Крайно класиране в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ за длъжността Шофьор

Крайно класиране в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за длъжността Шофьор...

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" за длъжността Шофьор

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за длъжността Шофьор...

Община Хасково успешно изпълни проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ 3 "Зорница" - сграда на ЦДГ 2 на ул. "Добруджа" 59, гр. Хасково.“

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА Целта на проекта е да се повиши енергийната ефективност на сградата, вследствие на което да се намали енергопотреблението. Да се осигури ефективно използване на топлинната енергия, при което да се намалят емисиите на парниковите газове. Да се реализират икономии на финансови средства. Инвестицията е в размер на 546484,45 лева, от които 464511, 78 лева финансирани от Национален доверителен Eко фонд...

Списък на допуснатите потребители за ползване на социална услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Списък на допуснатите потребители за ползване на социална услуга Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Проект BG05M90P001-2.040-0006-C01 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г. по процедура BG05M90P001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2 No Имена на кандидат-потребителя Допуснат да ползва...

Списък на допуснатите потребители за ползване на социална услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Списък на допуснатите потребители за ползване на социална услуга Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Проект BG05M90P001-2.040-0006-C01 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г. по процедура BG05M90P001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2 No Имена на кандидат-потребителя Допуснат да...

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА ШОФЬОР по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА ШОФЬОР по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

Крайно класиране в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ за длъжносттите Рехабилитатор/Кинецитерапевт и Хигиенист/Домашен помощник

Крайно класиране в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за длъжносттитеРехабилитатор/Кинецитерапевти Хигиенист/Домашен помощник...

ОИЦ – Хасково проведе работна среща с медиите

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Днес, 19 декември 2019 г. (четвъртък), в офиса на Областен информационен център Хасково, се проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която беше представена информация за дейността на ОИЦ Хасково през 2019 г. и планираните събития по проекта през 2020г, както и предстоящите процедури по Оперативните програми, съгласно Индикативните годишни работни програми за 2020 г. Информацията, която...

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" за длъжностите Рехабилитатор и Чистач/Домашен помощник

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за длъжностите Рехабилитатор и Чистач/Домашен помощник...