Проект BG16RFOP001-1.012-0005-C01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково“

Проект BG16RFOP001-1.012-0005-C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково по процедура BG16RFOP001-1.012 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково Програма: Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г. Бенефициент: ОБЩИНА ХАСКОВО Приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие Вид на проекта: Инфраструктурен Времетраене на проекта (в месеци): 24 Стойност: 516 495,60 лв. Съфинансиране от...

Три жилищни блока ще бъдат санирани по проект на община Хасково и ОПРР

Кметът на Община Хасково и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково. Основната цел на проекта е предоставяне на подкрепа за енергийна ефективност в жилищния сектор в община Хасково. Сградите, включени в обхвата на...

Върни се в началото на страницата