ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА ШОФЬОР по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА ШОФЬОР по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания ...

Община Хасково продължава да предоставя мобилни здравно-социални услуги по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Медицински сестри, психолози, социални работници, домашни помощници и рехабилитатор продължават да предоставят патронажни грижи на 169 лица към момента. Целева група по проекта са възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и лица над 18 г. с увреждания и техните семейства. Приоритет е предоставянето на тези услуги за жителите на малките, отдалечени и труднодостъпни населени места на територията на Община...

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТА

Община Хасково изпълнява Програма за намаляване на емисиите (ФПЧ10 и ПАВ) и достигане на установите норми с период на действие 2015-2020 година./ Въпреки изпълнението на заложените в програмата мерки, данните от мониторинга показват не постигане изискванията за броя на превишаванията на средно денонощната и средногодишните норми на ФПЧ10 Община Хасково по информация на МОСВ е една от 28-те общини с нарушено качество на въздуха...

Покана за обществено обсъждане на проектно предложение на Община Хасково по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Община Хасково има удоволствието да покани всички граждани и заинтересовани страни на обществено обсъждане на проектно предложение Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково. Обсъждането се провежда във връзка с изискванията от Насоките за кандидатстване по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие. Целта на общественото обсъждане е Община Хасково да получи...

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 2014-2020

На 01.03.2016 год. се сключи споразумение за реализация на Инвестиционната програма по процедура BG16RFOP001-1.040 Изпълнение Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 инвестиционни програми между МРРБ, УО на ОПРР, ГД ПРР и Община Хасково. Инвестиционната програма на град Хасково представлява средносрочен документ за реализацията на ИПГВР, разработен за финансовата рамка 2014-2020 г., за изпълнение на местните политики за устойчиво градско развитие. С...

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

#EUinmyRegion

Проект Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково е избран от Европейската комисия за популяризиране на постигнатите резултатите чрез разпространение на рекламни картички с реализираните обекти по инициативата#EUinmyRegion. Приложено може да се запознаете със снимките, които са избрани за отпечатване под формата на рекламни пощенски картички....

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „КООРДИНАТОР НА УСЛУГАТА по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА КООРДИНАТОР НА УСЛУГАТА по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „КООРДИНАТОР НА УСЛУГАТА “ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТАКООРДИНАТОР НА УСЛУГАТА по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

Върни се в началото на страницата