юли 17
Заповед № Т-184/16.07.2020 год.

Заповед № Т-184/16.07.2020 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: 1. Помещение от сграда кметство с. Войводово, общ.Хасково, с площ 10,50 кв.м.; мес. наем 10,00 лв. без ДДС, за пощенски клон....

юли 17
Заповед № Т-185/16.07.2020 год.

Заповед № Т-185/16.07.2020 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект, частна общинска собственост: Павилион с площ 2,00 кв.м., находящ се на ул.Отец Паисий, гр. Хасково, срещу ДКТ Иван Димов; при месечен наем 50,00 /петдесет/лв. без ДДС....

юли 17
Заповед № Т-186/16.07.2020 год. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години

Заповед № Т-186/16.07.2020 год. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години: Помещение с площ 23,00 кв.м., бул.Освобождение26, гр. Хасково; при месечен наем 92,00 лв. без ДДС....

юли 17
Заповед № Т-188/16.07.2020 год.

Заповед № Т-188/16.07.2020 год. -Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост за срок от 5 / пет/ години: 1. Помещение с площ 36,00 кв.м., находящ се на трети етаж в сграда /бившо кино Клокотница/ на пл.Общински, гр.Хасково месечен наем 72,00 лв. без ДДС, за търговска дейност, офис, производство и услуги. 2. Помещение...

юли 01
Заповед № Т-161/30.06.2020г.

Заповед № Т-161/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ IV в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 877,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-152/30.06.2020г.

Заповед № Т-152/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ V в кв.13а по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 1155,00 кв.м....

юли 01
Заповед № Т-153/30.06.2020г.

Заповед № Т-153/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХIII в кв.34 по плана на с.Войводово, Община Хасково, с площ 510,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-167/30.06.2020г.

Заповед № Т-167/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.705.4 по КК на гр.Хасково /ж.р.Куба II/,с площ 606,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-168/30.06.2020г.

Заповед № Т-168/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.705.169 по КК на гр.Хасково /ж.р.Куба II/,с площ 467,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-154/30.06.2020г.

Заповед № Т-154/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VII в кв.12 по плана на с.Родопи, Община Хасково, с площ 1874,00 кв.м. ...