З А П О В Е Д № Т- 198 гр. Хасково 14.09.2020г.

О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот- частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 21155.6.1 по КККР на с. Динево, община Хасково, с адрес на поземления имот: местност Фурунлъка, с площ 28704 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята: 5, номер по предходен план: 006001...

З А П О В Е Д № Т- 194 гр. Хасково 14.09.2020г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №144/31.07.2020год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот- частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 14550.95.39 по КККР...

З А П О В Е Д № Т- 192 гр. Хасково 14.09.2020г.

О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот- частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 27200.7.40 по КККР на с. Елена, община Хасково, с адрес на поземления имот: местност Кабалъка, с площ 13898 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята: 8, номер по предходен план: 007040...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, публична общинска собственост / 02.04.2014 г./Заповед за отмяна на търгове и конкурс

ЗАПОВЕД №Т-068 град Хасково 26.03.2014 година Със Заповеди №№ Т 062, Т-063, Т-064, Т-065, Т-066 и Т-067/13.03.2014 година са обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост и публичен конкурс за отдаване под наем на общински терени публична общинска собственост, които съгласно тези заподи трябва да се проведат на 02.04.2014 г. С последваща моя...

Върни се в началото на страницата