22 проекта по "Граждански инициативи" ще финансира община Хасково

Община Хасково ще финансира проектни предложения на граждани от бюджета си по програма Граждански инициативи 2020. До 20.08.2020 г. граждански сдружения, неправителствени организации, инициативни групи и църковни настоятелства имаха възможност да кандидатстват за финансиране на малки проекти за подобряване на състоянието на публична общинска собственост междублокови пространства, зони за отдих, детски площадки и др. Общият размер на финансирането по обявената първа покана за кандидатстване...

Кметът Станислав Дечев откри "Панаир на занаятите" в Хасково

Кметът на#община#ХасковоСтанислав Дечев и председателят на Регионална занаятчийска камара Хасково Лозко Латев откриха официално Панаир на занаятите. В изложението, подредено на пл.Общински се представят 18 занаятчии от хасковска област. Преди официалния старт на Панаир на занаятите Станислав Дечев поздрави производителите и им пожела успешно представяне в Хасково. Кметът благодари на творците за това, че опазват традиционните български занаяти, че ги популяризират и предават на поколенията...

Обществено обсъждане на проект „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“

Обществено обсъждане на проект Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково се проведе тази вечер. То е във връзка с изискванията за кандидатстване по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие. Целта на общественото обсъждане е Община Хасково да получи обществена подкрепа за проекта и социален толеранс преди неговото одобрение и изпълнение. Проектното...

Снимка от проект, изпълнен от Община Хасково, отличена в конкурс за пощенски картички от Европейската комисия

Снимка от проект, изпълнен от Община Хасково, отличена в конкурс за пощенски картички от Европейската комисия Снимка от проекта Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково,изпълнен по ОП Региони в растеж 2014-2020 е избрана от Европейската комисия по инициативата#EUinmyRegion. Автор на снимката е Анелия Минкова. Инициативата е част от кампанията Европа в...

Община Хасково ще закупи компютърна техника, необходима за обучението на деца, настанени в социални центрове

22 деца и младежи от социалните услуги в#община#Хасковоще получат лаптопи и таблети със средства от Министерството на труда и социалната политика по проект, финансиран от фонд Социална закрила. С устройствата те ще могат да се включат в дистанционно обучение, ако такова бъде приложено в техните#училищапрез#новата#учебна#година. Община Хасково кандидатствас проект за купуване на 9 лаптопа, 13 таблета, 3 мултифункционални устройства за децата и младежите от II до...

Нови проекти по „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2019 – 2021 г.“

В съответствие с основни стратегически цели и приоритети, определени в приетата с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г. Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2019 2021 г., ЦОИДУМ -второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката обявява Конкурсна процедура 33.19-2020 за набиране на проектни предложения по следните...

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА КООРДИНАТОР НА УСЛУГАТА

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА КООРДИНАТОР НА УСЛУГАТА по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2 🇧🇬🇪🇺 Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и...

Хасково се включва в програмата Intelligent Cities Challenge на Европейската комисия

Хасково е одобрен за участие в програмата Предизвикателството интелигентни градове (Intelligent Cities Challenge ICC) на Европейската комисия. Избраните приоритетни категории са: Иновативно образование и обучение за повишаване на квалификацията и преквалификацията Здравеопазване; Насърчаване на здравето и благополучието на гражданите; Умна и зелена мобилност и транспорт; Трансформираща промишленост, зелено производство и чисто производство. ICC е инициатива на Европейската комисия за изграждане на зелена Европа чрез насърчаване на...

ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ СТАРТИРА НОВА МЯРКА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЕФЕКТИТЕ ОТ COVID-19

Община Хасково уведомявагражданските организации/неправителствени организации, регистрирани в България като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза (включително читалища, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Български червен кръст), за обявения конкурс за набиране на проектни предложения в рамките на антикризисна мярка за преодоляване на ефектите от...

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2 ✅Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...