Община Хасково, пл. "Общински" №1, Хасково 6300
Телефон: (038) 603300
Факс: (038) 664110
e-mail: kmet@haskovo.bg

Виж всички контактиОбщинска администрация

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон e-mail адрес

Кмет

Добри Беливанов Кмет на община Хасково пл.Общински 1 038 603300 kmet@haskovo.bg

Заместник-кметове

Велин Балкански Заместник-кмет пл.Общински 1 038 603421 balkanski@haskovo.bg
Милена Янузова Заместник-кмет пл.Общински 1 038 603421 m.yanuzova@haskovo.bg

Секретар

Яница Динкова Секретар пл.Общински 1 038 603302 sekretar@haskovo.bg

Главен архитект

Тодор Грозев Главен архитект ул. Михаил Минчев 3 038 603308 glarh@haskovo.bg

Сектор "Финансов контрол"

Жана Антонова Началник сектор пл. Общински 1 038603337 j.antonova@haskovo.bg
Данка Янева гл.специалист "Фин. контрол" пл.Общински 1 038 603338 d_yaneva@haskovo.bg
Димитър Бояджиев ст.експерт "Фин. контрол" пл.Общински 1 038 603338 d.boqdjiev@haskovo.bg

Сектор "Вътрешен одит"

Диана Маринова ръководител на звено пл.Общински 1 038 603433 odit@haskovo.bg
Еленка Иванова ст.вътрешен одитор пл.Общински 1 038 603433

Сектор "ОМП и сигурност на информацията"

Румен Атанасов гл.експерт ОМП пл.Общински 1 038 603405 iss@haskovo.bg
Атанаска Момчилова специалист пл.Общински 1 038 603406
Жени Гелова Специалист "ОМП" КБУ ет.2 038 603409

сектор "Обществени поръчки"

Костадинка Налбантова ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603318
Банко Банев юрисконсулт пл.Общински 1 038 603318 b.banev@haskovo.bg
Мария Пейкова Гл.експерт "ОП" пл. Общински 1 038 603318
Филип Христозов юрисконсулт пл.Общински 1 038603318 f.hristozov@haskovo.bg

Общински Съвет

Таня Захариева Председател на общински съвет пл.Общински 1 038 603313 preds@haskovo.bg

Дирекция "Администрация и правно-нормативно обслужване"

Гергана Киримова Директор дирекция пл.Общински 1 038 603333 diradmin@haskovo.bg

сектор "Контрол, обществен ред и законност"

Николай Симеонов гл.експерт "КОРЗ" пл.Общински 1 038 603339 nkkorz@haskovo.bg
Иванка Малянова гл.спец."Разрш.реж.регистр." пл.Общински 1 038 603339

отдел "Правно-нормативно обслужване"

Андрей Делиев гл.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335 a_deliev@haskovo.bg
Димитър Митрев ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335
Валентина Василева ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603334 v_vasileva@haskovo.bg
Юлия Динкова секретар МКБППМН КБУ, 4 ет. 038 603455
Бойчо Демирев мл.експерт пл.общински 1 038 603422

сектор "Канцелария, връзки с обществеността, протокол и контрол"

Диана Иванова гл.експерт "ПР" пл.Общински 1 038 603310 pr@haskovo.bg
Жулиета Терзиева тех.сътрудник секретар пл.Общински 1 038 603300
Анита Димитрова тех.сътрудник секретар пл.Общински 1 038 603421 municipality@haskovo.bg
Магдалена Петрова гл.спец."Адм. и инф.обсл." пл.Общински 1 038 603309 magdalena.petrova@haskovo.bg
Димитрина Лозева мл.експ."Пуб. админ." пл.Общински 1 038603395 d.lozeva@haskovo.bg

сектор "Информационни технологии"

Николай Александров гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603323 nikolay@haskovo.bg
Кирил Илиев гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603448 kiril_ili@haskovo.bg
Христина Педева гл.експерт "ИТ" Архитектура 038 603314 io-pedeva@haskovo.bg
Мариана Атанасова гл.експерт "ИТ" ул. Александър Стамболийски 2 038 603463 m.atanasova@haskovo.bg

сектор "Човешки ресурси"

Богдана Петкова-Василева гл.експерт "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603489 hr1@haskovo.bg
Гергана Иванова гл.експерт "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603321 hr@haskovo.bg

сектор "Деловодсто и архив"

Красимира Митева гл.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319 delovodstvo@haskovo.bg
Милена Димова гл.специалист "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Гергана Янкова гл.специалист "Деловодство" 038 603319
Христинка Железанова ст.специалист "Деловодство" пл.Общински 1, касов салон 038 603414
Янка Станева гл.специалист "Архив" ул. Александър Стамболийски 2 038 603442
Теодора Димова гл.специалист "Архив" ул. Александър Стамболийски 2 038 603442
Кеворк Хачерян ст.специалист "Размн.база" пл.Общински 1 038 603439
Жанета Янева Гл. спец. - Деловодство пл.общински 1 038 603414

сектор "Материално-техническо обслужване"

Ася Георгиева ст.експерт "Администр.и БУТ" пл.Общински 1 038 603426 a.georgieva@haskovo.bg
Станка Севова изпълнител домакин пл.Общински 1 038 603312
Диляна Кабадаева гл.експерт "Транспорт" пл.Общински 1 038 603322 dkabadaeva@haskovo.bg
Шофьори "Транспорт" пл.Общински 1 038 603331
Чистачки Изпълнител-чистач пл.Общински 1 038603332

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"

Директор ФСД Директор дирекция пл.Общински 1
Тодорка Стоянова Главен счетоводител пл.Общински 1 038 603336 glschet@haskovo.bg

отдел "Счетоводство и други дейности"

Светлана Маджарова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603 485 s.madjarova@haskovo.bg
Славка Миткова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603345 s.mitkova@haskovo.bg
Даниела Ангелова гл.експерт "ТРЗ" пл.Общински 1 038 603346 d.angelova@haskovo.bg
Красимира Димитрова счетоводител-др. дейности пл.Общински 1 038 603347 k.dimitrova@haskovo.bg

отдел "Бюджет"

Диана Вълева ст.експерт "Бюджет обр." пл.Общински 1 038 603449
Кирилка Дечева ст.експерт "Бюджет" пл.Общински 1 038 603449
Радослав Ванчев гл.експерт "Бюджет" пл.Общински 1 038 603352 budget@haskovo.bg

отдел "Счетоводство"

Деляна Жекова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603352 d_jekova@haskovo.bg
Диана Илиева ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603348 d.ilieva@haskovo.bg
Екатерина Ангелова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603348 e_angelova@haskovo.bg
Петя Колева гл.спец.-счетоводител пл.Общински 1 038 603352 p.koleva@haskovo.bg
Радина Мартинова гл.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038603346
Танка Янкова гл.спец.-счет.-касиер пл.Общински 1 038 603349

Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции"

Ангел Стоилов Директор дирекция "Архитектура, строителство, геодезия и кадастър" ул. Михаил Минчев 3 038603363 diragsi@haskovo.bg

отдел "Контрол по ЗУТ"

Владимир Райчев началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603353 nkkzut@haskovo.bg
Ивелина Атанасова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357
Васил Николов гл. експерт КЗУТ ул. Михаил Минчев 3 038 603359 vnikolov@haskovo.bg
Елена Стефанова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603354 estefanova@haskovo.bg
Емилиян Стоицов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603411 estoicov@haskovo.bg
Владимир Стайков гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357 vstaikov@haskovo.bg
Даниела Янчева гл.специалист ул.Михаил Минчев 3 038 603354
Васил Стефанов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603411 vstefanov@haskovo.bg

отдел "Архитектура, градоустройство и кадастър"

Тоня Маркова началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603372 nkagk@haskovo.bg
Анжелика Рашева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423 arasheva@haskovo.bg
Антония Дечева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362 adecheva@haskovo.bg
Ваня Вълкова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603358 vvylkova@haskovo.bg
Виолета Зафирова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369 vzafirova@haskovo.bg
Ганка Манолова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603367 gmanolova@haskovo.bg
Гергана Карастайкова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603358 gkarastaykova@haskovo.bg
Гергана Христова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603368 ghristova@haskovo.bg
Даниела Костова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603412 ggs@haskovo.bg
Дарина Колева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603488 nkggs@haskovo.bg
Ивана Димитрова мл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423 idimitrova@haskovo.bg
Емил Мишев гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603368 emishev@haskovo.bg
Красимира Русева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369 rrsa@haskovo.bg
Катя Борисова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603366
Катя Маджарова-Шамлиева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603412 kmadjarova@haskovo.bg
Лиляна Попова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355 lpopova@haskovo.bg
Милка Кирякова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603356 mkiriakova@haskovo.bg
Николина Митева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603424 nmiteva@haskovo.ng
Росица Георгиева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362 rgeorgieva@haskovo.bg
Спаска Пеева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355 speeva@haskovo.bg
Станимира Недева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603424 snedeva@haskovo.bg
Яна Банева гл. експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603412 baneva@haskovo.bg
Георги Иванов гл. специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369 givanov@haskovo.bg
Росица Петрова Георгиева гл. специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603 368 rpgeorgieva@haskovo.bg

отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура"

Даяна Добрикова началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603371 nksii@haskovo.bg
Валери Милков гл.експерт "Енергетика" ул. Михаил Минчев 3 038 603376 elektro@haskovo.bg
Венцислава Антонова гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375 vs2@haskovo.bg
Красимир Герджиков гл.експерт "ВиК" ул. Михаил Минчев 3 038 603462 vik1@haskovo.bg
Валентина Манолова гл.експерт "ВиК" ул. Михаил Минчев 3 038 603462 vik2@haskovo.bg
Лора Чучулева гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375 vs1@haskovo.bg
Михаила Димчева гл.специалист "Комуникации" ул. Михаил Минчев 3 038 603376 komunikacii@haskovo.bg
Стилян Парапанов гл.експерт "ОВ" ул. Михаил Минчев 3 038 603364 ov@haskovo.bg
Тони Пасев гл.експерт "Инвестиции" ул. Михаил Минчев 3 038 603364 invest@haskovo.bg

Дирекция "Европейски и национални програми и проекти и екология"

Директор ЕНППЕ Директор дирекция пл.Общински 1

отдел "Европейски и национални програми и проекти"

Надежда Иванова началник отдел Площад Общински №1 038 603447 projects_hv@haskovo.bg
Валентин Спенджаров ст.експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603393 v_spendjarov@haskovo.bg
Гергана Камбурова мл.експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603393 g_kamburova@haskovo.bg
Росица Ангелова гл.експерт "ЕНПП" пл. Общински 1 038 603429 r_angelova@haskovo.bg
Стоян Арабаджиев гл.експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603428 sarabadjiev@haskovo.bg
Теодора Христова гл.експерт ''ЕНПП'' пл.Общински 1 038 603429 t.hristova@haskovo.bg

отдел "Екология"

Любомир Георгиев началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603370 nseko@haskovo.bg
Росица Павлова гл.експерт "Опаз. на окол. среда" ул. Михаил Минчев 3 038 603374 rpavlova@haskovo.bg
Илияна Колева ст.експерт ''Чистота'' ул.Михаил Минчев 3 038603374
Живко Желев гл.експерт "Чистота" ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Миленка Лавчева гл.експерт "Биоразнообразие" ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Боянка Пашинова гл. експерт "Управление на отпадъците" ул. Михаил Минчев 3 038 603374 bpashinova@haskovo.bg

Дирекция "Икономика и стопански дейности, управление на общинска собственост"

Янко Петев Директор дирекция пл.Общински 1 038 603390 y_petev@haskovo.bg

отдел "Разпореждане с общинска собственост"

Донка Войникова гл.специалист "Акт. и надзор" пл.Общински 1 038 603386
Ивелина Милева гл.експерт "Разпореждане с ОС пл.Общински 1 038 603386 i_mileva@haskovo.bg
Станка Трендафилова ст.специалист "Упр. на ОС" пл.Общински 1 038 603387 stanka.trendafilova@haskovo.bg
Наташа Динова ст.специалист "Жилищна полит." пл.Общински 1 038 603 388 natasha.dinova@haskovo.bg
Христо Недев гл.специалист "Упр. на ОС" пл.Общински 1 038603387

отдел "Наеми, категоризация и защита на потребителите"

Георги Захариев гл.експерт "Селско стопанство" пл.Общински 1 038 603383 zahariev_56@haskovo.bg
Мартин Александров гл.експерт "Защита на потреб." пл.Общински 1 038 603383 m_aleksandrov@haskovo.bg
Веселин Иванов мл.експерт "Защита на потреб." пл.Общински 1 038 603 382 v_ivanov@haskovo.bg
Йонка Велкова гл.експерт "Категоризации" пл.Общински 1 038 603384 tourism@haskovo.bg
Донка Петкова мл.експерт "Лицензи и разреш." пл.Общински 1 038 603 381 d_petkova@haskovo.bg
Милена Костадинова мл.експерт "Лицензи и разреш." пл. Общински №1 038603382 moskova@haskovo.bg
Бояна Вълканова мл.експерт пл.Общински 1 038 603 381 b.valkanova@haskovo,bg

Дирекция "Хуманитарни дейности и обслужване на населението"

. . . . .

отдел "Здравеопазване и социални дейности"

Васил Несторов началник "ЗСД" пл.Общински 1, стая 425 038 603324 nestorov@haskovo.bg
Кремена Кондова гл.експерт "Здравеопазване" пл.Общински 1, стая 415 038 603 445
Десислава Стоянова гл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 414 038 603396 d_stoyanova@haskovo.bg
Христина Михайлова мл. експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 415 038603458 hmihailova@haskovo.bg
Атанас Трайков пл.Общински 1 038603322
Здравослава Коруева мл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 414 038 603446
Маргарита Георгиева гл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 415 038603458

отдел "Образование, култура, младежки дейности и спорт"

Светла Табакова началник отдел пл.Общински 1, стая 411 038 603461 stabakova@haskovo.bg
Венета Въжарска гл.експерт "Култура" пл.Общински 1, стая 413 038 603391 culture1_haskovo@abv.bg
Деян Александров мл.експерт "Спортни дейности" пл.Общински 1, стая 407 038 603392 sport@haskovo.bg
Катя Терзиева гл.експерт "Образование" пл.Общински 1, стая 412 038 603434
Мирослава Атанасова гл.експерт "Младежки дейности" пл.Общински 1, стая 413 038 603 459 miroslava@haskovo.bg

отдел "ГРАОН"

началник отдел ГРАОН началник отдел пл.Общински 1, стая 212 038 603 400
Нанка Кузева ст.експерт пл.Общински 1, стая 213 038 603399 graon@haskovo.bg
Иванка Христова гл.специалист пл.Общински 1, стая 213 038 603399 ivanka.hristova@haskovo.bg
Катя Тодорова гл.специалист пл.Общински 1, стая 214 038 603397 graon22@haskovo.bg
Диляна Георгиева гл.специалист "Радост. ритуали" пл.Общински 1,стая 210 038 603397 graon25@haskovo.bg
Ангелина Пехливанова гл.специалист пл.Общински 1, ст.209 038 603403 graon_angelina@haskovo.bg
Петя Чилова гл.специалист пл.Общински 1, стая 210 038 603398 graon_petya@haskovo.bg
Радка Христова гл.специалист пл.Общински 1, стая 210 038 603401 r.hristova@haskovo.bg
Чавдар Оцетаров гл.специалист "Тъжни ритуали" пл.Общински 1, стая 210 038 603404 chavdar.otsetarov@haskovo.bg
Златка Кузева гл.специалист пл.Общински 1, стая 211 038 603402 zlatka.kuzeva@haskovo.bg
Севинч Караджа-Бекир гл.специалист пл.Общински 1, стая 211 038 603402 sevinch.karadzha-bekir@haskovo.bg
Алейдин Али гл.специалист пл.Общински 1 038 603 402 graon_aleydin@haskovo.bg
Галина Симеонова гл.специалист пл.Общински 1 038 603403

Дирекция "Общинска данъчна дирекция"

Румен Тинчев Директор дирекция ул. Александър Стамболийски 2 038 603460 dirodd@haskovo.bg

отдел "Отчитане на приходите и обслужване на данъкоплатци"

Димитър Иванов началник отдел ул. Александър Стамболийски 2 038 603470 nkprihodi@haskovo.bg
Ана Николова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 477 ins-home6@haskovo.bg
Апостол Мутафов гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 468 ins-home4@haskovo.bg
Атанас Марчев гл.инспектор, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 487 ins-mps@haskovo.bg
Димитринка Атанасова ст.специалист "Връчител" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 408
Валентин Василев гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603478 ins-home3@haskovo.bg
Християна Грозева гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 478 h.grozeva@haskovo.bg
Димитрия Дахова ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 487 d.dahova@haskovo.bg
Мария Ангелова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603465 ins-home5@haskovo.bg
Дора Иванова ст. експерт "Патент" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 471 dora.ivanova@haskovo.bg
Росица Чакърова-Кутелова гл. инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 477 ins-home7@haskovo.bg
Саша Иванова ст.експерт "Патент" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 465 ins-patent@haskovo.bg
Сийка Николова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 471 ins-home2@haskovo.bg
Станка Тодорова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603478 ins-home1@haskovo.bg
Тодорка Жекова деловодител архивар ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464 t.jekova@haskovo.bg
Янко Божиков ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 467 mps@haskovo.bg

отдел "Контрол и събиране на местни данъци и такси"

Ангелина Пенева ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 472
Даниела Иванова ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 466
Катя Гогова ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 466
Мариета Желева ст. публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 408 pub.izp4@haskovo.bg
Милена Тодорова гл.публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603316 public-enforcement@haskovo.bg
Нина Георгиева ст.специалист-счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464 schet-odd@haskovo.bg
Стефка Колчева ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 466
Таня Иванова ст.експерт ул. Александър Стамболийски 2 038 603472
Полина Йорданова ст.специалист-счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464 schet-odd@haskovo.bg
Татяна Севова ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 351 t.sevova@haskovo.bg
Христина Костадинова ст.експерт пл.Общински 1 038 603475 hr.kostadinova@haskovo.bg
Нела Канева ст.специалист пл.Общински 1 038 603350 n.kaneva@haskovo.bg
Дора Моллова-Кьосева ст.експерт пл.Общински 1 038 603475 globi@haskovo.bg
Янка Карагьозова ст.специалист пл.Общински 1 038 603351 karagyozuva@haskovo.bg
Лидия Вакрилова ст.експерт пл.Общински 1 038 603351 l.vakrilova@haskovo.bg

Кметове на кметства

Надежда Добрева Кмет с.Александрово 03710/2620: 0885897700 aleksandrovo@haskovo.bg
Делчо Митев Кмет с.Брягово 03704/2220; 0885897701 bryagovo@haskovo.bg
Илями Бефа Кмет с.Войводово 03718/2220; 0885897702 voyvodovo@haskovo.bg
Атанас Атанасов Кмет с.Въгларово 03705/2220; 0885897703 vaglarovo@haskovo.bg
Иван Христов Кмет с.Гарваново 03749/2220; 0885897704 garvanovo@haskovo.bg
Иляз Дурамаджъ Кмет с.Големанци 03742/3211; 0885897705 golemantsi@haskovo.bg
Гого Младенов Кмет с.Горно Войводино 03719/2354; 0885897708 gorno_voyvodovo@haskovo.bg
Джанил Юсеин Кмет с.Гълъбец 03742/4280; 0885897706 galabets@haskovo.bg
Тодор Тодоров Кмет с.Динево 03713/2220; 0898660698 dinevo@haskovo.bg
Георги Георгиев Кмет с.Долно Войводино 03719/2220; 0885897734 dolno_voyvodovo@haskovo.bg
Нежби Халил Кмет с.Долно Големанци 037423/220; 0885897709 dolno_golemantsi@haskovo.bg
Руси Колев Кмет с.Елена 03701/2220; 0885897710 elena@haskovo.bg
Сезгин Рашид Кмет с.Зорница 037424/360; 0885897711 zornitsa@haskovo.bg
Евгений Трендафилов Кмет с.Клокотница 03726/2299; 0885897712 klokotnitsa@haskovo.bg
Иван Славилов Кмет с.Книжовник 03719/2220; 0885897713 knizhovnik@haskovo.bg
Бейнур Кадир Кмет с.Козлец 037424/220; 0885897714 kozlets@haskovo.bg
Веселин Хаджиев Кмет с.Корен 03729/2380; 0885897716 koren@haskovo.bg
Младен Марчев Кмет с.Конуш 03717/2220; 0885897715 konush@haskovo.bg
Андрей Гаджев Кмет с.Криво поле 03729/2220; krivo_pole@haskovo.bg
Михаил Михайлов Кмет с.Малево 03712/2220; 0885897718 malevo@haskovo.bg
Стойко Кехайов Кмет с.Манастир 03719/2214; 0885897731 manastir@haskovo.bg
Ангел Михайлов Кмет с.Мандра 03741/2220; 0885897719 mandra@haskovo.bg
Недялко Петков Кмет с.Маслиново 03719/2325; 0885897720 maslinovo@haskovo.bg
Николай Колев Кмет с.Николово 03707/2220; 0885897732 nikolovo@haskovo.bg
Венцислав Вълев Кмет с.Нова Надежда 03727/2220; 0885897721 nova_nadezhda@haskovo.bg
Георги Георгиев Кмет с.Орлово 03708/2220; 0885897722 orlovo@haskovo.bg
Ангел Благоев Кмет с.Подкрепа 037420/220; 0885897728 podkrepa@haskovo.bg
Маргарита Атанасова Кмет с.Родопи 03704/2382; 0885897733 rodopi@haskovo.bg
Славчо Райков Кмет с.Стамболийски 03725/2220; 0885897723 stamboliyski@haskovo.bg
Пеню Пенев Кмет с.Стойково 03713/2334; 0885897729 stoykovo@haskovo.bg
Хайрула Хайрула Кмет с.Текето 03700/2214; 0885897725 teketo@haskovo.bg
Красимир Бойчев Кмет с.Тракиец 03700/2220; trakiets@haskovo.bg
Деян Ванчев Кмет с.Узунджово 03710/2220; 0885897726 uzundzhovo@haskovo.bg
Юри Борисов Кмет с.Широка поляна 03707/2360; 0885897727 shiroka_polyana@haskovo.bg

Кметски районни наместници

Катя Йорданова кметски наместник с.Любеново 03713/2336; 0885897730 lyubenovo@haskovo.bg
Айсел Емин кметски наместник кв. Хисаря 0885712805
Гюлай Фардин кметски наместник кв.Република 0885713705
Митко Митев кметски наместник кв.Болярово 0885897744
Салим Хасан кметски наместник кв.Възраждане 0885713398