сеп 20
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост за срок от 5 / пет / години: Младежки център, Офис №114 / 08.10.2019

З А П О В Е Д № Т-204 гр. Хасково 20.09.2019 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №953/26.07.2019 г. на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична...

сеп 20
Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект: „Търговски обект №2“ със ЗП 39 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 77195.711.287 / 08.10.2019

З А П О В Е Д № T- 203 гр. Хасково 20.09.2019г. На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 957/26.07.2019г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване...

сеп 11
Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект: „Гараж №1“ със ЗП 21 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 77195.716.253 /30.09.2019

З А П О В Е Д № T- 199 гр. Хасково 11.09.2019г. На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 914/31.05.2019г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване...

сеп 11
Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект: „Гараж №7“ със ЗП 21 кв.м. (с размери 3,5/6 м.) в поземлен имот с идентификатор 77195.710.31 /30.09.2019

З А П О В Е Д № T- 198 гр. Хасково 11.09.2019г. На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 826/25.01.2019г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване...

сеп 11
Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект: „Търговски обект №1“ със ЗП 44 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 77195.711.287 /30.09.2019

З А П О В Е Д № T- 197 гр. Хасково 11.09.2019г. На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 956/26.07.2019г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване...

авг 19
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните моторни превозни средства , частна общинска собственост/10.09.2019

З А П О В Е Д № Т- 196 гр. Хасково 19.08.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.72, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните моторни...

авг 19
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VIII в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково/10.09.2019

З А П О В Е Д № Т- 195 гр. Хасково 19.08.2019. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

авг 19
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ IV в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково/10.09.2019

З А П О В Е Д № Т- 194 гр. Хасково 19.08.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...