юли 01
Заповед № Т-155/30.06.2020г.

Заповед № Т-155/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Едноетажна сграда с идентификатор 38580.27.18.1 ,с предназначение: Селскостопанска сграда, със застроена площ 293,00 кв.м., находяща се в Поземлен имот с идентификатор №38580.27.18 по КК на с.Корен ,Община Хасково. ...

юли 01
Заповед № Т-164/30.06.2020г.

Заповед № Т-164/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ II в кв.38 по плана на с.Орлово, Община Хасково, с площ 692,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-169/30.06.2020г.

Заповед № Т-169/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.708.500 по КК на гр.Хасково /ж.р.Орфей/,с площ 869,00 кв.м....

юли 01
Заповед № Т-170/30.06.2020г.

Заповед № Т-170/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.743.340 по КК на гр.Хасково /ж.р.Каменец/,с площ 685,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-172/30.06.2020г.

Заповед № Т-172/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.429.97 по КК на гр.Хасково /м.Идимирли/,с площ 466,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-156/30.06.2020г.

Заповед № Т-156/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ II в кв.18 по плана на с.Узунджово, Община Хасково, с площ 1001,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-158/30.06.2020г.

Заповед № Т-158/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VIII в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1 000,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-159/30.06.2020г.

Заповед № Т-159/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VII в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1 000,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-160/30.06.2020г.

Заповед № Т-160/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VI в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1 000,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-157/30.06.2020г.

Заповед № Т-157/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ I в кв.87 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 3086,00 кв.м....