юли 03
2013
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем - публична общинска собственост, парк "Илинден", под/ЗАПОВЕД №Т-088/02.07.2013г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 83 и 84, ал. 1 от Наредбата за общинска собственост на Общински съвет Хасково, във връзка с Решения №№ 106 от 24.02.2012 година и 372 от 29.03.2013 година на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10...

май 29
2013
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, част от обект – публична общинска собственост / 24./ЗАПОВЕД №Т-081 / 29.05.2013 г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 83 и 84, ал. 1 от Наредбата за общинска собственост на Общински съвет Хасково, във връзка с Решение № 389 от 26.04.2013 година на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години за част от обект публична общинска...

апр 24
2013
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем– публична общинска собственост, парк “Илинден”- подд/Заповед №Т - 058/24.04.2013 г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 83 и 84, ал. 1 от Наредбата за общинска собственост на Общински съвет Хасково, във връзка с Решения №№ 106 от 24.02.2012 година и 372 от 29.03.2013 година на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10...

ное 05
2012
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково /ЗАПОВЕД №1946 / 05.11.2012

З А П О В Е Д №1946 гр. Хасково 05.11.2012 година На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ОТКРИВАМ: Процедура за възлагане на добив...

ное 05
2012
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково /ЗАПОВЕД №1946 / 05.11.2012 г.

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ОТКРИВАМ: Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково при следните условия: 1. Възложител: Община...

сеп 04
2012
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, терен в парк „Ямача/Заповед №Т-181/ 29.08.2012 г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 99 и 100, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, във връзка с Решения № № 150 от 30.03.2012 година и 236 от 20.07.2012 година на Общински съвет – Хасково   О  Б  Я  В  Я  В  А  М:   Публично оповестен...

авг 15
2012
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково (1)/Заповед №1188/ 15.08.2012 г.

На основание чл.23, ал.1 т. 1, чл. 34 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Протокол № 1 от 09.08.2012 г. на Комисия, назначена със Заповед №1158/08.08.2012г. на Кмета на община Хасково за провеждане на открит...

авг 15
2012
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково (1)/Заповед №1187/ 15.08.2012 г.

На основание чл.23, ал.1 т. 1, чл. 34 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Протокол № 1 от 09.08.2012 г. на Комисия, назначена със Заповед №1158/08.08.2012г. на Кмета на община Хасково за провеждане на открит...