ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2 Рехабилитатор - 1 /една/ позиция; Хигиенист/Домашен помощник - 1 /една/ позиция; --...

Крайно класиране в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ за длъжността Медицинска сестра.

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Въз основа на Протокол от 02.12.2019г., на комисия, назначена със Заповед № 2127/26.11.2019г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Медицинска сестра 1 /една/ бройка по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред...

Покана за провеждане на церемония "Първа копка"

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕРЕМОНИЯ ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДКРЕПА В ОБЩНОСТТА, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В ГРАД ХАСКОВО, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020 ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ХАСКВО ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ Уважаеми дами и господа, Имаме удоволствието да Ви поканим на церемония Първа копка за...

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

ХАСКОВО УДЪЛЖАВА СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ "ПОДАЙ РЪКА НА НАШИТЕ ДЕЦА"

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО УДЪЛЖАВА СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите ЕТАП 2 предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1...

Областен информационен център – Хасково проведе информационно събитие по актуални процедури по ОПОС

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 21.11.2019 г. (четвъртък), Областен информационен център гр. Хасково проведе публично информационно събитие за представяне на процедура Споделена визия за екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България и процедура Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове по ОП Околна среда. Срещата се проведе в офиса на ОИЦ Хасково и бе насочена към представители на местната власт, юридически лица с нестопанска цел...

Областен информационен център – Хасково организира информационно събитие с потенциални бенефициенти от област Хасково

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 21.11.2019 г. (четвъртък), Областен информационен център гр. Хасково организира публично информационно събитие за представяне на процедура Споделена визия за екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България и процедура Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове по ОП Околна среда. Срещата е насочена към представители на местната власт, юридически лица с нестопанска цел, структури на МЗХГ, структури на МОСВ, научни институти...