Проект BG16RFOP001-1.012-0005-C01 „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“

Проект BG16RFOP001-1.012-0005-C01 Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково по процедура BG16RFOP001-1.012 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково Програма: Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г. Бенефициент: ОБЩИНА ХАСКОВО Приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие Вид на проекта: Инфраструктурен Времетраене на проекта (в месеци): 24 Стойност: 2 072687,82 лв. Съфинансиране от ЕС:...

Кметът на община Хасково Станислав Дечев и Ръководителят на УО на ОПРР Деница Николова подписаха договор за финансиране на проект „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“.

По проекта ще бъдат доизградени три 4-етажни сгради, включващи 48 тристайни социални жилища. Проектът е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Хасково, приет с Решение № 446 / 28.06.2013г. на Общински съвет Хасково. Той е част от Инвестиционната програма на Хасково, за изпълнението на която има сключено Споразумение от 01.03.2016 година с ръководителя на УО на...

Върни се в началото на страницата