Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения „Кенана

На 01.08.2016г. Община Хасково подписа договорза безвъзмездна финансова помощ № РД04-158/01.08.2016г.Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения Кенана, финансиран със средства от Фонд Социална закрила /ФСЗ/. Основната цел на проектното предложение е да бъде повишено качеството на предлаганите услуги от Дом за възрастни хора със сетивна нарушения и подобряване условията за живот на 30 лица, обитаващи...

Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения „Кенана

На 01.08.2016г. Община Хасково подписа договорза безвъзмездна финансова помощ № РД04-158/01.08.2016г. Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения Кенана, финансиран със средства от Фонд Социална закрила /ФСЗ/. Основната цел на проектното предложение е да бъде повишено качеството на предлаганите услуги от Дом за възрастни хора със сетивна нарушения и подобряване условията за живот на 30 лица, обитаващи...

Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения „Кенана

На 01.08.2016г. Община Хасково подписа договорза безвъзмездна финансова помощ № РД04-158/01.08.2016г. Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения Кенана, финансиран със средства от Фонд Социална закрила /ФСЗ/. Основната цел на проектното предложение е да бъде повишено качеството на предлаганите услуги от Дом за възрастни хора със сетивна нарушения и подобряване условията за живот на 30 лица, обитаващи...

Осигуряване  на  топъл  обяд  на територията на община  Хасково

ОбщинаХасковоe бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 Осигуряване на топъл обяд-2016, в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. и последвалите го изменения, и съгласно...

Стартира набирането на заявления за социалната услуга "Топъл обяд" 2016

Община Хасково уведомява, всички заинтересовани граждани, че през периода от 26.08.2016г. до 16.09.2016г. ще бъдат приемани заявления за ползване на услугата Топъл обяд за периода октомври 2016 г. - април 2017 г. Храната ще се приготвя от регистриран доставчик на услугата Обществена трапезария. Дейността ще обхване до 350 потребители. Заявленията-декларации ще се приемат в работно време на гишета 3 и 4 в...

Обособена позиция 3

УЛ.ГЕОРГИ КИРКОВ 56-66, гр.Хасково Архитектурно заснемане: - Вход А,Вход А (2 част) - Вход Б,Вход В,Вход Д Доклад ЕЕ, сертификат, резюме Доклад конструктивно обследване Технически паспорт БУЛ. ИЛИНДЕН 24-30, гр.Хасково Архитектурно заснемане - 1 Архитектурно заснемане - 2 Доклад ЕЕ, сертификат, резюме Доклад конструктивно обследване Доклад общо обследване Технически паспорт БУЛ.ИЛИНДЕН 32-38, гр.Хасково Архитектурно заснемане - 1 Архитектурно...

Обособена позиция 2

БЛОК №20, кв. ОРФЕЙ, гр. ХАСКОВО Доклад за резултатите отКонструктивното обследване Доклад от обследване за ЕЕ Резюме на доклад от обследване за ЕЕ Сертификат Технически паспорт Доклад технически характеристики - 1 Доклад технически характеристики - 2 Архитектурно заснемане БЛОК №6, кв. ОРФЕЙ, гр. ХАСКОВО Доклад за резултатите от Конструктивното обследване -1 Доклад за резултатите от Конструктивното обследване -2 Доклад за резултатите от обследване - 1 Доклад...

Информация, въпросник и заявление за включване в проект "Приеми ме 2015"

                                                           „ПРИЕМИ МЕ 2015” Oбщина Хасково е община – доставчик на социална услуга „Приемна грижа“ и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна...

Саниране на многофамилни жилища - пакет от документи

Саниране на многофамилни жилища - пакет от документи Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради -документи, свързани с кандидатстването и участието на собствениците на самостоятелни обекти в жилищни сгради в режим на етажна собственост: Брошура Презентация ВАЖНО !На 29.04.2015г., на заседание на Министерския съвет е приет проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015...

Върни се в началото на страницата