юли 01
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба: Поземлен имот с идентификатор 77195.726.226 по КК на гр.Хасково /ул.“Ястреб “/,с площ 537,00 кв.м.

З А П О В Е Д № Т-155 гр. Хасково 01.07.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №918/31.05.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

май 31
2019
Открит конкурс за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии общинска собственост,товарене и транспортиране до адрес и разтоварване.

Открит конкурс за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии общинска собственост в района на ОПОбщинско лесничейство Хасково, ЛФ 2019 година,товарене и транспортиране до адрес и разтоварване от Обект № 1903....

май 10
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.705.4 по КК на гр.Хасково /м.“Куба II“/,с площ 606,00 кв.м. / 28.05.2019г.

З А П О В Е Д № T-150 гр. Хасково 10.05.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

май 10
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: УПИ V в кв.19 по плана на с.Долно Големанци, Община Хасково, с площ 1 000,00 кв.м. / 28.05.2019г.

З А П О В Е Д № Т149 гр. Хасково 10.05.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

май 10
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните моторни превозни средства , частна общинска собственост / 28.05.2019г.

З А П О В Е Д № Т-148 гр. Хасково 10.05.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.72, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните моторни превозни...

май 10
2019
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот с. Въгларово, общ. Хасково, помещение от първи етаж на сграда кметство с. Въгларово, за стоматологичен кабинет / 28.05.2019г.

З А П О В Е Д № Т-147 гр. Хасково 10.05.2019 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 844/22.02.2019 г. на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот...

май 10
2019
Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 (два) броя гаражи с №№ 1 и 2, всеки със ЗП 21 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор 77195.710.31 по КК на гр.Хасково (ж.к. „Орфей“). / 28.05.2019г.

З А П О В Е Д № T-146 гр. Хасково 10.05.2019г. На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 826/25.01.2019г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право...

май 10
2019
Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж №10 със ЗП - 18 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 77195.735.196 по КК на гр.Хасково (ул. „Кресна“№16) / 28.05.2019г.

З А П О В Е Д № T-145 гр. Хасково 10.05.2019г. На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 867/29.03.2019г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право...