мар 07
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХII в кв.3-А по плана на с.Стамболийски

З А П О В Е Д № Т-28 гр. Хасково 07.03.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

мар 07
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Самостоятелен обект в сграда с идент. 77195.711.186.1.1,с площ 70,00кв.м.

З А П О В Е Д № Т-19 гр. Хасково 07.03.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

мар 07
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.707.99 по КК на гр.Хасково, /ул.“Пловдивска“ СИЗ /

З А П О В Е Д № Т- 24 гр. Хасково 07.03.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

мар 07
2019
Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 5 (пет) броя гаражи с № 1,2,3,4,5, всеки със ЗП 23 кв.м. (с размери 3,5/6,5м.) в северната част на Поземлен имот с идентификатор 77195.735.220

З А П О В Е Д № T- 17 гр. Хасково 07.03.2019г. На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 826/25.01.2019г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване...

мар 07
2019
Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 (два) броя гаражи с №№ 1 и 2, всеки със ЗП 21 кв.м. (с размери 3,5/6 м.) в Поземлен имот с идентификатор 77195.710.31 по КК на гр.Хасково (ж.к. „Орфей“)

З А П О В Е Д № T- 16 гр. Хасково 07.03.2019г. На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 826/25.01.2019г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване...

мар 06
2019
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост за срок от 5 / пет/ години: Помещения на трети етаж в сграда /бившо кино „Клокотница“/ на пл.“Общински“, гр.Хасково /26.03.2019г.

З А П О В Е Д № Т-15 гр.Хасково 06.03.2019 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №826/25.01.2019 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти...

мар 06
2019
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект, частна общинска собственост: Обект № 4 с площ 9,60 кв.м. и открит терен с площ 114,00 кв.м., кв. Орфей, базар Веспрем /26.03.2019г.

ЗАПОВЕД № Т-14 гр.Хасково 06.03.2019 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №826/25.01.2019 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект...

мар 06
2019
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект, частна общинска собственост: Обект № 2 с площ 13,00 кв.м. и открит терен с площ 90,00 кв.м., кв. Орфей, базар Веспрем /26.03.2019г.

ЗАПОВЕД № Т-13 гр.Хасково 06.03.2019 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №826/25.01.2019 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект...

мар 06
2019
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект, частна общинска собственост: Помещение с площ 23,00 кв.м., бул.“Освобождение“26, гр. Хасково /26.03.2019г.

ЗАПОВЕД № Т-12 гр.Хасково 06.03.2019 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №826/25.01.2019 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект...

мар 06
2019
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост за срок от 5 / пет / години: Част от фоайе за монтаж на банкомат в сграда на Община Хасково, находяща се на ул.“Александър Стамболийски“№2 /26.03.2019г.

З А П О В Е Д № Т-11 гр.Хасково 06.03.2019 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №826/25.01.2019 г. на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична...