З А П О В Е Д № Т- 194 гр. Хасково 14.09.2020г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №144/31.07.2020год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот- частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 14550.95.39 по КККР...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, публична общинска собственост / 02.04.2014 г./Заповед за отмяна на търгове и конкурс

ЗАПОВЕД №Т-068 град Хасково 26.03.2014 година Със Заповеди №№ Т 062, Т-063, Т-064, Т-065, Т-066 и Т-067/13.03.2014 година са обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост и публичен конкурс за отдаване под наем на общински терени публична общинска собственост, които съгласно тези заподи трябва да се проведат на 02.04.2014 г. С последваща моя...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, публична общинска собственост / 02.04.2014 г./ЗАПОВЕД №Т-062 / 13.03.2014 г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, във връзка с процедура по реда на чл. 100 и чл. 101, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 572 от 28.02.2014 година на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем- обекти, публична общинска собственост / 25.03.2014 /ЗАПОВЕД №T–047 / 06.03.2014 г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, във връзка с процедура по реда на чл. 100 и чл. 101, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково, във връзка с Решения № 106 от 24.02.2012 година и 547 от 31.01.2014 година на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем- обекти, публична общинска собственост / 25.03.2014 /ЗАПОВЕД №T–048 / 06.03.2014 г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, във връзка с процедура по реда на чл. 100 и чл. 101, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково, във връзка с Решение № 549 от 31.01.2014 година на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публично оповестен конкурс за отдаване...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, терен в парк „Ямача/Заповед №181/ 29.08.2012г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 99 и 100, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково, във връзка с Решения № № 150 от 30.03.2012 година и 236 от 20.07.2012 година на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публично оповестен конкурс за отдаване под...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем - публична общинска собственост / 02.09.2013 г./ЗАПОВЕД №Т-165/12.08.2013г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 83 и 84, ал. 1 от Наредбата за общинска собственост на Общински съвет Хасково, във връзка с Решение № 450 от 28.06.2013 година на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години за част от обект публична общинска...

Върни се в началото на страницата