май 12
Открит конкурс за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии собственост на Община Хасково, товарене и транспортиране до адрес и разтоварване.

Открит конкурс за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии собственост на Община Хасково, ЛФ 2020 година, товарене и транспортиране до адрес и разтоварване в Обект № 2003....

фев 18
Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ГТ собственост на Община Хасково

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ГТ - общинска собственост в териториалния обхват на дейност на ОП Общинско лесничейство Хасково ЛФ 2020г. за Обект 2001 и Обект 2002....

дек 23
2019
Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ГТ собственост на Община Хасково

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ГТ - общинска собственост в териториалния обхват на дейност на ОП Общинско лесничейство Хасково ЛФ 2019г. за Обект 1906 и Обект 1907....

сеп 20
2019
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост за срок от 5 / пет / години: Младежки център, Офис №114 / 08.10.2019

З А П О В Е Д № Т-204 гр. Хасково 20.09.2019 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №953/26.07.2019 г. на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична...

сеп 20
2019
Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект: „Търговски обект №2“ със ЗП 39 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 77195.711.287 / 08.10.2019

З А П О В Е Д № T- 203 гр. Хасково 20.09.2019г. На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 957/26.07.2019г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване...

сеп 11
2019
Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект: „Гараж №1“ със ЗП 21 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 77195.716.253 /30.09.2019

З А П О В Е Д № T- 199 гр. Хасково 11.09.2019г. На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 914/31.05.2019г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване...

сеп 11
2019
Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект: „Гараж №7“ със ЗП 21 кв.м. (с размери 3,5/6 м.) в поземлен имот с идентификатор 77195.710.31 /30.09.2019

З А П О В Е Д № T- 198 гр. Хасково 11.09.2019г. На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 826/25.01.2019г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване...