Основни функции

Провежда държавната и общинска политика в областта на социалните и здравни услуги на територията на общината.Реализира и прилага националните и местни стратегии и насоки в сферата на здравеопазването и социалната политика в Община Хасково.
Координира реализирането на проекти и дейности, свързани със социалната рехабилитация и интеграция на деца и младежи със специфични образователни потребности и на деца в риск, инвалидите и пенсионерите, както и дейността на благотворителни организации.
Организира детското и ученическо здравеопазване на територията на общината.
Участва в работата на общински и регионални комисии и съвети, регламентирани в Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето, Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за здравето и др.
Координира дейността на специализираните институции и социалните услуги в общността, предоставяни в общността.
Организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекция за социално подпомагане.

Адрес: Хасково 6300, пл. Общински 1, етаж 4

Златка Караджова

началник отдел ЗСД

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Здравеопазване и социални дейности"

Боряна Кисьова Медиатор пл.Общински 1 038 603324
Златка Караджова началник отдел ЗСД пл.Общински 1 038 603461
Кремена Кондова гл.експерт "Здравеопазване" пл.Общински 1 038 603445
Десислава Стоянова гл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1 038 603396
Атанас Трайков пл.Общински 1 038 603426
Здравослава Хорочева гл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1 038 603396
Маргарита Георгиева гл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1 038 603458
Димитрина Лозева ст.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1 038 603395
Музафер Рамадан Мл.експ. "Соц. Дейности" пл.Общински 1 038 603324

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата