юли 17
2017
Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горските територии на община Хасково - 17.07.2017

Открит конкурс за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии, общинска собственост в района на ОП Общинско лесничейство Хасково, ЛФ 2017 година, товарене, транспортиране до адрес и разтоварване в Обект № 1704....

мар 10
2017
Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“ по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга Обществена трапезария по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА: На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 и чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка със...

ное 13
2015
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 24.11.2015 г. /Заповед №1395/13.11.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ОТКРИВАМ: Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково при следните условия: 1. Възложител: Община...

сеп 16
2015
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 29.09.2015 г./Заповед №1127/15.09.2015 г.

З А П О В Е Д №1127 град Хасково 15.09.2015 година На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ОТКРИВАМ: Процедура за възлагане на добив...

юли 03
2015
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 14.07.2015г./Заповед №773/02.07.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ОТКРИВАМ: Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково при следните условия: 1. Възложител: Община...

сеп 04
2014
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 16.09.2014г./Заповед № 1383/04.09.2014 г.

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ОТКРИВАМ: Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково при следните условия: 1. Възложител: Община...

мар 27
2014
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, публична общинска собственост / 02.04.2014 г./Заповед за отмяна на търгове и конкурс

ЗАПОВЕД №Т-068 град Хасково 26.03.2014 година Със Заповеди №№ Т 062, Т-063, Т-064, Т-065, Т-066 и Т-067/13.03.2014 година са обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост и публичен конкурс за отдаване под наем на общински терени публична общинска собственост, които съгласно тези заподи трябва да се проведат на 02.04.2014 г. С последваща моя...