- Съдейства за реализиране политиката на Община Хасково в областта на  международното сътрудничество и европейските и национални програми;

- Организира подготовката, разработването и представянето на общински проекти за финансиране по европейски  и национални програми и от международни и национални  финансови институции;

- Организира координацията при управлението и изпълнението на международни и национални проекти и програми, в които общината е страна, като оказва методическа помощ и контрол на звената за изпълнение на проектите;

- Следи и разпространява информация за възможностите за кандидатстване с проектни предложения по националните, оперативните, европейските и други международни програми за получаване на безвъзмездна помощ;

- Организира и координира дейностите, свързани с осигуряване на публичност и прозрачност относно получените от ЕС и международните финансови институции средства по проекти;

- Организира и участва в осъществяването на контакти на община  Хасково с представители на институции на Европейския съюз и международните банкови институции с цел проучване на възможностите за финансиране на инвестиционни проекти;

- Участва в осъществяването на връзките на общината със сродни общини от други страни с цел сътрудничество и обмяна на добри практики;

- Идентифицира и привлича партньори и партньорски организации на община Хасково  в страната и чужбина за развитие на съвместни проекти;

- Координира участието на община Хасково в организации, мрежи и инициативи на международно и европейско ниво;

- Участва в развитието на регионални проекти и публично-частни партньорства;

- Поддържа и води регистър на разработени проекти, на проекти в процес на реализация и   приключили проекти;

- Подготвя информация за интернет страницата на община Хасково за проектите финансирани от европейски  и национални програми и инициативи.

 

Гергана Опанова

Началник отдел

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Европейски и национални програми и проекти"

Надежда Иванова гл.експерт пл.Общински 1 038 603428
Валентин Спенджаров гл.експерт пл.Общински 1 038 603393
Гергана Камбурова мл.експерт пл.Общински 1 038 603393
Росица Ангелова гл.експерт пл.Общински 1 038 603428
Гергана Опанова Началник отдел пл.Общински 1 038 603429
Бояна Вълканова гл.експерт пл.Общински 1 038 603429
Теодора Христова гл.експерт пл.Общински 1 038 603429

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата