юли 01
Заповед № Т-162/30.06.2020г.

Заповед № Т-162/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ II в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 885,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-165/30.06.2020г.

Заповед № Т-165/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ IV в кв.23 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 612,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т- 163/30.06.2020г.

Заповед № Т- 163/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ III в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 889,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-171/30.06.2020г.

Заповед № Т-171/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.708.586 по КК на гр.Хасково /ж.р.Орфей/,с площ 591,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-173/30.06.2020г.

Заповед № Т-173/30.06.2020г. - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.719.21 по КК на гр.Хасково /ул.Зайчар№59/,с площ 425,00 кв.м. ...

юли 01
З А П О В Е Д № Т- 166/30.06.2020г.

З А П О В Е Д№ Т- 166/30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ Х в кв.37 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 662,00 кв.м. ...

юни 30
Открит конкурс за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии собственост на Община Хасково, товарене, транспортиране до адрес и разтоварване.

Открит конкурс за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии собственост на Община Хасково, ЛФ 2020 година, товарене, транспортиране до адрес и разтоварване в Обект № 2004....

юни 12
Заповед №Т-15/11.06.2020г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 години на земеделски земи. Същите недвижими имоти земеделски земи - пасища, пасища-мери и пасища с храсти са в землищата на гр. Хасково, с. Александрово, с. Брягово, С. Войводово, с. Въгларово, с. Г.Войводино, с. Гарваново, с. Големанци, с. Гълъбец, с. Д.Войводино, с. Динево, с. Елена, с. Зорница, с. Клокотница, с. Книжовник, с...

юни 11
Заповед №Т-6/11.06.2020г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: 1. Помещение от сграда кметство с. Маслиново, общ.Хасково, с площ 12,00 кв.м.; мес. наем 10,00 лв. без ДДС, за пощенски клон....

юни 11
Заповед №Т-7/11.06.2020г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: 1. Помещение от сграда кметство с. Войводово, общ.Хасково, с площ 10,50 кв.м.; мес. наем 10,00 лв. без ДДС, за пощенски клон....