Община Хасково продължава да предоставя мрежа от услуги в домашна среда по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3, Подкрепата за лица, които са уязвими и застрашени в най – голяма степен от COVID – 19.

Социални асистенти продължават да предоставят мобилни услуги до дома с цел ограничаване контактите между хората. Подкрепата е за лица, които са уязвими и застрашени в найголяма степен от COVID 19. Целева група по проекта са: - възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; - самотно живеещи възрастни хора, които имат необходимост от подкрепа; - лица над 18 г. с увреждания...

Кметът на община Хасково Станислав Дечев и Ръководителят на УО на ОПРР Деница Николова подписаха договор за финансиране на проект „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“.

По проекта ще бъдат доизградени три 4-етажни сгради, включващи 48 тристайни социални жилища. Проектът е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Хасково, приет с Решение № 446 / 28.06.2013г. на Общински съвет Хасково. Той е част от Инвестиционната програма на Хасково, за изпълнението на която има сключено Споразумение от 01.03.2016 година с ръководителя на УО на...

Първа копка на захранващо кабелно трасе за зарядни станции в Тролейбусно депо беше направена днес по проект на община Хасково и ОП “Околна среда“ 2014-2020

Започна работата на терен за изпълнение на проект Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт Приоритетни ос: Подобряване качеството на атмосферния въздух, по Оперативна програма Околна среда 2014-2020. На пресконференция днес кметът на община Хасково Станислав Дечев съобщи, че договорът за финансиране на проекта е подписан на 13.12.2019 година...

Община Хасково подписа договор за финансиране по обявена конкурсна процедура 33.19-2020 от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерството на образованието и науката.

Проектното предложение на Община Хасково Аз и ти заедно ще се реализира по линия на Приоритет 1: Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност. Проектните дейности ще се изпълняват...

Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Стамболово

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 27.10.2020 г. (вторник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Стамболово публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с...

Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Стамболово

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 27.10.2020 г. (вторник), от 13:00 часа, в СУ Св. Климент Охридски, с Стамболово, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково, и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС...

Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Минерални бани

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 22.10.2020 г. (четвъртък), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Минерални бани публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС...

Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Минерални бани

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪРХАСКОВО На 22.10.2020 г. (четвъртък), от 9:30 часа, в СУ Христо Ботев с. Караманци, община Минерални бани, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково, и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на...

Кметът на Станислав Дечев и ръководителят на УО на ОПРР Деница Николова подписаха договор за „Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент „Св. Богородица“

Кметът на община Хасково Станислав Дечев и ръководителят на УО на ОПРР Деница Николова подписаха договор за финансиране на проектно предложение Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент Св. Богородица. Общият размер на проекта възлиза на 1 328 477,55 лв. От тях отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 017 446,72 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 28 месеца от...

Проект BG16RFOP001-1.012-0006-C01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково“

Проект BG16RFOP001-1.012-0006-C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково по процедура BG16RFOP001-1.012 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково Програма: Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г. Бенефициент: ОБЩИНА ХАСКОВО Приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие Вид на проекта: Строителство Времетраене на проекта (в месеци): 28 Стойност: 1 994533,88 лв. Съфинансиране от ЕС:...

Върни се в началото на страницата