юли 01
Заповед № Т-173/30.06.2020г.

Заповед № Т-173/30.06.2020г. - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.719.21 по КК на гр.Хасково /ул.Зайчар№59/,с площ 425,00 кв.м. ...

юли 01
З А П О В Е Д № Т- 166/30.06.2020г.

З А П О В Е Д№ Т- 166/30.06.2020г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ Х в кв.37 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 662,00 кв.м. ...

юни 30
Открит конкурс за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии собственост на Община Хасково, товарене, транспортиране до адрес и разтоварване.

Открит конкурс за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии собственост на Община Хасково, ЛФ 2020 година, товарене, транспортиране до адрес и разтоварване в Обект № 2004....

юни 12
Заповед №Т-15/11.06.2020г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 години на земеделски земи. Същите недвижими имоти земеделски земи - пасища, пасища-мери и пасища с храсти са в землищата на гр. Хасково, с. Александрово, с. Брягово, С. Войводово, с. Въгларово, с. Г.Войводино, с. Гарваново, с. Големанци, с. Гълъбец, с. Д.Войводино, с. Динево, с. Елена, с. Зорница, с. Клокотница, с. Книжовник, с...

юни 11
Заповед №Т-6/11.06.2020г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: 1. Помещение от сграда кметство с. Маслиново, общ.Хасково, с площ 12,00 кв.м.; мес. наем 10,00 лв. без ДДС, за пощенски клон....

юни 11
Заповед №Т-7/11.06.2020г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: 1. Помещение от сграда кметство с. Войводово, общ.Хасково, с площ 10,50 кв.м.; мес. наем 10,00 лв. без ДДС, за пощенски клон....

юни 11
Заповед №Т-9/11.06.2020г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост за срок от 5 / пет / години: С. Конуш, общ. Хасково, помещение от сграда здравна служба с. Конуш, с площ 15,00 кв.м., за стоматологичен кабинет; месечен наем 8,00 лв. без ДДС....

юни 11
Заповед №Т-12/11.06.2020г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект, частна общинска собственост: Павилион - гаражна клетка с площ 202,50 кв.м., находящ се в с.Конуш, общ. Хасково,; при месечен наем 202,50 лв. без ДДС....

юни 11
Заповед №Т-11/11.06.2020г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект, частна общинска собственост: Павилион с площ 2,00 кв.м., бул.Раковски, гр. Хасково, спирката пред банка Пиреос; при месечен наем 20,00 лв. без ДДС....

юни 11
Заповед №Т-8/11.06.2020г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост за срок от 5 / пет / години: Младежки център, Офис №115 с площ 16,00 кв.м.; месечен наем 48,00 лв. без ДДС....