ное 13
2015
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 24.11.2015 г. /Заповед №1395/13.11.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ОТКРИВАМ: Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково при следните условия: 1. Възложител: Община...

сеп 16
2015
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 29.09.2015 г./Заповед №1127/15.09.2015 г.

З А П О В Е Д №1127 град Хасково 15.09.2015 година На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ОТКРИВАМ: Процедура за възлагане на добив...

юли 03
2015
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 14.07.2015г./Заповед №773/02.07.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ОТКРИВАМ: Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково при следните условия: 1. Възложител: Община...

сеп 04
2014
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 16.09.2014г./Заповед № 1383/04.09.2014 г.

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ОТКРИВАМ: Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково при следните условия: 1. Възложител: Община...

мар 27
2014
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, публична общинска собственост / 02.04.2014 г./Заповед за отмяна на търгове и конкурс

ЗАПОВЕД №Т-068 град Хасково 26.03.2014 година Със Заповеди №№ Т 062, Т-063, Т-064, Т-065, Т-066 и Т-067/13.03.2014 година са обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост и публичен конкурс за отдаване под наем на общински терени публична общинска собственост, които съгласно тези заподи трябва да се проведат на 02.04.2014 г. С последваща моя...

мар 13
2014
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, публична общинска собственост / 02.04.2014 г./ЗАПОВЕД №Т-062 / 13.03.2014 г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, във връзка с процедура по реда на чл. 100 и чл. 101, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 572 от 28.02.2014 година на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за...

мар 06
2014
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем- обекти, публична общинска собственост / 25.03.2014 /ЗАПОВЕД №T–047 / 06.03.2014 г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, във връзка с процедура по реда на чл. 100 и чл. 101, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково, във връзка с Решения № 106 от 24.02.2012 година и 547 от 31.01.2014 година на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А...