Община Хасково, пл. "Общински" №1, Хасково 6300
Телефон: (038) 603300
Факс: (038) 664110
e-mail: kmet@haskovo.bg

Виж всички контакти


Общинска администрация

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон e-mail адрес

Кмет

Добри Беливанов Кмет на община Хасково пл.Общински 1 038 603300 kmet@haskovo.bg

Заместник-кметове

Велин Балкански Заместник-кмет пл.Общински 1 038 603421 balkanski@haskovo.bg

Секретар

Яница Динкова Секретар пл.Общински 1 038 603302 sekretar@haskovo.bg

Главен архитект

Деляна Панайотова Главен архитект Архитектура 038 603308 glarh@haskovo.bg

Сектор "Финансов контрол"

Данка Янева гл.специалист "Фин. контрол" пл.Общински 1 038 603338 d_yaneva@haskovo.bg
Димитър Бояджиев ст.експерт "Фин. контрол" пл.Общински 1 038 603338 d.boqdjiev@haskovo.bg

Сектор "Вътрешен одит"

Еленка Иванова ст.вътрешен одитор пл.Общински 1 038 603433
Диана Маринова ръководител на звено пл.Общински 1 038 603433 odit@haskovo.bg

Сектор "ОМП и сигурност на информацията"

Румен Атанасов гл.експерт ОМП пл.Общински 1 038 603405 iss@haskovo.bg
Атанаска Момчилова специалист пл.Общински 1 038 603406

сектор "Обществени поръчки"

Костадинка Налбантова ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603318
Банко Банев юрисконсулт пл.Общински 1 038 603318 b.banev@haskovo.bg
Мария Пейкова Гл.експерт "ОП" пл. Общински 1 038 603318

Общински Съвет

Таня Захариева Председател на общински съвет пл.Общински 1 038 603313 preds@haskovo.bg

Дирекция "Администрация и правно-нормативно обслужване"

Гергана Киримова Директор дирекция пл.Общински 1 038 603333 diradmin@haskovo.bg

отдел "Правно-нормативно обслужване"

Валентина Василева ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603334 v_vasileva@haskovo.bg
Юлия Динкова секретар МКБППМН КБУ, 4 ет. 038 603455
Андрей Делиев гл.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335 a_deliev@haskovo.bg
Димитър Митрев ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335

сектор "Деловодсто и архив"

Янка Станева гл.специалист "Архив" Общ.данъчна дирекция 038 603422
Кеворк Хачерян ст.специалист "Размн.база" пл.Общински 1 038 603439
Милена Димова гл.специалист "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Венка Вълчева гл.специалист "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Петя Христонова гл.специалист "Архив" Общ.данъчна дирекция 038 603442
Гергана Янкова гл.специалист "Деловодство" 038 603414
Христинка Железанова ст.специалист "Деловодство" пл.Общински 1, касов салон 038 603414
Красимира Митева гл.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319 delovodstvo@haskovo.bg

сектор "Материално-техническо обслужване"

Станка Севова изпълнител домакин пл.Общински 1 038 603312
Шофьори "Транспорт" пл.Общински 1 038 603331
Диляна Кабадаева гл.експерт "Транспорт" пл.Общински 1 038 603322 dkabadaeva@haskovo.bg
Ася Георгиева ст.експерт "Администр.и БУТ" пл.Общински 1 038 603426 a.georgieva@haskovo.bg
Чистачки Изпълнител-чистач пл.Общински 1 038603332

сектор "Информационни технологии"

Недялко Марков гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603315 sysadmin@haskovo.bg
Христина Педева гл.експерт "ИТ" Архитектура 038 603314 io-pedeva@haskovo.bg
Кирил Илиев гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603448 kiril_ili@haskovo.bg
Мариана Атанасова гл.експерт "ИТ" ул. Александър Стамболийски 2 038 603463 m.atanasova@haskovo.bg
Николай Александров гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603323 nikolay@haskovo.bg

сектор "Канцелария, връзки с обществеността, протокол и контрол"

Диана Иванова гл.експерт "ПР" пл.Общински 1 038 603310 pr@haskovo.bg
Анита Димитрова тех.сътрудник секретар пл.Общински 1 038 603421 municipality@haskovo.bg
Жулиета Терзиева тех.сътрудник секретар пл.Общински 1 038 603300
Магдалена Петрова гл.спец."Адм. и инф.обсл." пл.Общински 1 038 603309 magdalena.petrova@haskovo.bg
Димитрина Лозева мл.експ."Пуб. админ." пл.Общински 1 038603322 d.lozeva@haskovo.bg

сектор "Контрол, обществен ред и законност"

Иванка Малянова гл.спец."Разрш.реж.регистр." пл.Общински 1 038 603339
Николай Симеонов гл.експерт "КОРЗ" пл.Общински 1 038 603339 nkkorz@haskovo.bg

сектор "Човешки ресурси"

Гергана Иванова гл.експерт "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603321 hr@haskovo.bg
Богдана Петкова-Василева гл.експерт "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603489 hr1@haskovo.bg

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"

Директор ФСД Директор дирекция пл.Общински 1
Тодорка Стоянова Главен счетоводител пл.Общински 1 038 603336 glschet@haskovo.bg

отдел "Бюджет"

Радослав Ванчев гл.експерт "Бюджет" пл.Общински 1 038 603352 budget@haskovo.bg
Кирилка Дечева ст.експерт "Бюджет" пл.Общински 1 038 603449
Диана Вълева ст.експерт "Бюджет обр." пл.Общински 1 038 603449

отдел "Счетоводство"

Петя Колева гл.спец.-счетоводител пл.Общински 1 038 603352 p.koleva@haskovo.bg
Деляна Иванова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603346 d_jekova@haskovo.bg
Танка Янкова гл.спец.-счет.-касиер пл.Общински 1 038 603349
Екатерина Ангелова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603348 e_angelova@haskovo.bg
Радина Мартинова гл.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038603352
Диана Илиева ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603348 d.ilieva@haskovo.bg

отдел "Счетоводство и други дейности"

Славка Миткова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603345 s.mitkova@haskovo.bg
Светлана Маджарова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603 485 s.madjarova@haskovo.bg
Красимира Димитрова счетоводител-др. дейности пл.Общински 1 038 603347 k.dimitrova@haskovo.bg
Даниела Ангелова гл.експерт "ТРЗ" пл.Общински 1 038 603346 trz@haskovo.bg

Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции"

Ангел Стоилов Директор дирекция "Архитектура, строителство, геодезия и кадастър" ул. Михаил Минчев 3 038603363 diragsi@haskovo.bg

отдел "Контрол по ЗУТ"

Ивомир Орлов началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603353 nkrrs@haskovo.bg
Ивелина Атанасова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357
Васил Стефанов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603411 vstefanov@haskovo.bg
Недялка Пасева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603359 npasseva@haskovo.bg
Емилиян Стоицов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603411 estoicov@haskovo.bg
Елена Стефанова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603354 estefanova@haskovo.bg
Владимир Стайков гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357 vstaikov@haskovo.bg

отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура"

Валентина Манолова гл.експерт "ВиК" ул. Михаил Минчев 3 038 603462 vik2@haskovo.bg
Тони Пасев гл.експерт "Инвестиции" ул. Михаил Минчев 3 038 603364 invest@haskovo.bg
Лора Чучулева гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375 vs1@haskovo.bg
Михаила Димчева гл.специалист "Комуникации" ул. Михаил Минчев 3 038 603376 komunikacii@haskovo.bg
Красимир Герджиков гл.експерт "ВиК" ул. Михаил Минчев 3 038 603462 vik1@haskovo.bg
Златка Димитрова гл.спец. "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603378 vs3@haskovo.bg
Валери Милков гл.експерт "Енергетика" ул. Михаил Минчев 3 038 603376 elektro@haskovo.bg
Венцислава Антонова гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375 vs2@haskovo.bg
Стилян Парапанов гл.експерт "ОВ" ул. Михаил Минчев 3 038 603364 ov@haskovo.bg
Даяна Добрикова началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603371 nksii@haskovo.bg

отдел "Архитектура, градоустройство и кадастър"

Николина Митева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603424 nmiteva@haskovo.ng
Ганка Манолова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603367 gmanolova@haskovo.bg
Станимира Недева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603424 snedeva@haskovo.bg
Росица Георгиева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362 rgeorgieva@haskovo.bg
Ваня Вълкова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603358 vvylkova@haskovo.bg
Даниела Костова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603412 ggs@haskovo.bg
Катя Борисова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603366
Антония Дечева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362 adecheva@haskovo.bg
Дарина Колева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603488 nkggs@haskovo.bg
Спаска Пеева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355 speeva@haskovo.bg
Гергана Карастайкова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603358 gkarastaykova@haskovo.bg
Лиляна Попова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355 lpopova@haskovo.bg
Милка Кирякова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603356 mkiriakova@haskovo.bg
Красимира Русева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369 rrsa@haskovo.bg
Емил Мишев гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603368 emishev@haskovo.bg
Анжелика Рашева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423 arasheva@haskovo.bg
Ивана Димитрова мл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423 idimitrova@haskovo.bg
Катя Маджарова-Шамлиева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603412 kmadjarova@haskovo.bg
Росица Петрова Георгиева гл. специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603 368 rpgeorgieva@haskovo.bg
Гергана Христова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603368 ghristova@haskovo.bg
Тоня Маркова началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603372 nkagk@haskovo.bg
Виолета Зафирова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369 vzafirova@haskovo.bg

Дирекция "Европейски и национални програми и проекти и екология"

Директор ЕНППЕ Директор дирекция пл.Общински 1

отдел "Екология"

Миленка Лавчева гл.експерт "Биоразнообразие" ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Любомир Георгиев началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603370 nseko@haskovo.bg
Росица Павлова гл.експерт "Опаз. на окол. среда" ул. Михаил Минчев 3 038 603374 rpavlova@haskovo.bg
Живко Желев гл.експерт "Чистота" ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Илияна Колева ст.експерт ''Чистота'' ул.Михаил Минчев 3 038603374

отдел "Европейски и национални програми и проекти"

Гергана Камбурова мл.експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603393 g_kamburova@haskovo.bg
Надежда Иванова началник отдел Площад Общински №1 038 603447 projects_hv@haskovo.bg
Валентин Спенджаров ст.експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603393 v_spendjarov@haskovo.bg
Стоян Арабаджиев гл.експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603428 sarabadjiev@haskovo.bg
Росица Ангелова гл.експерт "ЕНПП" пл. Общински 1 038 603429 r_angelova@haskovo.bg

Дирекция "Икономика и стопански дейности, управление на общинска собственост"

Янко Петев Директор дирекция пл.Общински 1 038 603390 y_petev@haskovo.bg

отдел "Наеми, категоризация и защита на потребителите"

Оля Георгиева мл.експерт "У-е и разпор.зем.земи" пл.Общински 1 038 603 381 o_georgieva@haskovo.bg
Мартин Александров гл.експерт "Защита на потреб." пл.Общински 1 038 603383 m_aleksandrov@haskovo.bg
Йонка Велкова гл.експерт "Категоризации" пл.Общински 1 038 603384 tourism@haskovo.bg
Донка Петкова мл.експерт "Лицензи и разреш." пл.Общински 1 038 603 381 d_petkova@haskovo.bg
Георги Захариев гл.експерт "Селско стопанство" пл.Общински 1 038 603383 zahariev_56@haskovo.bg
Веселин Иванов мл.експерт "Защита на потреб." пл.Общински 1 038 603 383 v_ivanov@haskovo.bg

отдел "Разпореждане с общинска собственост"

Станка Трендафилова ст.специалист "Упр. на ОС" пл.Общински 1 038 603387 stanka.trendafilova@haskovo.bg
Ивелина Милева гл.експерт "Разпореждане с ОС пл.Общински 1 038 603386 i_mileva@haskovo.bg
Галина Савова мл.експерт "Жилищна полит." пл.Общински 1 038 603388
Донка Войникова гл.специалист "Акт. и надзор" пл.Общински 1 038 603386
Наташа Динова ст.специалист "Жилищна полит." пл.Общински 1 038 603 388 natasha.dinova@haskovo.bg
Христо Недев гл.специалист "Упр. на ОС" пл.Общински 1 038603387

Дирекция "Хуманитарни дейности и обслужване на населението"

Директор ХДОН Директор дирекция пл.Общински 1

отдел "ГРАОН"

Диляна Георгиева гл.специалист "Радост. ритуали" пл.Общински 1,стая 210 038 603397 graon25@haskovo.bg
Дора Димитрова началник отдел пл.Общински 1, стая 212 038 603 400 graon_dd@haskovo.bg
Иванка Христова гл.специалист пл.Общински 1, стая 213 038 603399 ivanka.hristova@haskovo.bg
Нанка Кузева ст.експерт пл.Общински 1, стая 213 038 603399 graon@haskovo.bg
Чавдар Оцетаров гл.специалист "Тъжни ритуали" пл.Общински 1, стая 210 038 603404 chavdar.otsetarov@haskovo.bg
Златка Кузева гл.специалист пл.Общински 1, стая 211 038 603402 zlatka.kuzeva@haskovo.bg
Катя Тодорова гл.специалист пл.Общински 1, стая 214 038 603397 graon22@haskovo.bg
Илияна Илчева гл.специалист пл.Общински 1, стая 209 038 603403 ilijana.ilcheva@haskovo.bg
Галя Колева гл.специалист пл.Общински 1, стая 210 038 603401 graon14@haskovo.bg
Севинч Караджа-Бекир гл.специалист пл.Общински 1, стая 211 038 603402 sevinch.karadzha-bekir@haskovo.bg
Алейдин Али гл.специалист пл.Общински 1 038 603 402 graon_aleydin@haskovo.bg
Петя Чилова гл.специалист пл.Общински 1, стая 210 038 603398 graon_petya@haskovo.bg
Ангелина Пехливанова гл.специалист пл.Общински 1, ст.209 038 603403 graon_angelina@haskovo.bg

отдел "Образование, култура, младежки дейности и спорт"

Катя Терзиева гл.експерт "Образование" пл.Общински 1, стая 412 038 603434
Деян Александров мл.експерт "Спортни дейности" пл.Общински 1, стая 407 038 603392 sport@haskovo.bg
Мирослава Атанасова гл.експерт "Младежки дейности" пл.Общински 1, стая 413 038 603 459 miroslava@haskovo.bg
Венета Въжарска гл.експерт "Култура" пл.Общински 1, стая 413 038 603391 culture1_haskovo@abv.bg
Светла Табакова началник отдел пл.Общински 1, стая 411 038 603461 stabakova@haskovo.bg

отдел "Здравеопазване и социални дейности"

Десислава Стоянова гл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 414 038 603396 d_stoyanova@haskovo.bg
Красимира Христова специалист "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 415 038 603395 hristovakrasimira@haskovo.bg
Кремена Кондова гл.експерт "Здравеопазване" пл.Общински 1, стая 415 038 603 445
Атанас Трайков пл.Общински 1 038603458
Христина Михайлова специалист "Соц.дейности" пл.Общински 1 038603458 hmihailova@haskovo.bg
Мария Спилкова специалист "Соц.дейности" пл.Общински 1 038 603446 m.spilkova@haskovo.bg
Васил Несторов гл.експерт "ЗСД" пл.Общински 1, стая 425 038 603324 nestorov@haskovo.bg
Маргарита Георгиева гл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1 038603458

Дирекция "Общинска данъчна дирекция"

Румен Тинчев Директор дирекция ул. Александър Стамболийски 2 038 603460 dirodd@haskovo.bg

отдел "Контрол и събиране на местни данъци и такси"

Лидия Вакрилова ст.експерт пл.Общински 1 038 603351 l.vakrilova@haskovo.bg
Янка Карагьозова ст.специалист пл.Общински 1 038 603351 karagyozuva@haskovo.bg
Дора Моллова-Кьосева ст.експерт пл.Общински 1 038 603475 globi@haskovo.bg
Милена Тодорова гл.публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603316 public-enforcement@haskovo.bg
Християна Грозева ст.специалист-счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464 schet-odd@haskovo.bg
Мария Димитрова ст.експерт пл.Общински 1 038 603 350 ksmdt@haskovo.bg
Катя Гогова ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 466
Мариета Желева ст. публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 408 pub.izp4@haskovo.bg
Стефка Колчева ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 466
Ангелина Пенева ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 472
Татяна Севова ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 351 t.sevova@haskovo.bg
Нина Георгиева ст.специалист-счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464 schet-odd@haskovo.bg
Нела Канева ст.специалист пл.Общински 1 038 603350 n.kaneva@haskovo.bg
Христина Костадинова ст.експерт пл.Общински 1 038 603475 hr.kostadinova@haskovo.bg
Таня Иванова ст.експерт ул. Александър Стамболийски 2 038 603472
Даниела Иванова ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 466

отдел "Отчитане на приходите и обслужване на данъкоплатци"

Саша Иванова ст.експерт "Патент" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 465 ins-patent@haskovo.bg
Атанас Марчев гл.инспектор, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 487 ins-mps@haskovo.bg
Тодорка Жекова деловодител архивар ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464 t.jekova@haskovo.bg
Мария Ангелова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603465 ins-home5@haskovo.bg
Димитринка Атанасова ст.специалист "Връчител" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 408
Янко Божиков ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 467 mps@haskovo.bg
Димитрия Дахова ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 487 d.dahova@haskovo.bg
Станка Тодорова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603478 ins-home1@haskovo.bg
Апостол Мутафов гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 471 ins-home4@haskovo.bg
Димитър Иванов началник отдел ул. Александър Стамболийски 2 038 603470 nkprihodi@haskovo.bg
Росица Чакърова-Кутелова гл. инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 477 ins-home7@haskovo.bg
Валентин Василев гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603478 ins-home3@haskovo.bg
Ана Николова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 477 ins-home6@haskovo.bg
Дора Иванова ст. експерт "Патент" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 471 dora.ivanova@haskovo.bg
Сийка Николова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 478 ins-home2@haskovo.bg

Кметски районни наместници

Айсел Емин кметски наместник кв. Хисаря 0885712805
Гюлай Фардин кметски наместник кв.Република 0885713705
Катя Йорданова кметски наместник с.Любеново 03713/2336; 0885897730 lyubenovo@haskovo.bg
Салим Хасан кметски наместник кв.Възраждане 0885713398
Митко Митев кметски наместник кв.Болярово 0885897744

Кметове на кметства

Тодор Тодоров Кмет с.Динево 03713/2220; 0898660698 dinevo@haskovo.bg
Гого Младенов Кмет с.Горно Войводино 03719/2354; 0885897708 gorno_voyvodovo@haskovo.bg
Стойко Кехайов Кмет с.Манастир 03719/2214; 0885897731 manastir@haskovo.bg
Николай Колев Кмет с.Николово 03707/2220; 0885897732 nikolovo@haskovo.bg
Георги Георгиев Кмет с.Орлово 03708/2220; 0885897722 orlovo@haskovo.bg
Славчо Райков Кмет с.Стамболийски 03725/2220; 0885897723 stamboliyski@haskovo.bg
Пеню Пенев Кмет с.Стойково 03713/2334; 0885897729 stoykovo@haskovo.bg
Хайрула Хайрула Кмет с.Текето 03700/2214; 0885897725 teketo@haskovo.bg
Деян Ванчев Кмет с.Узунджово 03710/2220; 0885897726 uzundzhovo@haskovo.bg
Бейнур Кадир Кмет с.Козлец 037424/220; 0885897714 kozlets@haskovo.bg
Михаил Михайлов Кмет с.Малево 03712/2220; 0885897718 malevo@haskovo.bg
Младен Марчев Кмет с.Конуш 03717/2220; 0885897715 konush@haskovo.bg
Веселин Хаджиев Кмет с.Корен 03729/2380; 0885897716 koren@haskovo.bg
Стойчо Стоев Кмет с.Криво поле 03729/2220; 0877310691 krivo_pole@haskovo.bg
Ангел Михайлов Кмет с.Мандра 03741/2220; 0885897719 mandra@haskovo.bg
Недялко Петков Кмет с.Маслиново 03719/2325; 0885897720 maslinovo@haskovo.bg
Венцислав Вълев Кмет с.Нова Надежда 03727/2220; 0885897721 nova_nadezhda@haskovo.bg
Маргарита Атанасова Кмет с.Родопи 03704/2382; 0885897733 rodopi@haskovo.bg
Георги Георгиев Кмет с.Долно Войводино 03719/2220; 0885897734 dolno_voyvodovo@haskovo.bg
Нежби Халил Кмет с.Долно Големанци 037423/220; 0885897709 dolno_golemantsi@haskovo.bg
Руси Колев Кмет с.Елена 03701/2220; 0885897710 elena@haskovo.bg
Сезгин Рашид Кмет с.Зорница 037424/360; 0885897711 zornitsa@haskovo.bg
Евгений Трендафилов Кмет с.Клокотница 03726/2299; 0885897712 klokotnitsa@haskovo.bg
Иван Славилов Кмет с.Книжовник 03719/2220; 0885897713 knizhovnik@haskovo.bg
Красимир Бойчев Кмет с.Тракиец 03700/2220; trakiets@haskovo.bg
Надежда Добрева Кмет с.Александрово 03710/2620: 0885897700 aleksandrovo@haskovo.bg
Ангел Благоев Кмет с.Подкрепа 037420/220; 0885897728 podkrepa@haskovo.bg
Илями Бефа Кмет с.Войводово 03718/2220; 0885897702 voyvodovo@haskovo.bg
Атанас Атанасов Кмет с.Въгларово 03705/2220; 0885897703 vaglarovo@haskovo.bg
Иван Христов Кмет с.Гарваново 03749/2220; 0885897704 garvanovo@haskovo.bg
Джанил Юсеин Кмет с.Гълъбец 03742/4280; 0885897706 galabets@haskovo.bg
Иляз Дурамаджъ Кмет с.Големанци 03742/3211; 0885897705 golemantsi@haskovo.bg
Делчо Митев Кмет с.Брягово 03704/2220; 0885897701 bryagovo@haskovo.bg
Юри Борисов Кмет с.Широка поляна 03707/2360; 0885897727 shiroka_polyana@haskovo.bg