сеп 15
2020
З  А  П  О  В  Е  Д № Т-207 гр. Хасково 15.09.2020г.

З А П О В Е Д № Т-207 гр. Хасково 15.09.2020г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №29/31.01.2020год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

сеп 15
2020
З  А  П  О  В  Е  Д № Т-206 гр. Хасково 15.09.2020г.

З А П О В Е Д № Т-206 гр. Хасково 15.09.2020г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №145/31.07.2020год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

сеп 15
2020
З  А  П  О  В  Е  Д № Т- 205 гр. Хасково 15.09.2020г.

З А П О В Е Д № Т- 205 гр. Хасково 15.09.2020г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №145/31.07.2020год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

сеп 15
2020
З А П О В Е Д № Т- 204 гр. Хасково 15.09.2020г.

З А П О В Е Д № Т- 204 гр. Хасково 15.09.2020г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №118/26.06.2020год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

сеп 15
2020
З А П О В Е Д № Т- 203 гр. Хасково 15.09.2020г.

З А П О В Е Д № Т- 203 гр. Хасково 15.09.2020г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №118/26.06.2020год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

сеп 15
2020
З А П О В Е Д № Т- 193 гр. Хасково 14.09.2020г.

О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот- частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 62880.95.108 по КККР на с. Родопи, община Хасково, с адрес на поземления имот: местност Крък Кория, с площ 87891 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята: 4, номер по предходен план:...

сеп 15
2020
З А П О В Е Д № Т- 196 гр. Хасково 14.09.2020г.

О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот- частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 47442.69.13 по КККР на с. Маслиново, община Хасково, с адрес на поземления имот: местност Чукурбаа, с площ 13228 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята: 10, номер по предходен план: 069013...

сеп 15
2020
З А П О В Е Д № Т- 197 гр. Хасково 14.09. 2020г.

О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот- частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 47055.17.4 по КККР на с. Мандра, община Хасково, с адрес на поземления имот: местност Козлецки Екенлик, с площ 25272 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята: 4, номер по предходен план:...

сеп 15
2020
З А П О В Е Д № Т-195 гр. Хасково 14.09.2020г.

О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот- частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 46293.55.1 по КККР на с. Малево, община Хасково, с адрес на поземления имот: местност Шейтаница, с площ 33000 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята: 5, номер по предходен план: 055001...

сеп 15
2020
З А П О В Е Д № Т- 199 гр. Хасково 14.09.2020г.

О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот- частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 38399.35.1 по КККР на с. Конуш, община Хасково, с адрес на поземления имот: местност Сая дере, с площ 45317 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята: 6, номер по предходен план:...

Върни се в началото на страницата