сеп 15
2020
З А П О В Е Д № Т- 197 гр. Хасково 14.09. 2020г.

О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот- частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 47055.17.4 по КККР на с. Мандра, община Хасково, с адрес на поземления имот: местност Козлецки Екенлик, с площ 25272 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята: 4, номер по предходен план:...

сеп 15
2020
З А П О В Е Д № Т-195 гр. Хасково 14.09.2020г.

О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот- частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 46293.55.1 по КККР на с. Малево, община Хасково, с адрес на поземления имот: местност Шейтаница, с площ 33000 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята: 5, номер по предходен план: 055001...

сеп 15
2020
З А П О В Е Д № Т- 199 гр. Хасково 14.09.2020г.

О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот- частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 38399.35.1 по КККР на с. Конуш, община Хасково, с адрес на поземления имот: местност Сая дере, с площ 45317 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята: 6, номер по предходен план:...

сеп 15
2020
З А П О В Е Д № Т- 192 гр. Хасково 14.09.2020г.

О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот- частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 27200.7.40 по КККР на с. Елена, община Хасково, с адрес на поземления имот: местност Кабалъка, с площ 13898 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята: 8, номер по предходен план: 007040...

сеп 15
2020
З А П О В Е Д № Т- 198 гр. Хасково 14.09.2020г.

О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот- частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 21155.6.1 по КККР на с. Динево, община Хасково, с адрес на поземления имот: местност Фурунлъка, с площ 28704 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята: 5, номер по предходен план: 006001...

сеп 15
2020
З А П О В Е Д № Т- 194 гр. Хасково 14.09.2020г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №144/31.07.2020год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот- частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 14550.95.39 по КККР...

юли 17
2020
Заповед № Т-187/16.07.2020 год.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост: Парк Бяло море Поддържане на озеленена площ имот с идентификатор №77195.720.9 целият с площ 9231 кв.м. по КК на гр.Хасково (територията на озеленената площ, намираща се между улиците Бяло море, Захари стоянов и Боровец) и възможност за монтаж на временен обект с площ до 184, 00 кв.м...

юли 17
2020
Заповед № Т-183/16.07.2020 год.

Заповед № Т-183/16.07.2020 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: 1. Помещение от сграда кметство с. Маслиново, общ.Хасково, с площ 12,00 кв.м.; мес. наем 10,00 лв. без ДДС, за пощенски клон....

Върни се в началото на страницата