Организиране на събития в училища

Във връзка с изпълнение на проектЗакупуване на високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари(FIRE DETECTION), финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег V-A Гърция България 2014-2020, Община Хасково организира събития за популяризиране на проекта и представяне на биоразнообразието в региона и необходимостта от опазването му в следните училища: Основни училища: ОУ Васил Левски, с. Книжовник СУ Васил Левски ОУ Христо Ботев...

Дейности по проект "Аз и ти заедно" през месец март

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020г. През месец март 2021 г. продължи реализирането на дейностите Здравейте Лего и Монтесори и Различни в традициите - единни в детската градина по проект Аз и ти заедно, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът се изпълнява в три детски градини от община Хасково. В детска градина...

„Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в Община Хасково“

Програма: Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност Наименование на проект: Бенефициент: Договор за БФП: Партньор: Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в Община Хасково ОБЩИНА ХАСКОВО BGENERGY-2.001-0077-015 INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY ASSOCIATION/ Асоциация Интернейшънъл девелопмънт Норуей Вид на проекта: Инфаструктурен Времетраене на проекта (в месеци): 18 Стойност на договора: 809283,44 лв. ФМ на ЕИП: Национално финансиране: 687890,93 лв. 121392,51 лв...

Стартираха дейностите по проект „Аз и ти заедно“

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020г. През месец февруари 2021 г. стартираха дейностите Здравейте Лего и Монтесори и Различни в традициите - единни в детската градина по проект Аз и ти заедно, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът се изпълнява в три детски градини от община Хасково - ДГ № 11 Елхица...

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Проект BG05M9OP001-2.103-0080 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Въз основа на Протокол от 27.01.2021г., на комисия, назначена със Заповед № 91/25.01.2021г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-2.103-0080 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати: 1. След...

Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Свиленград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО На 25.01.2021 г. (понеделник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Свиленград публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС...

ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК по Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.103-0080 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M9OP001-2.103 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4 Във връзка с изпълнението наПроект BG05M9OP001-2.103-0080 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран...

Стартира проект по Програма „Фонд Активни граждани България“

Днес, 14 януари 2021 година, стартирапроект Инициатива за граждански бюджети, който се изпълнява от Фондация ХАЛО/ HALO Foundation/, в партньорство сОбщина Хасково. Проектът се реализира с финансова подкрепа, предоставена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 20142021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Програма Фонд Активни граждани България. Основната цел на проекта е участие на гражданите при вземане на решения...

Обучение по проект „Аз и ти заедно“ организира Община Хасково

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020 г. Община Хасково организира модулна обучителна програма за учители по проект Аз и ти заедно. Проектът е финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, по конкурсна процедура 33.19-2020 г. Основната цел на проекта е създаване на позитивна среда в ранното детско образование, при съхраняване на културната идентичност...

Върни се в началото на страницата