Хасково се включва в програмата Intelligent Cities Challenge на Европейската комисия

Хасково е одобрен за участие в програмата Предизвикателството интелигентни градове (Intelligent Cities Challenge ICC) на Европейската комисия. Избраните приоритетни категории са: Иновативно образование и обучение за повишаване на квалификацията и преквалификацията Здравеопазване; Насърчаване на здравето и благополучието на гражданите; Умна и зелена мобилност и транспорт; Трансформираща промишленост, зелено производство и чисто производство. ICC е инициатива на Европейската комисия за изграждане на зелена Европа чрез насърчаване на...

ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ СТАРТИРА НОВА МЯРКА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЕФЕКТИТЕ ОТ COVID-19

Община Хасково уведомявагражданските организации/неправителствени организации, регистрирани в България като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза (включително читалища, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Български червен кръст), за обявения конкурс за набиране на проектни предложения в рамките на антикризисна мярка за преодоляване на ефектите от...

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2 ✅Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

Кметът на община Хасково Станислав Дечев и екипа на Дирекция „Европейски и национални програми и проекти и екология“ представиха проект „Актуализиране на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково“.

Кметът на община Хасково Станислав Дечев и екипа на Дирекция Европейски и национални програми и проекти и екология представиха проект Актуализиране на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково. 🇧🇬🇪🇺На 09.04.2019 г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Околна Среда 2014-2020 година за изпълнение на проект Актуализиране на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково. Община...

Уебинар за обсъждане на „Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково за периода 2021-2025 година“

Община Хасково уведомява всички граждани и заинтересовани страни, че на02.06.2020 г. от 11:00 ч.ще се проведе уебинар за обсъждане на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково за периода 2021-2025 година. Проектът на програмата е достъпен на следния линк: https://www.haskovo.bg/uploads/article/5ebe91c1b5e82.pdf За да заявите Вашето участие е необходимо да попълните регистрационна форма по-долу. Уебинарътe онлайн форум, чиято цел е...

Станислав Дечев: Днес аплодисментите ни са за социалните работници от община Хасково

Днес се проведе официалната церемония по откриване на обектите по проект Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково. В рамките на проекта е изградена социална инфраструктура с подходящо обзавеждане за предоставяне на нов вид социални услуги в общността: Нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Ново преходно жилище за деца от...

ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ХАСКОВО" 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ХАСКОВО, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020 ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ХАСКВО ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ Уважаеми дами и господа, Имаме удоволствието да Ви поканим на официална церемония по откриване на обект Дневен...

Крайно класиране в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ за длъжността "Управител на услугата"

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА УСЛУГАТА Въз основа на Протокол от 07.04.2020г., на комисия, назначена със Заповед №609/03.04.2020г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Управител на услугата по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените...

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА"

Община Хасково уведомява всички заинтересовани лица, че стартира Национална програма ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА. По програмата се осигурява заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в...

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА УПРАВИТЕЛ НА УСЛУГАТА по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА УПРАВИТЕЛ НА УСЛУГАТА по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...