яну 15
Договор №018 от 15.01.2021г. за покупко - продажба на дървесина, предвидена за отсичане с протоколи, съставени по реда на чл.51б от Наредба № 8 за сечите в горите.

Договор №018 от 15.01.2021г. за покупко - продажба на дървесина, предвидена за отсичане с протоколи, съставени по реда на чл.51б от Наредба № 8 за сечите в горите. ...

яну 04
Заповед №1586-150/04.01.2021г.

Заповед №1586-150/04.01.2021г.за обявяване на търг за отдаване под наем на обект в Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Вапцаров...

дек 21
2020
Заповед № 2296 от 21.12.2020г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ГТ общинска собственост в териториалния обхват на дейност на ОП Общинско лесничейство Хасково ЛФ 2020 година....

дек 17
2020
Заповед №Т-312 от 17.12.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот -частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 77195.744.43 по КК на гр. Хасково /ж.р. Каменец/, с площ 628,00 кв.м....

дек 09
2020
Заповед №310 от 09.12.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с прилежаща сграда в имот, публична общинска собственост: 1. Панелна сглобяема конструкция, с площ 125,00 (сто двадесет и пет) кв.м. намираща се в парк Брезите (ПИ 77195.715.33 по КК на гр. Хасково),...

дек 09
2020
Заповед №311 от 09.12.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: 1. Помещение от сграда кметство с. Гарваново, общ.Хасково, с площ 13,00 кв.м.; мес. наем 20,00 /двадесет/ лв. без ДДС....

дек 02
2020
Заповед №Т-306/02.12.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот: Поземлен имотс идентификатор 77195.719.354 по КК на гр. Хасково....

ное 30
2020
Заповед №Т-304/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за застрояване на 2 (два) броя гаражи в поземлен имот с идентификатор 77195.719.37 по КККР на гр. Хасково (ул. Червена стена), както следва: 1. Гараж №15 - със ЗП 20,99 кв.м. (с размери 3,23/6,5м.) с начална тръжна цена 1 320,00 лева (хиляда триста и двадесет лева) без ДДС...

Върни се в началото на страницата