авг 17
Заповед № Т-399 17.08.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VI в кв.86 по плана на с. Малево

З А П О В Е Д № Т-399 гр. Хасково 17.08.2021г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №262/29.01.2021год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

авг 17
Заповед № Т-398 17.08.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VII в кв.86 по плана на с. Малево

З А П О В Е Д № Т-398 гр. Хасково 17.08.2021г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №262/29.01.2021год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

авг 13
Заповед№Т-397/13.08.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.716.568 по КК на гр.Хасково , с площ 1832,00 кв.м.

З А П О В Е Д № Т-397 гр. Хасково 13.08.2021г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №371/25.06.2021год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

авг 12
Заповед №396 от 12.08.2021 год. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост: Гр.Хасково, пл."Общински" /бившо КДК/ помещение от трети етаж с площ 36,00 кв.м.

З А П О В Е Д № Т-396 гр.Хасково 12.08.2021 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал.4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №262/29.01.2021 г. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок...

Върни се в началото на страницата