Стартираха дейностите по проект „Аз и ти заедно“

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020г. През месец февруари 2021 г. стартираха дейностите Здравейте Лего и Монтесори и Различни в традициите - единни в детската градина по проект Аз и ти заедно, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът се изпълнява в три детски градини от община Хасково - ДГ № 11 Елхица...

Община Хасково стартира изпълнението на проект "Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в община Хасково"

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ Община Хасково спечели финансиране по процедура BGENERGY-2.001 Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура системи за външно изкуствено осветление на общините, по програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 20142020 г. Обща стойност на проектното предложение е в размер на 809283, 44 лева. Проектът е разработен в отговор на провежданата политика на...

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Проект BG05M9OP001-2.103-0080 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Въз основа на Протокол от 27.01.2021г., на комисия, назначена със Заповед № 91/25.01.2021г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-2.103-0080 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати: 1. След...

Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Свиленград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО На 25.01.2021 г. (понеделник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Свиленград публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС...

ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК по Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.103-0080 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M9OP001-2.103 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4 Във връзка с изпълнението наПроект BG05M9OP001-2.103-0080 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран...

Стартира проект по Програма „Фонд Активни граждани България“

Днес, 14 януари 2021 година, стартирапроект Инициатива за граждански бюджети, който се изпълнява от Фондация ХАЛО/ HALO Foundation/, в партньорство сОбщина Хасково. Проектът се реализира с финансова подкрепа, предоставена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 20142021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Програма Фонд Активни граждани България. Основната цел на проекта е участие на гражданите при вземане на решения...

Обучение по проект „Аз и ти заедно“ организира Община Хасково

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020 г. Община Хасково организира модулна обучителна програма за учители по проект Аз и ти заедно. Проектът е финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, по конкурсна процедура 33.19-2020 г. Основната цел на проекта е създаване на позитивна среда в ранното детско образование, при съхраняване на културната идентичност...

Община Хасково продължава изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“ до края на 2021 г.

Община Хасково продължава изпълнението на проектBG05M9OP001-2.004-0049Шанс за нашите деца до края на 2021 г.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие. Целева група по проекта са деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, както...

Проект BG05M9OP001-2.004-0049-C05 „Шанс за нашите деца“ по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“

Проект BG05M9OP001-2.004-0049-C05 Шанс за нашите деца по процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие Програма: Оперативна програма Развитие на човешките ресурси Бенефициент: ОБЩИНА ХАСКОВО Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване Вид на проекта: Социален Времетраене на проекта (в месеци): 66 Стойност: 1271 456,82 лв. Съфинансиране от ЕС: Национално съфинансиране: 1080 738,30 лв. 190 718,52 лв. Начална...

Върни се в началото на страницата