юли 01
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба: УПИ IV в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 877,00 кв.м.

З А П О В Е Д № Т-165 гр. Хасково 01.07.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

юли 01
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба: Поземлен имот с идентификатор 77195.705.4 по КК на гр.Хасково /м.“Куба II“/,с площ 606,00 кв.м.

З А П О В Е Д № Т- 164 гр. Хасково 01.07.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

юли 01
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба: УПИ VIII в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1 000,00 кв.м.

З А П О В Е Д № Т-163 гр. Хасково 01.07.2019. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

юли 01
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба: Поземлен имот с идентификатор 77195.708.500 по КК на гр.Хасково /м.“Орфей“/,с площ 869,00 кв.м.

З А П О В Е Д № Т-162 гр. Хасково 01.07.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

юли 01
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба: УПИ V в кв.19 по плана на с.Долно Големанци, Община Хасково, с площ 1 000,00 кв.м.

З А П О В Е Д № Т-161 гр. Хасково 01.07.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

юли 01
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Едноетажна сграда с идентификатор 38580.27.18.1 ,с предназначение: “Селскостопанска сграда“, със застроена площ 293,00 кв.м., с.Корен ,Община Хасково.

З А П О В Е Д № Т-160 гр. Хасково 01.07.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №918/31.05.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

юли 01
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства

З А П О В Е Д № Т-159 гр. Хасково 01.07.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.72, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните моторни превозни...

юли 01
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба: УПИ Х в кв.37 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 662,00 кв.м.

З А П О В Е Д № Т-158 гр. Хасково 01.07.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №918/31.05.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

юли 01
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба: УПИ IV в кв.23 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 612,00 кв.м.

З А П О В Е Д № Т-157 гр. Хасково 01.07.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №918/31.05.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

юли 01
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба: УПИ ХVI в кв.9 по плана на с.Големанци, Община Хасково, с площ 1170,00 кв.м.

З А П О В Е Д № Т-156 гр. Хасково 01.07.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №918/31.05.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...