБППМН КБУ, 4 ет. 038 603455
Бойчо Демирев ст.експерт пл.общински 1 038 603422

сектор "Канцелария, връзки с обществеността, протокол и контрол"

Нели Вълканова гл.експерт "ПР" пл.Общински 1 038 603310
Анита Димитрова тех.сътрудник секретар пл.Общински 1 038 603421
Магдалена Петрова гл.спец."Адм. и инф.обсл." пл.Общински 1 038 603309

сектор "Информационни технологии"

Николай Александров гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603323
Кирил Илиев гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603448
Христина Педева гл.експерт "ИТ" Архитектура 038 603314
Мариана Атанасова гл.експерт "ИТ" ул. Александър Стамболийски 2 038 603463
Ася Георгиева гл. експерт пл.Общински 1 038 603426

сектор "Човешки ресурси"

Богдана Петкова-Василева гл.експерт "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603489

сектор "Деловодсто и архив"

Сабрие Мурад мл.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Милена Димова ст.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Гергана Янкова ст.експерт "Деловодство" 038 603319
Христинка Железанова ст.специалист "Деловодство" пл.Общински 1, касов салон 038 603414
Янка Станева гл.специалист "Архив" ул. Александър Стамболийски 2 038 603442
Кеворк Хачерян ст.специалист "Размн.база" пл.Общински 1 038 603439
Тюркиян Али гл.специалист "Архив" ул. Александър Стамболийски 2 038 603442
Жанета Янева Гл. спец. - Деловодство пл.общински 1 038 603414

сектор "Материално-техническо обслужване"

Станка Севова изпълнител домакин пл.Общински 1 038 603312
Христина Михайлова гл.експерт "Транспорт" пл.Общински 1 038 603322

Изпрати съобщение до служител