дек 02
2020
Заповед №Т-306/02.12.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот: Поземлен имотс идентификатор 77195.719.354 по КК на гр. Хасково....

ное 30
2020
Заповед №Т-304/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за застрояване на 2 (два) броя гаражи в поземлен имот с идентификатор 77195.719.37 по КККР на гр. Хасково (ул. Червена стена), както следва: 1. Гараж №15 - със ЗП 20,99 кв.м. (с размери 3,23/6,5м.) с начална тръжна цена 1 320,00 лева (хиляда триста и двадесет лева) без ДДС...

ное 30
2020
Заповед №Т-305/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот - частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 38399.82.16 по КККР на с. Конуш, община Хасково, с адрес на поземления имот: местност Кара ямач; площ: 62400 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 4, номер по предходен план: 082016....

ное 30
2020
Заповед №Т-287/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.744.45 по КК на гр.Хасково /ж.р.Каменец/,с площ 515,00 кв.м....

ное 30
2020
Заповед №Т-292/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.743.340 по КК на гр.Хасково /ж.р.Каменец/,с площ 685,00 кв.м....

ное 30
2020
Заповед №Т-288/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.112.361 по КК на гр.Хасково /м.Кекличево стопанство/,с площ 560,00 кв.м....

ное 30
2020
Заповед №Т-303/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ II в кв.18 по плана на с.Узунджово, Община Хасково, с площ 1001,00 кв.м....

ное 30
2020
Заповед №Т-291/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ I в кв.8 по плана на с.Узунджово, Община Хасково, с площ 837,00 кв.м....

ное 30
2020
Заповед №Т-290/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ IХ в кв.11 по плана на с.Стойково, Община Хасково, с площ 1430,00 кв.м....

ное 30
2020
Заповед №Т-289/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХVI в кв.11 по плана на с.Стойково, Община Хасково, с площ 1380,00 кв.м....

Върни се в началото на страницата