Община Хасково продължава изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“ до края на 2021 г.

Община Хасково продължава изпълнението на проектBG05M9OP001-2.004-0049Шанс за нашите деца до края на 2021 г.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие. Целева група по проекта са деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, както...

Проект BG05M9OP001-2.004-0049-C05 „Шанс за нашите деца“ по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“

Проект BG05M9OP001-2.004-0049-C05 Шанс за нашите деца по процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие Програма: Оперативна програма Развитие на човешките ресурси Бенефициент: ОБЩИНА ХАСКОВО Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване Вид на проекта: Социален Времетраене на проекта (в месеци): 66 Стойност: 1271 456,82 лв. Съфинансиране от ЕС: Национално съфинансиране: 1080 738,30 лв. 190 718,52 лв. Начална...

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“

На 20.07.2016г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Хасково се проведе пресконференция по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие. С пълният текст на темите и изготвената презентация, можете да се запознаете от...

На 30.06.2016 г. Община Хасково стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

На 30.06.2016 г. Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие. Период на изпълнение на проекта: 26 месеца. Обща стойност: 588567,00 лв., Европейско финансиране: 500281...

Върни се в началото на страницата