Изграждане на достъпна архитектурна среда и асансьор за обществена сграда – Регионална библиотека „Христо Смирненски”, гр. Хасково

Община Хасково е одобрена за финансиране по Проект Красива България, който е част от програмата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и която ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта. Общата стойност на проекта е 144 900 лева и има за цел провеждане на сградата на Регионална библиотека...

Спокойно и уютно ежедневие в Дома за възрастни хора със сетивна нарушения гр. Хасково

Община Хасково изпълни договор за безвъзмездна финансова помощ № РД04-158/01.08.2016 г. Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения Кенана, финансиран със средства от Фонд Социална закрила /ФСЗ/ към Министерство на труда и социалната политика. Основната цел на проекта беше повишаването качеството на предлаганите услуги от Дом за възрастни хора със сетивна нарушения и подобряване условията за живот на 30...

Информация за проекта

На 01.08.2016г. Община Хасково подписа договорза безвъзмездна финансова помощ № РД04-158/01.08.2016г.Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения Кенана, финансиран със средства от Фонд Социална закрила /ФСЗ/. Основната цел на проектното предложение е да бъде повишено качеството на предлаганите услуги от Дом за възрастни хора със сетивна нарушения и подобряване условията за живот на 30 лица, обитаващи...

Информация за проекта

На 30.03.2016 год. бе подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP001-8.001-0007-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.001 Бюджетна линия за 39 общини-бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР, бюджетна линия BG19RFOP001-8.007 Бюджетна линия за Община Хасково-бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 по Приоритетна ос 8: Техническа помощ на Оперативна програма...

Провеждане на информационни срещи с представители на заинтересовани институции от област Хасково

Провеждане на информационни срещи с представители на заинтересовани институции от област Хасково, на тема: Популяризиране на отворени схеми по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. и предстоящи процедури по оперативните програми, с цел запознаване с възможностите за кандидатстване с проекти през новия програмен период 2014-2020 г. и модула за електронно кандидатстване ИСУН 2020. В изпълнение на дейност 2. Организиране и провеждане на публични информационни събития...

Информация за проекта

Проект VIENS Да живеем заедно е финансиран от Европейския съюз в рамките на програма Европа за гражданите Приложим към Част 2, Мярка 2.1 Побратимяване на градове Участие: проектът позволи да се срещнат 206 граждани, от 15 страни членки на Европейския съюз. Участваха 11 представители на град Хасково . Място/Дата: срещата се състоя в Шатийон-сюр-Ендр (Франция), побратимен на Хасково град, от 13/07/2016 до 17/07/2016 Кратко описание: Програмата...

Удължаване на срока за прием на документи по процедурата "Топъл обяд"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция Осигуряване на топъл обяд 2016 BG05FMOP001-03.02 О Б Я В А Община Хасково уведомява, всички заинтересовани граждани, че увеличава срока за прием на документи по процедурата Топъл обяд за периода октомври 2016 г. - април 2017 г. до 21.09.2016г. Заявленията-декларации ще се приемат в работно...

Допълнителна процедура по подбор на потребители към проект "Шанс в дома"

Община Хасково отваря допълнителна процедура по подбор на потребители за социални услуги към проект Шанс в дома. В качеството си на бенефициент по Проект ШАНС В ДОМА - BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M90PO001-2.002 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ, Община Хасково отваря допълнителна процедура за подбор на потребители към Център за почасово предоставяне на услуги за социално...

Бюджетна линия за Община Хасково-бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020

На 30.03.2016 год. бе подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP001-8.001-0007-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.001 Бюджетна линия за 39 общини-бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР, бюджетна линия BG19RFOP001-8.007 Бюджетна линия за Община Хасково-бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 по Приоритетна ос 8: Техническа помощ на Оперативна програма Региони...

Върни се в началото на страницата