Кметът на община Хасково Станислав Дечев и ръководителят на УО на ОПРР Деница Николова подписаха Договор за финансиране на проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково“.

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ (100%) е в размер на 1994533,88 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 28 месеца. Към настоящия момент община Хасково подготвя процедурите за избор на изпълнители по реда на ЗОП за всички предвидени дейности. Сградата на Областна администрация Хасково е построена преди 1987 г. В нея са разположени държавни структури, което я прави изключително важна за гражданите...

Проект BG16RFOP001-1.012-0006-C01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково“

Проект BG16RFOP001-1.012-0006-C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково по процедура BG16RFOP001-1.012 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково Програма: Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г. Бенефициент: ОБЩИНА ХАСКОВО Приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие Вид на проекта: Строителство Времетраене на проекта (в месеци): 28 Стойност: 1 994533,88 лв. Съфинансиране от ЕС:...

Върни се в началото на страницата