юли 16
Открит конкурс за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии общинска собственост,товарене и транспортиране до адрес и разтоварване.

Открит конкурс за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии общинска собственост в района на ОПОбщинско лесничейство Хасково, ЛФ 2019 година,товарене и транспортиране до адрес и разтоварване от Обект № 1904....

юли 08
Заповед № 1022 от 08.07.2019г.

Заповед № 1022 от 08.07.2019г. за назначаване на комисия за разглеждане на документи за Обект 1903....

юли 01
Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 (два) броя гаражи с №№ 1 и 2, всеки със ЗП 21 кв.м. (с размери 3,5/6 м.) в Поземлен имот с идентификатор 77195.710.31 по КК на гр.Хасково (ж.к. „Орфей“).

З А П О В Е Д № T-153 гр. Хасково 01.07.2019г. На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 826/25.01.2019г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право...

юли 01
Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 4 (четири) броя гаражи с №№ 1, 2, 11 и 12 - всеки със ЗП 21 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор 77195.716.253 по КККР на гр. Хасково (ул. „Градинска“).

З А П О В Е Д № T-154 гр. Хасково 01.07.2019г. На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 914/31.05.2019г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право...

юли 01
Публичен търг с тайно наддаване за продажба: УПИ II в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 885,00 кв.м.

З А П О В Е Д № Т-168 гр. Хасково 01.07.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

юли 01
Публичен търг с тайно наддаване за продажба: УПИ III в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 889,00 кв.м.

З А П О В Е Д № Т-167 гр. Хасково 01.07.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

юли 01
Публичен търг с тайно наддаване за продажба: Поземлен имот с идентификатор 77195.429.96 по КК на гр.Хасково /м.“Идимирли“/,с площ 633,00 кв.м.

З А П О В Е Д № Т- 166 гр. Хасково 01.07.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

юли 01
Публичен търг с тайно наддаване за продажба: УПИ IV в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 877,00 кв.м.

З А П О В Е Д № Т-165 гр. Хасково 01.07.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

юли 01
Публичен търг с тайно наддаване за продажба: Поземлен имот с идентификатор 77195.705.4 по КК на гр.Хасково /м.“Куба II“/,с площ 606,00 кв.м.

З А П О В Е Д № Т- 164 гр. Хасково 01.07.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...