Проект BG05M9OP001-2.056-0014-C01 „Успяваме заедно“ по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“

Проект BG05M9OP001-2.056-0014-C01 Успяваме заедно по процедура BG05M9OP001-2.056 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 2 Програма: Оперативна програма РЧР 2014-2020г. и Оперативна програма НОИР 2014-2020 г. Бенефициент: ОБЩИНА ХАСКОВО Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Вид на проекта: Социална и образователна сфера Времетраене на проекта (в месеци): 22 Стойност на договора: 1 589...

Проект "Вяра в общността и Европейското достойнство 2020“ завърши с успешно реализиране на дейностите и постигане на зададените цели и приоритети

Проект Вяра в общността и Европейското достойнство 2020, финансиран от Европейския съюз по програмата Европа за гражданите, Направление 2: Мярка 2.1 Побратимяване на градове, завърши с успешно реализиране на дейностите и постигане на зададените цели и приоритети. Участие:В проекта участие взеха 178граждани, от които 18са от град Шатийон сюр - Ендр, Франция, 42от град Комотини, Гърция, 44от град Онещ, Румъния, 21 от град Веспрем...

Покана за Официална церемония за ефективния старт на проекта

ПОКАНА за участие в Официална церемония за ефективния старт на проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Хасково има удоволствието да Ви покани на Официална церемония за ефективния старт на проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в...

Покана за Встъпителна пресконференция

ПОКАНА за участие във Встъпителна пресконференция по проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Хасково има удоволствието да Ви покани на Встъпителна пресконференция по проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския...

Община Хасково с проект финансиран от Европейската комисия

Община Хасково изпълнява проект финансиран от Европейската комисия с максималната възможна сума за проекта 25 хиляди евро. Проектът е Вяра в общността и Европейското достойнство 2020, финансиран от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура към Европейската Комисия по програма Европа за гражданите, Мярка Побратимяване на градове. Поради разрастването на пандемията от Ковид 19, проектните дейности не се изпълниха по предвидения график през 2020 година...

Приключиха дейностите по проект „Аз и ти заедно“, финансиран от ЦОИДУЕМ

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020 г. През месец август 2021 г.Община Хасково приключи работата си по проект Аз и ти заедно, който се финансира по КП 33.19-2020, Приоритет 1, от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Проектните дейности се изпълниха за срок от 11 месеца - от октомври 2020 г. до...

Дейностите по проект „Аз и ти заедно“ продължиха и през лятото

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020г. Децата от трите детски градини Щурче и Елхица, гр. Хасково и Вихрогонче, група с. Динево, продължиха да се забавляват и обучават с дейностите Здравейте Лего и Монтесори и Различни в традициите - единни в детската градина по проект Аз и ти заедно, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите...

Проект "Аз и ти заедно" продължава до 31 август 2021 г.

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020г. Поради създалата се епидемиологична обстановка в страната, която наложи преустановяване посещенията в детските градини за определени периоди през 2020 г. и 2021 г., срокът за изпълнениена дейностите по проект Аз и ти заедно, финансиран от ЦОИДУЕМ, бе удължен до 31 август 2021 г. ...

Провеждане на събития в училища

Във връзка с изпълнение на проектЗакупуване на високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари(FIRE DETECTION), финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег V-A Гърция България 2014-2020, Община Хасково проведе серия от събития за популяризиране на проекта в училища на територията на общината. По време на събитията експерт от Българското дружество за защита на птиците представи на учениците биоразнообразието, което е характерно...

Залата по вдигане на тежести в Хасково е напълно обновена, Живко Архондев си пожела още много успехи и рекорди

Приключи проектът Ремонт и монтаж на инсталации, съоръжения и уреди на зала за#вдиганена#тежестикъм спортен комплекс Дружба в#Хасково. Той се изпълни, съгласно договор между Министерството на#младежтаи#спортаи община Хасково. Общата стойност на проекта е 122 606,21 лева. Лентата на обновената зала прерязаха националният състезател Мария-Магдалена Кирева и Деян Янчев, а кметът на общината Станислав Дечев и треньорът Живко Архондев им асистираха. Залата по вдигане на тежести в...

Върни се в началото на страницата