авг 15
2012
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково (1)/Заповед №1186/ 15.08.2012 г.

На основание чл.23, ал.1 т. 1, чл. 34 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Протокол № 1 от 09.08.2012 г. на Комисия, назначена със Заповед №1158/08.08.2012г. на Кмета на община Хасково за провеждане на открит...

авг 15
2012
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково (1)/Заповед №1185/ 15.08.2012 г.

На основание чл. 23 ал. 1 т. 2, чл. 24 ал. 1 т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Протокол № 1 от 09.08.2012 г. на Комисия, назначена със Заповед №1158/08.08.2012г. на Кмета на община Хасково за провеждане...

юли 25
2012
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково (1)/Заповед №1124/24.07.2012 година

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,   ОТКРИВАМ:             Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково при следните условия:...

юли 25
2012
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково (1)/Заповед №1125/24.07.2012г. (график за провеждане на процедури)

На основание чл.9, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /Наредба по чл.95, ал.1 ЗГ/,   УТВЪРЖДАВАМ:    ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:     1. Провеждане на...

юли 25
2012
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково (1)/Заповед №1124/ 24.07.2012г.

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,   ОТКРИВАМ:               Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково при следните...

юли 05
2012
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем– публична общинска собственост, парк “Илинден”- подд/ЗАПОВЕД №Т- 157/04.07.2012

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 100 и 101, ал. 1 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, във връзка с Решение № 106 от 24.02.2012 година на Общински съвет – Хасково   О  Б  Я  В  Я  В  А  М:   Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от...

апр 10
2012
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, парк „Хисаря" /Обява конкурс, парк "Хисаря"

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл.14, ал.7 и 8 от ЗОС, във връзка с чл. 83,84 и 86 от Наредбата за общинска собственост и Решение № 106/24-02-2012 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВА:Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост:1)парк “Брезите” - поддържане на озеленената площ – имот с идентификатор 77195.715.33 с площ...

апр 10
2012
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, парк „Лебеда"/Обява конкурс, парк "Лебеда"

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл.14, ал.7 и 8 от ЗОС, във връзка с чл. 83,84 и 86 от Наредбата за общинска собственост и Решение № 106/24-02-2012 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВА:Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост:1)парк “Брезите” - поддържане на озеленената площ – имот с идентификатор 77195.715.33 с площ...

апр 10
2012
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, сквер "Мерсито"/Обява конкурс, сквер "Мерсито"

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл.14, ал.7 и 8 от ЗОС, във връзка с чл. 83,84 и 86 от Наредбата за общинска собственост и Решение № 106/24-02-2012 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВА:Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост:1)парк “Брезите” - поддържане на озеленената площ – имот с идентификатор 77195.715.33 с площ...