Основни функции

 

Отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

 

Ръководи реализирането на общинските приоритети в дейностите държавна и общинска отговорност в системата на образованието, културата, младежките дейности и спорта.
Организира и ръководи провеждането на традиционните културни прояви с регионално, национално и местно значение.
Координира дейността на общинските училища, детски градини и обслужващи звена за организиране на учебно-възпитателния процес.
Координира и контролира използването на общинската база за нуждите на учебните и детски заведения, културните институти, спортните обекти.
Контролира дейността на културните институции на общинска издръжка.
Изготвя и осъществява общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.

 

Отдел „Здравеопазване и социални дейности”

 

Провежда държавната и общинска политика в областта на социалните и здравни услуги на територията на общината.Реализира и прилага националните и местни стратегии и насоки в сферата на здравеопазването и социалната политика в Община Хасково.
Координира реализирането на проекти и дейности, свързани със социалната рехабилитация и интеграция на деца и младежи със специфични образователни потребности и на деца в риск, инвалидите и пенсионерите, както и дейността на благотворителни организации.
Организира детското и ученическо здравеопазване на територията на общината.
Участва в работата на общински и регионални комисии и съвети, регламентирани в Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето, Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за здравето и др.
Координира дейността на специализираните институции и социалните услуги в общността, предоставяни в общността.
Организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекция за социално подпомагане.

Адрес: Хасково 6300, пл. Общински 1, етаж 4

 

Отдел ГРАОН

 

Извършване на адресната регистрация на населението (постоянен и настоящ адрес).
Съставяне на акт за раждане, граждански брак, смърт.
Пресъставяне на актове по гражданско състояние от чужбина – раждане, граждански брак и смърт.
Сключване на граждански брак.
Припознаване на деца и ибработка на свързаните с тях документи.
Отразяване на промени чрез съдебни решения в актовете за гражданско състояние.
Възстановяване на имена по чл.19а от ЗГР.

Вписване в регистъра за граждански брак имуществените отношения на съпрузите.

Издаване на удостоверения въз основа на регистъра за населението.
Установяване наличието на българско гражданство.
Вписване в регистъра на населението на лица, придобили българско гражданство и чужди граждани, придобили статут на  постоянно и дългосрочно пребиваване.
Поддръжка и актуализация на Единния класификатор за териториално делене на града и общината.

 Адрес: Хасково 6300, пл.Общински 1, северен вход, етаж 2

.

.

.

.

  • .
  • .

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Здравеопазване и социални дейности"

Васил Несторов началник "ЗСД" пл.Общински 1, стая 425 038 603324
Кремена Кондова гл.експерт "Здравеопазване" пл.Общински 1, стая 415 038 603 445
Десислава Стоянова гл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 414 038 603396
Христина Михайлова мл. експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 415 038603458
Атанас Трайков пл.Общински 1 038603322
Маргарита Георгиева гл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 415 038603458
Здравослава Коруева мл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 414 038 603446

отдел "Образование, култура, младежки дейности и спорт"

Светла Табакова началник отдел пл.Общински 1, стая 411 038 603461
Венета Въжарска гл.експерт "Култура" пл.Общински 1, стая 413 038 603391
Деян Александров мл.експерт "Спортни дейности" пл.Общински 1, стая 407 038 603392
Катя Терзиева гл.експерт "Образование" пл.Общински 1, стая 412 038 603434
Мирослава Атанасова гл.експерт "Младежки дейности" пл.Общински 1, стая 413 038 603 459

отдел "ГРАОН"

началник отдел ГРАОН началник отдел пл.Общински 1, стая 212 038 603 400
Нанка Кузева ст.експерт пл.Общински 1, стая 213 038 603399
Иванка Христова гл.специалист пл.Общински 1, стая 213 038 603399
Катя Тодорова гл.специалист пл.Общински 1, стая 214 038 603397
Диляна Георгиева гл.специалист "Радост. ритуали" пл.Общински 1,стая 210 038 603397
Ангелина Пехливанова гл.специалист пл.Общински 1, ст.209 038 603403
Петя Чилова гл.специалист пл.Общински 1, стая 210 038 603398
Радка Христова гл.специалист пл.Общински 1, стая 210 038 603401
Чавдар Оцетаров гл.специалист "Тъжни ритуали" пл.Общински 1, стая 210 038 603404
Златка Кузева гл.специалист пл.Общински 1, стая 211 038 603402
Севинч Караджа-Бекир гл.специалист пл.Общински 1, стая 211 038 603402
Алейдин Али гл.специалист пл.Общински 1 038 603 402
Галина Симеонова гл.специалист пл.Общински 1 038 603403

Изпрати съобщение до служител