Община Хасково, пл. "Общински" №1, Хасково 6300
Телефон: (038) 603300
Факс: (038) 664110
e-mail: kmet@haskovo.bg

Виж всички контактиОбщинска администрация

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон e-mail адрес

Кмет

Станислав Дечев Кмет на община Хасково пл.Общински 1 038 603300 kmet@haskovo.bg

Заместник-кметове

Динко Тенев Заместник-кмет пл.Общински 1 038 603421 d.tenev@haskovo.bg

Секретар

Секретар на Община Хасково Секретар пл.Общински 1 038 603302 sekretar@haskovo.bg

Главен архитект

Тодор Грозев Главен архитект ул. Михаил Минчев 3 038 603308 glarh@haskovo.bg

Сектор "Финансов контрол"

Данка Янева гл.специалист "Фин. контрол" пл.Общински 1 038 603338 d_yaneva@haskovo.bg
Димитър Бояджиев ст.експерт "Фин. контрол" пл.Общински 1 038 603338 d.boqdjiev@haskovo.bg

Сектор "Вътрешен одит"

Диана Маринова ръководител на звено пл.Общински 1 038 603433 odit@haskovo.bg
Еленка Иванова ст.вътрешен одитор пл.Общински 1 038 603433

Сектор "ОМП и сигурност на информацията"

Румен Атанасов гл.експерт ОМП пл.Общински 1 038 603405 iss@haskovo.bg
Атанаска Момчилова специалист пл.Общински 1 038 603406
Жени Гелова Специалист "ОМП" КБУ ет.2 038 603409

сектор "Обществени поръчки"

Костадинка Налбантова ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603318
Банко Банев ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603318 b.banev@haskovo.bg
Мария Пейкова юрисконсулт пл. Общински 1 038 603318
Филип Христозов юрисконсулт пл.Общински 1 038603318 f.hristozov@haskovo.bg

Общински Съвет

Таня Захариева Председател на общински съвет пл.Общински 1 038 603313 preds@haskovo.bg

Дирекция "Администрация и правно-нормативно обслужване"

Гергана Киримова Директор дирекция пл.Общински 1 038 603333 diradmin@haskovo.bg

сектор "Контрол, обществен ред и законност"

Николай Симеонов гл.експерт "КОРЗ" пл.Общински 1 038 603339 nkkorz@haskovo.bg
Иванка Малянова гл.спец."Разрш.реж.регистр." пл.Общински 1 038 603339

отдел "Правно-нормативно обслужване"

Андрей Делиев гл.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335 a_deliev@haskovo.bg
Димитър Митрев ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335
Валентина Василева ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603334 v_vasileva@haskovo.bg
Юлия Динкова секретар МКБППМН КБУ, 4 ет. 038 603455
Бойчо Демирев мл.експерт пл.общински 1 038 603422

сектор "Канцелария, връзки с обществеността, протокол и контрол"

Нели Вълканова гл.експерт "ПР" пл.Общински 1 038 603310 pr@haskovo.bg
Анита Димитрова тех.сътрудник секретар пл.Общински 1 038 603421 municipality@haskovo.bg
Магдалена Петрова гл.спец."Адм. и инф.обсл." пл.Общински 1 038 603309 magdalena.petrova@haskovo.bg
Димитрина Лозева мл.експ."Пуб. админ." пл.Общински 1 038603395 d.lozeva@haskovo.bg

сектор "Информационни технологии"

Николай Александров гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603323 nikolay@haskovo.bg
Кирил Илиев гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603448 kiril_ili@haskovo.bg
Христина Педева гл.експерт "ИТ" Архитектура 038 603314 io-pedeva@haskovo.bg
Мариана Атанасова гл.експерт "ИТ" ул. Александър Стамболийски 2 038 603463 m.atanasova@haskovo.bg
Ася Георгиева гл. експерт пл.Общински 1 038 603426 a.georgieva@haskovo.bg

сектор "Човешки ресурси"

Богдана Петкова-Василева гл.експерт "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603489 hr1@haskovo.bg
Гергана Иванова гл.експерт "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603321 hr@haskovo.bg

сектор "Деловодсто и архив"

Красимира Митева гл.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319 delovodstvo@haskovo.bg
Милена Димова гл.специалист "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Гергана Янкова гл.специалист "Деловодство" 038 603319
Христинка Железанова ст.специалист "Деловодство" пл.Общински 1, касов салон 038 603414
Янка Станева гл.специалист "Архив" ул. Александър Стамболийски 2 038 603442
Теодора Димова гл.специалист "Архив" ул. Александър Стамболийски 2 038 603442
Кеворк Хачерян ст.специалист "Размн.база" пл.Общински 1 038 603439
Жанета Янева Гл. спец. - Деловодство пл.общински 1 038 603414

сектор "Материално-техническо обслужване"

Станка Севова изпълнител домакин пл.Общински 1 038 603312
Румяна Якубова гл.експерт "Транспорт" пл.Общински 1 038 603322 transport@haskovo.bg

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"

Директор ФСД Директор дирекция пл.Общински 1
Тодорка Стоянова Главен счетоводител пл.Общински 1 038 603336 glschet@haskovo.bg

отдел "Бюджет"

Диана Вълева ст.експерт "Бюджет обр." пл.Общински 1 038 603449
Кирилка Дечева ст.експерт "Бюджет" пл.Общински 1 038 603449
Радослав Ванчев гл.експерт "Бюджет" пл.Общински 1 038 603352 budget@haskovo.bg

отдел "Счетоводство"

Деляна Жекова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603352 d_jekova@haskovo.bg
Диана Илиева ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603348 d.ilieva@haskovo.bg
Екатерина Ангелова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603348 e_angelova@haskovo.bg
Петя Колева гл.спец.-счетоводител пл.Общински 1 038 603352 p.koleva@haskovo.bg
Радина Мартинова гл.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038603346
Танка Янкова гл.спец.-счет.-касиер пл.Общински 1 038 603349

отдел "Счетоводство и други дейности"

Светлана Маджарова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603 485 s.madjarova@haskovo.bg
Славка Миткова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603345 s.mitkova@haskovo.bg
Даниела Ангелова гл.експерт "ТРЗ" пл.Общински 1 038 603346 d.angelova@haskovo.bg
Красимира Димитрова мл.експ счетоводител-др. дейности пл.Общински 1 038 603347 k.dimitrova@haskovo.bg

Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции"

Ангел Стоилов Директор дирекция "Архитектура, строителство, геодезия и кадастър" ул. Михаил Минчев 3 038603363 diragsi@haskovo.bg

отдел "Контрол по ЗУТ"

Владимир Райчев началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603353 nkkzut@haskovo.bg
Ивелина Атанасова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357
Емилиян Стоицов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603411 estoicov@haskovo.bg
Владимир Стайков гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357 vstaikov@haskovo.bg
Васил Николов гл. експерт КЗУТ ул. Михаил Минчев 3 038 603359 vnikolov@haskovo.bg
Даниела Янчева гл.специалист ул.Михаил Минчев 3 038 603354
Елена Стефанова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603354 estefanova@haskovo.bg
Васил Стефанов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603411 vstefanov@haskovo.bg

отдел "Архитектура, градоустройство и кадастър"

Тоня Маркова началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603372 nkagk@haskovo.bg
Анжелика Рашева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423 arasheva@haskovo.bg
Антония Дечева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362 adecheva@haskovo.bg
Ваня Вълкова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603358 vvylkova@haskovo.bg
Виолета Зафирова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369 vzafirova@haskovo.bg
Ганка Манолова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603367 gmanolova@haskovo.bg
Гергана Карастайкова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603358 gkarastaykova@haskovo.bg
Гергана Христова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603368 ghristova@haskovo.bg
Даниела Костова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603412 ggs@haskovo.bg
Дарина Колева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603488 nkggs@haskovo.bg
Ивана Димитрова мл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423 idimitrova@haskovo.bg
Емил Мишев гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603368 emishev@haskovo.bg
Катя Борисова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603366
Катя Маджарова-Шамлиева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603412 kmadjarova@haskovo.bg
Красимира Русева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369 rrsa@haskovo.bg
Лиляна Попова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355 lpopova@haskovo.bg
Милка Кирякова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603356 mkiriakova@haskovo.bg
Николина Митева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603424 nmiteva@haskovo.ng
Росица Георгиева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362 rgeorgieva@haskovo.bg
Павла Тончева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038603412
Спаска Пеева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355 speeva@haskovo.bg
Станимира Недева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603424 snedeva@haskovo.bg
Яна Банева гл. експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603412 baneva@haskovo.bg
Георги Иванов гл. специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369 givanov@haskovo.bg
Росица Петрова Георгиева гл. специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603 368 rpgeorgieva@haskovo.bg

отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура"

Даяна Добрикова началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603371 nksii@haskovo.bg
Валери Милков гл.експерт "Енергетика" ул. Михаил Минчев 3 038 603376 elektro@haskovo.bg
Венцислава Антонова гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375 vs2@haskovo.bg
Красимир Герджиков гл.експерт "ВиК" ул. Михаил Минчев 3 038 603462 vik1@haskovo.bg
Валентина Манолова гл.експерт "ВиК" ул. Михаил Минчев 3 038 603462 vik2@haskovo.bg
Лора Чучулева гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375 vs1@haskovo.bg
Михаила Димчева гл.специалист "Комуникации" ул. Михаил Минчев 3 038 603376 komunikacii@haskovo.bg
Стилян Парапанов гл.експерт "ОВ" ул. Михаил Минчев 3 038 603364 ov@haskovo.bg
Тони Пасев гл.експерт "Инвестиции" ул. Михаил Минчев 3 038 603364 invest@haskovo.bg

Дирекция "Европейски и национални програми и проекти и екология"

Наталия Пачеманова Директор дирекция пл.Общински 1 038603447 n.pachemanova@haskovo.bg

отдел "Екология"

Любомир Георгиев началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603370 nseko@haskovo.bg
Росица Павлова гл.експерт "Опаз. на окол. среда" ул. Михаил Минчев 3 038 603374 rpavlova@haskovo.bg
Илияна Колева гл.експерт ''Чистота'' ул.Михаил Минчев 3 038603374
Живко Желев гл.експерт "Чистота" ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Миленка Лавчева гл.експерт "Биоразнообразие" ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Боянка Пашинова гл. експерт "Управление на отпадъците" ул. Михаил Минчев 3 038 603374 bpashinova@haskovo.bg

отдел "Европейски и национални програми и проекти"

Надежда Иванова гл.експерт Площад Общински №1 038 603428 projects_hv@haskovo.bg
Валентин Спенджаров ст.експерт пл.Общински 1 038 603393 v_spendjarov@haskovo.bg
Гергана Камбурова мл.експерт пл.Общински 1 038 603393 g_kamburova@haskovo.bg
Росица Ангелова гл.експерт пл. Общински 1 038 603428 r_angelova@haskovo.bg
Бояна Вълканова гл.експерт пл.Общински 1 038 603 429 b.valkanova@haskovo.bg
Теодора Христова гл.експерт пл.Общински 1 038 603429 t.hristova@haskovo.bg

Дирекция "Икономика и стопански дейности, управление на общинска собственост"

Янко Петев Директор дирекция пл.Общински 1 038 603390 y_petev@haskovo.bg

отдел "Наеми, категоризация и защита на потребителите"

Георги Захариев гл.експерт "Селско стопанство" пл.Общински 1 038 603383 zahariev_56@haskovo.bg
Мартин Александров гл.експерт "Защита на потреб." пл.Общински 1 038 603383 m_aleksandrov@haskovo.bg
Веселин Иванов мл.експерт "Защита на потреб." пл.Общински 1 038 603 382 v_ivanov@haskovo.bg
Йонка Велкова гл.експерт "Категоризации" пл.Общински 1 038 603384 tourism@haskovo.bg
Донка Петкова мл.експерт "Лицензи и разреш." пл.Общински 1 038 603 381 d_petkova@haskovo.bg
Милена Костадинова мл.експерт "Лицензи и разреш." пл. Общински №1 038603382 moskova@haskovo.bg

отдел "Разпореждане с общинска собственост"

Донка Войникова гл.специалист "Акт. и надзор" пл.Общински 1 038 603386
Ивелина Милева гл.експерт "Разпореждане с ОС пл.Общински 1 038 603386 i_mileva@haskovo.bg
Станка Трендафилова ст.специалист "Упр. на ОС" пл.Общински 1 038 603387 stanka.trendafilova@haskovo.bg
Наташа Динова ст.специалист "Жилищна полит." пл.Общински 1 038 603 388 natasha.dinova@haskovo.bg
Христо Недев гл.специалист "Упр. на ОС" пл.Общински 1 038603387

Дирекция "Хуманитарни дейности и обслужване на населението"

Директор Дирекция ХДОН Директор дирекция пл.Общински 1

отдел "ГРАОН"

началник отдел ГРАОН началник отдел пл.Общински 1, стая 212 038 603 400
Нанка Кузева ст.експерт пл.Общински 1, стая 213 038 603399 graon@haskovo.bg
Иванка Христова гл.специалист пл.Общински 1, стая 213 038 603399 ivanka.hristova@haskovo.bg
Катя Тодорова гл.специалист пл.Общински 1, стая 214 038 603397 graon22@haskovo.bg
Диляна Георгиева гл.специалист "Радост. ритуали" пл.Общински 1,стая 210 038 603397 graon25@haskovo.bg
Ангелина Пехливанова гл.специалист пл.Общински 1, ст.209 038 603403 graon_angelina@haskovo.bg
Петя Чилова гл.специалист пл.Общински 1, стая 210 038 603398 graon_petya@haskovo.bg
Радка Христова гл.специалист пл.Общински 1, стая 210 038 603401 r.hristova@haskovo.bg
Чавдар Оцетаров гл.специалист "Тъжни ритуали" пл.Общински 1, стая 210 038 603404 chavdar.otsetarov@haskovo.bg
Златка Кузева гл.специалист пл.Общински 1, стая 211 038 603402 zlatka.kuzeva@haskovo.bg
Севинч Караджа-Бекир гл.специалист пл.Общински 1, стая 211 038 603402 sevinch.karadzha-bekir@haskovo.bg
Алейдин Али гл.специалист пл.Общински 1 038 603 402 graon_aleydin@haskovo.bg
Галина Симеонова гл.специалист пл.Общински 1 038 603403

отдел "Здравеопазване и социални дейности"

Васил Несторов началник "ЗСД" пл.Общински 1, стая 425 038 603324 nestorov@haskovo.bg
Кремена Кондова гл.експерт "Здравеопазване" пл.Общински 1, стая 415 038 603 445
Десислава Стоянова гл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 414 038 603396 d_stoyanova@haskovo.bg
Атанас Трайков пл.Общински 1 038603426
Здравослава Хорочева мл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 414 038 603446
Маргарита Георгиева гл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 415 038603458

отдел "Образование, култура, младежки дейности и спорт"

Венета Въжарска гл.експерт "Култура" пл.Общински 1, стая 413 038 603391 culture1_haskovo@abv.bg
Деян Александров мл.експерт "Спортни дейности" пл.Общински 1, стая 410 038 603392 sport@haskovo.bg
Мирослава Атанасова гл.експерт "Младежки дейности" пл.Общински 1, стая 413 038 603 459 miroslava@haskovo.bg

Дирекция "Общинска данъчна дирекция"

Румен Тинчев Директор дирекция ул. Александър Стамболийски 2 038 603460 dirodd@haskovo.bg

отдел "Отчитане на приходите и обслужване на данъкоплатци"

Димитър Иванов началник отдел ул. Александър Стамболийски 2 038 603470 nkprihodi@haskovo.bg
Апостол Мутафов гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603471 ins-home4@haskovo.bg
Апостол Мутафов гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603468 ins-home4@haskovo.bg
Атанас Марчев гл.инспектор, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603487 ins-mps@haskovo.bg
Валентин Василев гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603478 ins-home3@haskovo.bg
Димитрия Дахова ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603487 d.dahova@haskovo.bg
Мария Ангелова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603465 ins-home5@haskovo.bg
Дора Иванова ст. експерт "Патент" ул. Александър Стамболийски 2 038 603477 dora.ivanova@haskovo.bg
Ива Пашинова гл. инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603477 i.pashinova@haskovo.bg
Саша Иванова ст.експерт "Патент" ул. Александър Стамболийски 2 038 603465 ins-patent@haskovo.bg
Милен Марков гл. инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603471 m.markov@haskovo.bg
Станка Тодорова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603478 ins-home1@haskovo.bg
Тодорка Жекова деловодител архивар ул. Александър Стамболийски 2 038 603464 t.jekova@haskovo.bg
Янко Божиков ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603467 mps@haskovo.bg

отдел "Контрол и събиране на местни данъци и такси"

Олга Ванчева началник отдел ул. Александър Стамболийски 2 038 603469 nk-public-enforcement@haskovo.bg
Милена Тодорова гл.публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603316 public-enforcement@haskovo.bg
Мариета Желева ст. публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603408 pub.izp4@haskovo.bg
Димитринка Атанасова ст.специалист "Връчител" ул. Александър Стамболийски 2 038 603408
Нина Георгиева ст.специалист-счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603464 schet-odd@haskovo.bg
Ангелина Пенева ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603472
Даниела Иванова ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603466
Катя Гогова ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603466
Таня Иванова ст.експерт ул. Александър Стамболийски 2 038 603472
Стефка Колчева ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603466
Янка Карагьозова ст.специалист пл.Общински 1 038 603351 karagyozuva@haskovo.bg
Иванка Димитрова ст.експерт пл.Общински 1 038 603351 i.dimitrova@haskovo.bg
Христина Костадинова ст.експерт пл.Общински 1 038 603475 hr.kostadinova@haskovo.bg
Татяна Севова ст. спец.- касиер пл.Общински 1 038 603351 t.sevova@haskovo.bg
Дора Моллова-Кьосева ст.експерт пл.Общински 1 038 603475 globi@haskovo.bg
Нела Канева ст.специалист пл.Общински 1 038 603350 n.kaneva@haskovo.bg
Вяра Иванова ст. експерт пл. Общински 1 038 603350 vyara.ivanova@haskovo.bg

Кметски районни наместници

Катя Йорданова кметски наместник с.Любеново 03713/2336; 0885897730 lyubenovo@haskovo.bg
Айсел Емин кметски наместник кв. Хисаря 0885712805
Гюлай Фардин кметски наместник кв.Република 0885713705
Митко Митев кметски наместник кв.Болярово 0885897744
Салим Хасан кметски наместник кв.Възраждане 0885713398

Кметове на кметства

Надежда Добрева Кмет с.Александрово 03710/2620: 0885897700 aleksandrovo@haskovo.bg
Делчо Митев Кмет с.Брягово 03704/2220; 0885897701 bryagovo@haskovo.bg
Ерджан Реджеб Кмет с.Войводово 03718/2220; 0885897702 voyvodovo@haskovo.bg
Атанас Атанасов Кмет с.Въгларово 03705/2220; 0885897703 vaglarovo@haskovo.bg
Иван Христов Кмет с.Гарваново 03749/2220; 0885897704 garvanovo@haskovo.bg
Иляз Дурамаджъ Кмет с.Големанци 03742/3211; 0885897705 golemantsi@haskovo.bg
Гого Младенов Кмет с.Горно Войводино 03719/2354; 0885897708 gorno_voyvodovo@haskovo.bg
Джанип Юсеин Кмет с.Гълъбец 03742/4280; 0885897706 galabets@haskovo.bg
Тодор Тодоров Кмет с.Динево 03713/2220; 0898660698 dinevo@haskovo.bg
Георги Георгиев Кмет с.Долно Войводино 03719/2220; 0885897734 dolno_voyvodovo@haskovo.bg
Нежби Халил Кмет с.Долно Големанци 037423/220; 0885897709 dolno_golemantsi@haskovo.bg
Руси Колев Кмет с.Елена 03701/2220; 0885897710 elena@haskovo.bg
Сезгин Рашид Кмет с.Зорница 037424/360; 0885897711 zornitsa@haskovo.bg
Евгений Трендафилов Кмет с.Клокотница 03726/2299; 0885897712 klokotnitsa@haskovo.bg
Невена Рачева Кмет с.Книжовник 03719/2220; 0885897713 knizhovnik@haskovo.bg
Бейнур Кадир Кмет с.Козлец 037424/220; 0885897714 kozlets@haskovo.bg
Златко Латунов Кмет с.Конуш 03717/2220; 0885897715 konush@haskovo.bg
Веселин Хаджиев Кмет с.Корен 03729/2380; 0885897716 koren@haskovo.bg
Андрей Гаджев Кмет с.Криво поле 03729/2220; krivo_pole@haskovo.bg
Михаил Михайлов Кмет с.Малево 03712/2220; 0885897718 malevo@haskovo.bg
Стойко Кехайов Кмет с.Манастир 03719/2214; 0885897731 manastir@haskovo.bg
Недялка Касабова Кмет с.Мандра 03741/2220; 0885897719 mandra@haskovo.bg
Недялко Петков Кмет с.Маслиново 03719/2325; 0885897720 maslinovo@haskovo.bg
Николай Колев Кмет с.Николово 03707/2220; 0885897732 nikolovo@haskovo.bg
Венцислав Вълев Кмет с.Нова Надежда 03727/2220; 0885897721 nova_nadezhda@haskovo.bg
Георги Георгиев Кмет с.Орлово 03708/2220; 0885897722 orlovo@haskovo.bg
Ангел Благоев Кмет с.Подкрепа 037420/220; 0885897728 podkrepa@haskovo.bg
Маргарита Атанасова Кмет с.Родопи 03704/2382; 0885897733 rodopi@haskovo.bg
Славчо Райков Кмет с.Стамболийски 03725/2220; 0885897723 stamboliyski@haskovo.bg
Пеню Пенев Кмет с.Стойково 03713/2334; 0885897729 stoykovo@haskovo.bg
Хайрула Хайрула Кмет с.Текето 03700/2214; 0885897725 teketo@haskovo.bg
Красимир Бойчев Кмет с.Тракиец 03700/2220; trakiets@haskovo.bg
Лозко Ничев Кмет с.Узунджово 03710/2220; 0885897726 uzundzhovo@haskovo.bg
Бернан Юсеин Кмет с.Широка поляна 03707/2360; 0885897727 shiroka_polyana@haskovo.bg