ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 28.09.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в гр. Тополовград публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и образователните институции в община Тополовград, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и предстоящата процедура...

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“

На 20.07.2016г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Хасково се проведе пресконференция по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие. С пълният текст на темите и изготвената презентация, можете да се запознаете от...

На 30.06.2016 г. Община Хасково стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

На 30.06.2016 г. Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие. Период на изпълнение на проекта: 26 месеца. Обща стойност: 588567,00 лв., Европейско финансиране: 500281...

Община Хасково подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020

На 06.01.2016 година между Община Хасково и Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 се подписа Административендоговор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година по проект Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция /ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

На 10.10.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в гр. Харманли публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и юьсхшеиеядуьхсше институции в община Харманли, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и предстоящата процедура Развитие на социалното предприемачество по...

Изграждане на достъпна архитектурна среда и асансьор за обществена сграда – Регионална библиотека „Христо Смирненски”, гр. Хасково

Община Хасково е одобрена за финансиране по Проект Красива България, който е част от програмата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и която ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта. Общата стойност на проекта е 144 900 лева и има за цел провеждане на сградата на Регионална библиотека...

Спокойно и уютно ежедневие в Дома за възрастни хора със сетивна нарушения гр. Хасково

Община Хасково изпълни договор за безвъзмездна финансова помощ № РД04-158/01.08.2016 г. Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения Кенана, финансиран със средства от Фонд Социална закрила /ФСЗ/ към Министерство на труда и социалната политика. Основната цел на проекта беше повишаването качеството на предлаганите услуги от Дом за възрастни хора със сетивна нарушения и подобряване условията за живот на 30...

Информация за проекта

На 01.08.2016г. Община Хасково подписа договорза безвъзмездна финансова помощ № РД04-158/01.08.2016г.Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения Кенана, финансиран със средства от Фонд Социална закрила /ФСЗ/. Основната цел на проектното предложение е да бъде повишено качеството на предлаганите услуги от Дом за възрастни хора със сетивна нарушения и подобряване условията за живот на 30 лица, обитаващи...

Информация за проекта

На 30.03.2016 год. бе подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP001-8.001-0007-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.001 Бюджетна линия за 39 общини-бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР, бюджетна линия BG19RFOP001-8.007 Бюджетна линия за Община Хасково-бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 по Приоритетна ос 8: Техническа помощ на Оперативна програма...

Провеждане на информационни срещи с представители на заинтересовани институции от област Хасково

Провеждане на информационни срещи с представители на заинтересовани институции от област Хасково, на тема: Популяризиране на отворени схеми по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. и предстоящи процедури по оперативните програми, с цел запознаване с възможностите за кандидатстване с проекти през новия програмен период 2014-2020 г. и модула за електронно кандидатстване ИСУН 2020. В изпълнение на дейност 2. Организиране и провеждане на публични информационни събития...

Върни се в началото на страницата