Oтдел „Правно-нормативно обслужване”

 • Осигурява с правни средства спазването на законността и ефективното протичане на административната и стопанска дейност в Община Хасково и общинските предприятия.
 • Осъществява процесуално представителство пред съдилищата и други юрисдикции.
 • Изготвя мнения по законосъобразността на проектите за нормативни актове, за решения на колективните органи на управление, заповедите и др.
 • Оказва правна помощ на дирекциите в структурата на общинската администрация при осъществяване на техните функции.
 • Осъществява и контролира изпълнението на наредбите на Общинския съвет.
 • Осъществява контрол по спазване на разрешителния режим от страна на физическите и юридически лица.
 • Съставя констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения.
 • Проверява и контролира работата на общинските предприятия и търговски дружества.
 • Отговаря за събирането на несъбраните задължения по разрешителния режим.
 • Следи за спазването на изискванията на закона за защита на класифицираната информация.
 • Организира и контролира дейността по отбранително–мобилизационна подготовка на общината и прилежащите й структури.
 • Организира, ръководи и осъществява предварителния финансов контрол.

Пламен Лечев

началник отдел

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Правно-нормативно обслужване"

Пламен Лечев началник отдел пл.Общински 1 038 603311
Андрей Делиев гл.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335
Мария Пейкова юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335
Валентина Василева ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603334
Юлия Динкова секретар МКБППМН КБУ, 4 ет. 038 603455
Бойчо Демирев ст.експерт пл.Общински 1 038 603422

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата