сеп 15
2020
З А П О В Е Д № Т- 194 гр. Хасково 14.09.2020г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №144/31.07.2020год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот- частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 14550.95.39 по КККР...

юли 17
2020
Заповед № Т-187/16.07.2020 год.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост: Парк Бяло море Поддържане на озеленена площ имот с идентификатор №77195.720.9 целият с площ 9231 кв.м. по КК на гр.Хасково (територията на озеленената площ, намираща се между улиците Бяло море, Захари стоянов и Боровец) и възможност за монтаж на временен обект с площ до 184, 00 кв.м...

юли 17
2020
Заповед № Т-183/16.07.2020 год.

Заповед № Т-183/16.07.2020 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: 1. Помещение от сграда кметство с. Маслиново, общ.Хасково, с площ 12,00 кв.м.; мес. наем 10,00 лв. без ДДС, за пощенски клон....

юли 17
2020
Заповед № Т-184/16.07.2020 год.

Заповед № Т-184/16.07.2020 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: 1. Помещение от сграда кметство с. Войводово, общ.Хасково, с площ 10,50 кв.м.; мес. наем 10,00 лв. без ДДС, за пощенски клон....

юли 17
2020
Заповед № Т-185/16.07.2020 год.

Заповед № Т-185/16.07.2020 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект, частна общинска собственост: Павилион с площ 2,00 кв.м., находящ се на ул.Отец Паисий, гр. Хасково, срещу ДКТ Иван Димов; при месечен наем 50,00 /петдесет/лв. без ДДС....

юли 17
2020
Заповед № Т-186/16.07.2020 год. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години

Заповед № Т-186/16.07.2020 год. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години: Помещение с площ 23,00 кв.м., бул.Освобождение26, гр. Хасково; при месечен наем 92,00 лв. без ДДС....

юли 17
2020
Заповед № Т-188/16.07.2020 год.

Заповед № Т-188/16.07.2020 год. -Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост за срок от 5 / пет/ години: 1. Помещение с площ 36,00 кв.м., находящ се на трети етаж в сграда /бившо кино Клокотница/ на пл.Общински, гр.Хасково месечен наем 72,00 лв. без ДДС, за търговска дейност, офис, производство и услуги. 2. Помещение...

юли 01
2020
Заповед № Т-161/30.06.2020г.

Заповед № Т-161/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ IV в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 877,00 кв.м. ...

Върни се в началото на страницата