Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Стамболово

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 27.10.2020 г. (вторник), от 13:00 часа, в СУ Св. Климент Охридски, с Стамболово, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково, и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС...

Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Минерални бани

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 22.10.2020 г. (четвъртък), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Минерални бани публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС...

Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Минерални бани

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪРХАСКОВО На 22.10.2020 г. (четвъртък), от 9:30 часа, в СУ Христо Ботев с. Караманци, община Минерални бани, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково, и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на...

Кметът на Станислав Дечев и ръководителят на УО на ОПРР Деница Николова подписаха договор за „Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент „Св. Богородица“

Кметът на община Хасково Станислав Дечев и ръководителят на УО на ОПРР Деница Николова подписаха договор за финансиране на проектно предложение Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент Св. Богородица. Общият размер на проекта възлиза на 1 328 477,55 лв. От тях отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 017 446,72 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 28 месеца от...

Проект BG16RFOP001-1.012-0006-C01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково“

Проект BG16RFOP001-1.012-0006-C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково по процедура BG16RFOP001-1.012 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково Програма: Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г. Бенефициент: ОБЩИНА ХАСКОВО Приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие Вид на проекта: Строителство Времетраене на проекта (в месеци): 28 Стойност: 1 994533,88 лв. Съфинансиране от ЕС:...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

Община Хасково продължава да предоставя мрежа от услуги в домашна среда по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3

Социални асистенти продължават да предоставят мобилни услуги до дома с цел ограничаване контактите между хората. Подкрепата е за лицата, които са уязвими и застрашени в най голяма степен от COVID 19. Целева група по проекта са възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, самотно живеещи възрастни хора, които имат необходимост от подкрепа, лица над 18 г. с увреждания и техните...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЕХАБИЛИТАТОР “ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТАРЕХАБИЛИТАТОР по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР“ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗАДЛЪЖНОСТТАШОФЬОР по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

БЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА РЕХАБИЛИТАТОР по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

БЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА РЕХАБИЛИТАТОР по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

Върни се в началото на страницата