„Шанс за нашите деца“

A+AA- Информация за проекта На 30.06.2016 г. Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие. Период на изпълнение на проекта: 26 месеца. Обща стойност: 588567,00 лв...

Изграждане на достъпна архитектурна среда и асансьор за обществена сграда – Регионална библиотека „Христо Смирненски”, гр. Хасково

Община Хасково е одобрена за финансиране по Проект Красива България, който е част от програмата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и която ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта. Общата стойност на проекта е 144 900 лева и има за цел провеждане на сградата на Регионална библиотека...

Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения „Кенана

На 01.08.2016г. Община Хасково подписа договорза безвъзмездна финансова помощ № РД04-158/01.08.2016г.Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения Кенана, финансиран със средства от Фонд Социална закрила /ФСЗ/. Основната цел на проектното предложение е да бъде повишено качеството на предлаганите услуги от Дом за възрастни хора със сетивна нарушения и подобряване условията за живот на 30 лица, обитаващи...

Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения „Кенана

На 01.08.2016г. Община Хасково подписа договорза безвъзмездна финансова помощ № РД04-158/01.08.2016г. Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения Кенана, финансиран със средства от Фонд Социална закрила /ФСЗ/. Основната цел на проектното предложение е да бъде повишено качеството на предлаганите услуги от Дом за възрастни хора със сетивна нарушения и подобряване условията за живот на 30 лица, обитаващи...

Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения „Кенана

На 01.08.2016г. Община Хасково подписа договорза безвъзмездна финансова помощ № РД04-158/01.08.2016г. Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения Кенана, финансиран със средства от Фонд Социална закрила /ФСЗ/. Основната цел на проектното предложение е да бъде повишено качеството на предлаганите услуги от Дом за възрастни хора със сетивна нарушения и подобряване условията за живот на 30 лица, обитаващи...

Осигуряване  на  топъл  обяд  на територията на община  Хасково

ОбщинаХасковоe бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 Осигуряване на топъл обяд-2016, в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. и последвалите го изменения, и съгласно...

Стартира набирането на заявления за социалната услуга "Топъл обяд" 2016

Община Хасково уведомява, всички заинтересовани граждани, че през периода от 26.08.2016г. до 16.09.2016г. ще бъдат приемани заявления за ползване на услугата Топъл обяд за периода октомври 2016 г. - април 2017 г. Храната ще се приготвя от регистриран доставчик на услугата Обществена трапезария. Дейността ще обхване до 350 потребители. Заявленията-декларации ще се приемат в работно време на гишета 3 и 4 в...

Обособена позиция 3

УЛ.ГЕОРГИ КИРКОВ 56-66, гр.Хасково Архитектурно заснемане: - Вход А,Вход А (2 част) - Вход Б,Вход В,Вход Д Доклад ЕЕ, сертификат, резюме Доклад конструктивно обследване Технически паспорт БУЛ. ИЛИНДЕН 24-30, гр.Хасково Архитектурно заснемане - 1 Архитектурно заснемане - 2 Доклад ЕЕ, сертификат, резюме Доклад конструктивно обследване Доклад общо обследване Технически паспорт БУЛ.ИЛИНДЕН 32-38, гр.Хасково Архитектурно заснемане - 1 Архитектурно...

Обособена позиция 2

БЛОК №20, кв. ОРФЕЙ, гр. ХАСКОВО Доклад за резултатите отКонструктивното обследване Доклад от обследване за ЕЕ Резюме на доклад от обследване за ЕЕ Сертификат Технически паспорт Доклад технически характеристики - 1 Доклад технически характеристики - 2 Архитектурно заснемане БЛОК №6, кв. ОРФЕЙ, гр. ХАСКОВО Доклад за резултатите от Конструктивното обследване -1 Доклад за резултатите от Конструктивното обследване -2 Доклад за резултатите от обследване - 1 Доклад...

Информация, въпросник и заявление за включване в проект "Приеми ме 2015"

                                                           „ПРИЕМИ МЕ 2015” Oбщина Хасково е община – доставчик на социална услуга „Приемна грижа“ и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна...

Върни се в началото на страницата