Проект „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ХАСКОВО“

ДОГОВОР № BG16RFOP001-5.001-0025-С01 Проект ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ХАСКОВО ОБЩА СТОЙНОСТ: 814271,12 лв. Безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма Региони в растеж, Приоритетна ос Регионална социална инфраструктура НАЧАЛНА ДАТА: 30.01.2018 г. КРАЙНА ДАТА: 30.01.2020 г. ОСНОВНА ЦЕЛ: Oсигуряване подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нов вид...

Община Хасково отваря процедурата за прием на документи по проект „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково” за периода октомври 2016 г. - декември 2019 г.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция тип 3 Осигуряване на топъл обяд 2016-2020 BG05FMOP001-3.002 О Б Я В А Община Хасково уведомява всички заинтересовани граждани, че отваря процедурата за прием на документи по проектОсигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково за периода октомври 2016 г. - декември 2019 г. Заявленията...

„Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“

Процедура № BG05SFOP001-4.004 Договор № BG05SFOP001-4.004-0003-C01 Проект Областен информационен център Хасково Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Наименование на процедурата: Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г. Наименование на проекта: Областен информационен център - Хасково Срок на изпълнение: 36 месеца Бюджет на проекта:...

СНЦ "ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ" (ИНИРДО)

На 09.02.2019г. от 11 часа в х. Родопи гр. Хасково ще се проведе информационен ден по проект Предприемачеството - нова възможност за моето бъдеще на СНЦ ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ (ИНИРДО) в партньорство с Община Рудозем, финансиран от ОПРЧР. Пълният текст на поканата може да видите в прикачения документ....

Проект „СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДКРЕПА В ОБЩНОСТТА, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В ГРАД ХАСКОВО“

ДОГОВОР №BG16RFOP001-1.012-0001-C01 Проект СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДКРЕПА В ОБЩНОСТТА, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В ГРАД ХАСКОВО ОБЩА СТОЙНОСТ: 569591,81 лв., от които: 484153,04 лв. от ЕФРР 85438,77 лв. от националния бюджет НАЧАЛНА ДАТА: 01.11.2018 г. КРАЙНА ДАТА: 01.11.2020 г. ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура...

Закупуване на високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари (“FIRE DETECTION”)

Община Хасково сключи договор за изграждане на кула и технически съоръжения за откриване и превенция на горски пожари след проведена открита процедура съгласно ЗОП. Стойността на договора е 398 035, 60 лв. с ДДС, като фирмата изпълнител е Консорциум Телелинк груп ДЗЗД. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е 90 календарни дни след изпращанена Възлагателно писмо. Финансирането е осигурено по проектЗакупуване на високо технологично оборудване...

Закупуване на високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари /FIRE DETECTION/

Община Хасково изпълнява проект Закупуване на високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари (FIRE DETECTION), финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция България 2014-2020. Договорът е с продължителност 24 месеца, а oбщата стойност - 798,153.10 евро. Водещ бенефициент по проекта e Община Суфли. Проект Закупуване на високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари -...

Проведе се събитие по откриване и Информационен ден по проект SOCIAL FORCES в гр. Комотини, Гърция.

На 10 декември 2018 г. бе проведено Събитие по откриване и Информационен ден по проект Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион/SOCIAL FORCES/, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция България 2014-2020 в гр. Комотини, Гърция. Срещата бе организирана от водещия партньор Агенцията за развитие на област Родопи (Гърция), с цел да допринесе за ефективното изпълнение на проекта...

Областен информационен център – Хасково взе участие в изнесена приемна - обучение на потенциални бенефициенти в с. Доситеево, общ. Харманли

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 21. 12. 2018 г. (петък), от 10:30 часа, в сградата на Читалището на с. Доситеево, общ. Харманли, експертите от Областен информационен център гр. Хасково взеха участие в изнесена приемна и проведоха обучение на тема Възможности и специфични особености за кандидатстване по мерките на ПРСР чрез електронната информационна система ИСУН 2020. Обучението бе насочено към земеделски производители от с. Доситеево като потенциални...

Областен информационен център – Хасково ще участва в семинар - обучение на потенциални бенефициенти в с. Доситеево, общ. Харманли

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 21. 12. 2018 г. (петък), от 10:30 часа, в с. Доситеево, общ. Харманли, експертите от Областен информационен център гр. Хасково ще участват в информационна среща и и ще проведат обучение на тема Възможности и специфични особености за кандидатстване по мерките на ПРСР чрез електронната информационна система ИСУН 2020. Обучението е насочено към земеделски производители от с. Досиитеево като потенциални кандидати и...