Съобщение във връзка с чл.121, чл.123 и чл.128 от Закона за туризма

Община Хасково уведомява всички лица, предоставящи хотелиерски услуги в стаи за гости и/или апартаменти за гости на територията на общината, които не са подали заявление-декларация за регистрацията им в Националния Туристически Регистър, да извършат това в най - кратки срокове. Повече информация за услугата:3122. Регистриране на места за настаняване клас В - апартаменти за гости и стаи за гости...

Обявление за откриване на процедура за възлагане на концесия на язовир - публична общинска собственост

Р Е Ш Е Н И Е на Кмета на Община Хасково На основание чл. 17, ал. 3, чл. 71, ал. 1 и ал. 3 и чл. 72 от Закона за концесиите и одобрение с Решение № 313, Протокол № 16 / 23.04.2021г. на Общински съвет Хасково, В качеството си на концедент: І. Откривам процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане...

Разпределение на пасища, мери и ливади за 2021-2022 стопанска година

Община Хасково започва прием на документи за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2021-2022 година на животновъди с регистрирани животновъдни обекти на територията на Община Хасково в системата на БАБХ. Краен срок на подаване на документите 10.03.2021год....

З А П О В Е Д № Т- 198 гр. Хасково 14.09.2020г.

О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот- частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 21155.6.1 по КККР на с. Динево, община Хасково, с адрес на поземления имот: местност Фурунлъка, с площ 28704 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята: 5, номер по предходен план: 006001...

З А П О В Е Д № Т- 194 гр. Хасково 14.09.2020г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №144/31.07.2020год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот- частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 14550.95.39 по КККР...

З А П О В Е Д № Т- 192 гр. Хасково 14.09.2020г.

О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот- частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 27200.7.40 по КККР на с. Елена, община Хасково, с адрес на поземления имот: местност Кабалъка, с площ 13898 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята: 8, номер по предходен план: 007040...

Върни се в началото на страницата